Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB inleder offentligt samråd om bedömningen av godtagbarheten hos institutionella skyddssystem (IPS)

19 februari 2016
  • Syftet med detta tillvägagångssätt är att säkerställa samstämmighet, effektivitet och transparens vad gäller den tillsynspolicy som ska tillämpas vid bedömningen av institutionella skyddssystem
  • Samrådsperioden inleds idag och avslutas den 15 april 2016
  • En offentlig utfrågning kommer hållas den 31 mars 2016

Europeiska centralbanken (ECB) publicerade idag ett utkast till ECB:s handbok om tillvägagångssättet för erkännande av institutionella skyddssystem (IPS) för tillsynsändamål. Syftet med detta dokument är att säkerställa samstämmighet, effektivitet och transparens vad gäller den tillsynspolicy som ska tillämpas vid bedömningen av IPS.

Ett IPS definieras i kapitalkravsförordningen (CRR) som ett avtalsgrundat eller lagstadgat skyddssystem för en grupp av banker som skyddar medlemsinstituten och särskilt sörjer för deras likviditet och solvens. För närvarande har IPS erkänts i tre länder i euroområdet: Spanien, Tyskland och Österrike. Omkring 50 % av alla kreditinstitut i euroområdet är medlemmar i ett IPS och dessa står för cirka 10 % av de totala tillgångarna i euroområdets banksystem.

Erkännandet av ett IPS innebär att vissa tillsynskrav för enskilda banker mildras för institut som är medlemmar i det institutionella skyddssystemet, vilket är jämförbart med hur enheter inom en konsoliderad bankgrupp behandlas. Detta förfarande är endast berättigat om kraven i lagstiftningen uppfylls, exempelvis skyddssystemets förmåga att stödja medlemmar som hamnat i svårigheter. I samrådsdokumentet fastslås hur ECB ska genomföra bedömningen av huruvida dessa krav uppfyllts. ECB:s slutgiltiga beslut om att bevilja tillstånd kommer göras från fall till fall med kriterierna i utkastet till ECB:s handbok som grund.

ECB ansvarar för att banktillsynen i hela euroområdet fungerar enhetligt och effektivt och behöver säkerställa att tillsynsresultaten är enhetliga. Då institutionella skyddssystem normalt består av både banker under direkt tillsyn av ECB och banker under direkt tillsyn av nationella behöriga myndigheter är det viktigt att säkerställa att alla institut som ingår i ett IPS behandlas lika. Således kommer, i samarbete och samförstånd med de nationella behöriga myndigheterna, bedömningskriterierna i detta samrådsdokument att utökas till att omfatta tillsyn av mindre betydande institut under de nationella behöriga myndigheternas ansvar.

Utkastet till ECB:s handbok utarbetades särskilt med eventuella nya tillämpningar i åtanke. Utkastet till ECB:s handbok ifrågasätter inte tidigare erkännanden av befintliga IPS. ECB kommer emellertid, i nära samarbete med nationella behöriga myndigheter, regelbundet att övervaka de IPS som innefattar ett eller flera betydande institut för att kontinuerligt säkerställa att kraven i kapitalkravsförordningen uppfylls.

Samrådet inleds idag och avslutas den 15 april 2016. Samrådsdokumenten publiceras på ECB:s webbplats för banktillsyn.

ECB kommer att hålla en offentlig utfrågning den 31 mars 2016 kl. 10.00 CET i sina lokaler i Frankfurt am Main. En webbsändning om utfrågningen kommer att offentliggöras på ECB:s webbplats för banktillsyn. På webbplatsen finns även information om hur man registrerar sig för den offentliga utfrågningen och lämnar kommentarer om samrådsdokument.

Efter det offentliga samrådet kommer ECB att publicera inkomna kommentarer samt svaren på dessa och en utvärdering.

Frågor från media kan riktas till Rolf Benders, tfn.: +49 69 1344 6925

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning