Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Offentligt samråd om institutionella skyddssystem

Det här samrådet ger berörda parter möjlighet att lämna synpunkter på ECB:s tillvägagångssätt för erkännande av institutionella skyddssystem (IPS) för tillsynsändamål.

Sista datum för inlämning av kommentarer: midnatt CET den 15 april 2016
Endast kommentarer som inkommer inom denna tidsfrist kommer att beaktas.

Utkast till ECB:s handbok om tillvägagångssättet för erkännande av institutionella skyddssystem för tillsynsändamål

I utkastet till handbok förklaras ECB:s tillvägagångssätt för erkännande av institutionella skyddssystem (IPS) för tillsynsändamål.

Syftet är att säkerställa samstämmighet, effektivitet och transparens vad gäller den tillsynspolicy som ska tillämpas vid bedömningen av IPS i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 575/2013 (kapitalkravsförordningen).

Kommentarer kan lämnas fram till midnatt den 15 april 2016

Endast kommentarer som inkommer inom denna tidsfrist kommer att beaktas.

Inlämning av kommentarer

Kommentarer kan lämnas fram till midnatt den 15 april 2016 i detta formulär:

Formulär för offentligt samråd

Motivera i lämpliga fall dina kommentarer med relevanta exempel eller uppgifter.

Kommentarer per e-post:

Skicka dina kommentarer till: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Skriv ”Public consultation on institutional protection schemes” i ärenderaden.

Kommentarer per post:

Skicka kommentarer till:

European Central Bank Secretariat to the Supervisory Board
“Public consultation on institutional protection schemes”
60640 Frankfurt am Main
Tyskland

Offentliggörande av kommentarer

När samrådet har avslutats kommer alla kommentarer att publiceras på denna webbplats tillsammans med ett feedbackdokument. För närmare information om hur dina personuppgifter och kommentarer kommer att hanteras, se Integritetspolicy:

Integritetspolicy
Offentlig utfrågning
Dokument
Visselblåsning