Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Právny rámec ECB

ECB sa ako inštitúcia EÚ vo svojej činnosti riadi jasne vymedzenými pravidlami stanovenými v primárnom práve (t. j. v zmluvách) a sekundárnom práve Európskej únie (napr. v nariadeniach, smerniciach, rozhodnutiach, odporúčaniach a stanoviskách).

Základné ciele a úlohy ECB sú stanovené v Zmluve o fungovaní Európskej únie a v Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky. Špecifickými úlohami bankového dohľadu ECB poveruje nariadenie o SSM, ktoré zároveň vymedzuje spoluprácu ECB s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu krajín EÚ zapojených do európskeho bankového dohľadu.

Pri výkone úloh dohľadu ECB uplatňuje európske bankové právo, v prvom rade smernicu o kapitálových požiadavkách a nariadenie o kapitálových požiadavkách. Tieto predpisy určujú pravidlá, ktoré sú banky povinné dodržiavať – napr. v oblasti kapitálu, riadenia rizík a interného riadenia – a vymedzujú zodpovedajúce právomoci orgánov dohľadu. Dopĺňajú ich podrobné technické predpisy vypracované Európskym orgánom pre bankovníctvo.

Bankové právo EÚ

Výber právnych predpisov v digitálnej podobe

ECB zostavila výber relevantných právnych predpisov Európskej únie týkajúcich sa bankového dohľadu. Je k dispozícii v angličtine a prístupný vo všetkých úradných jazykoch EÚ pod odkazmi na portál Eur-Lex.

Výber je rozdelený do troch zväzkov::

Výber sa pravidelne aktualizuje.

(Posledná aktualizácia: 21. decembra 2023)

Právne predpisy ECB

ECB v rámci plnenia svojho mandátu v oblasti dohľadu prijíma i vlastné právne nástroje. Patria medzi ne:

Nariadenia

Spomedzi nariadení má kľúčovú úlohu nariadenie o rámci SSM, ktoré upravuje inštitucionálne vzťahy a postupy v rámci európskeho bankového dohľadu. Ďalšie nariadenia ECB špecifikujú spôsob, akým ECB využíva možnosti a právomoci, ktoré má k dispozícii podľa európskeho bankového práva, a ukladajú dohliadaným bankám dodatočné povinnosti, napr. hradiť poplatky za dohľad.

Neadresné rozhodnutia

Tieto rozhodnutia sa môžu používať na implementáciu konkrétnych ustanovení európskeho bankového práva, napr. ustanovení týkajúcich sa prudenciálneho zaobchádzania so ziskom. Môžu tiež špecifikovať určité interné postupy ECB, napr. delegovanie určitých právomocí na prijímanie rozhodnutí dohľadu.

Rozhodnutia adresované jednotlivým bankám

Prostredníctvom takýchto rozhodnutí sa banke môžu ukladať konkrétne povinnosti či schvaľovať podané žiadosti. Môže ísť napr. o rozhodnutia o výške požadovaného regulačného kapitálu, či povolenie používania interného modelu na výpočet finančných rizík. Ak má rozhodnutie na banku, ktorej je adresované, nepriaznivé dôsledky, banka má právo na vypočutie a podanie žiadosti o jeho administratívnu revíziu.

Usmernenia a pokyny

ECB môže tieto nástroje adresovať vnútroštátnym orgánom dohľadu krajín eurozóny na účely harmonizácie postupov dohľadu v konkrétnych otázkach. Pokyny ECB môžu byť adresované i orgánom dohľadu ostatných krajín EÚ, ktoré s ECB uzavreli dohodu o úzkej spolupráci.

Usmernenia dohľadu

Odporúčania

ECB zvyčajne odporúčania používa na zjednotenie postupov vnútroštátnych orgánov dohľadu v spojitosti s menej významnými inštitúciami. Môže tiež ísť o pokyny orgánov dohľadu významným bankám v určitých oblastiach, napr. k politike vyplácania dividend.

Odporúčania dohľadu

Stanoviská

ECB v rámci svojej poradnej funkcie vydáva stanoviská s pripomienkami k návrhom európskych a vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti bankového dohľadu.

Vnútroštátne právo

ECB ako orgán bankového dohľadu uplatňuje i príslušné ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré transponujú alebo dopĺňajú smernice EÚ v oblasti bankového dohľadu.

Vnútroštátne orgány dohľadu uplatňujú rovnaký právny rámec ako ECB, doplnený o vlastné štatúty a postupy podľa vnútroštátneho práva.

Ďalšie informácie o právnych predpisoch ECB v oblasti dohľadu

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)