SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

ECB's retsgrundlag

ECB er en EU-institution og arbejder derfor i henhold til klart definerede regler, som er fastsat i den primære EU-ret (dvs. traktater) og den sekundære EU-ret (fx forordninger, direktiver, afgørelser, henstillinger og udtalelser).

ECB's overordnede mål og opgaver fremgår af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank. ECB er blevet overdraget specifikke banktilsynsopgaver ved SSM-forordningen, der også definerer ECB's samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder i de EU-lande, der deltager i det europæiske banktilsyn.

Under udførelsen af tilsynsopgaverne anvender ECB EU's banklovgivning, især kapitalkravsdirektivet og kapitalkravsforordningen. Her præciseres de regler, som bankerne skal overholde, bl.a. om kapital, risikostyring og governance, og her defineres tilsynsmyndighedernes beføjelser på dette område. De suppleres af detaljerede tekniske standarder, der udarbejdes af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed.

EU's banklovgivning

Digital samling af retsakter

ECB har lavet en samling af relevante EU-retsakter om banktilsyn. De findes på engelsk, men er også tilgængelige på alle officielle EU-sprog via hyperlinks til EUR-Lex-portalen.

Gå på opdagelse i de tre bind her:

Samlingen opdateres regelmæssigt.

(Senest opdateret: 21. december 2023)

ECB's retsakter

ECB vedtager også egne retsakter i forbindelse med opfyldelsen af sit tilsynsmandat. De indbefatter:

Forordninger

En af vigtigste er SSM-rammeforordningen. Her fastsættes de institutionelle forbindelser og procedurer inden for det europæiske banktilsyn. I andre ECB-forordninger specificeres det, hvordan ECB skal anvende de valgmuligheder og skøn, der findes i EU-lovgivningen, eller pålægge banker under tilsyn bestemte yderligere forpligtelser, fx i forhold til betalingen af tilsynsgebyrer.

Afgørelser uden adressater

Disse afgørelser kan bruges til at gennemføre specifikke bestemmelser i europæisk banklovgivning, fx om den tilsynsmæssige behandling af overskud. De kan også nærmere fastsætte bestemte interne ECB-procedurer, som fx delegation af visse beføjelser til at vedtage tilsynsafgørelser.

Afgørelser rettet til enkelte banker

Disse afgørelser kan bruges til at pålægge en bank specifikke forpligtelser eller til at godkende anmodninger fra en bank. Det kan fx være afgørelser om størrelsen af den lovpligtige kapital eller tilladelse til at anvende en intern model til at beregne finansielle risici. Hvis en afgørelse påvirker den bank, som den er rettet til, negativt, har banken ret til at blive hørt og til at anmode om en administrativ gennemgang af afgørelsen.

Retningslinjer og instrukser

ECB kan rette disse til nationale tilsynsmyndigheder i eurolandene med henblik på at harmonisere tilsynstilgangen på bestemte områder. ECB's instrukser kan også udstedes til tilsynsmyndigheder i andre EU-lande, som har indledt et tæt samarbejde med ECB.

Retningslinjer for tilsynet

Henstillinger

ECB bruger normalt henstillinger til at harmonisere de nationale tilsynsmyndigheders tilgang til de mindre signifikante banker. De kan også vejlede signifikante banker på særlige tilsynsområder, fx deres politik for udbyttebetaling.

Tilsynsmæssige henstillinger

Udtalelser

I forbindelse med varetagelsen af sin rådgivende funktion afgiver ECB udtalelser, hvor der fremsættes kommentarer til forslag til EU- og nationale retsakter på banktilsynsområdet.

National lovgivning

I sin egenskab af banktilsynsmyndighed anvender ECB også relevante bestemmelser i den nationale lovgivning, som gennemfører eller supplerer EU-direktiver på banktilsynsområdet.

De nationale myndigheder anvender samme retlige ramme som ECB suppleret af vedtægter og procedurer i henhold til national ret.

Yderligere oplysninger om ECB's retsakter på tilsynsområdet

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing