Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB teisinė sistema

Būdamas viena iš ES institucijų, ECB dirba pagal aiškiai apibrėžtas taisykles, nustatytas Europos Sąjungos pirminėje teisėje (t. y. sutartyse) ir Europos Sąjungos antrinėje teisėje (t. y. reglamentuose, direktyvose, sprendimuose, rekomendacijose ir nuomonėse).

ECB bendro pobūdžio tikslai ir uždaviniai yra išdėstyti Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo bei Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statute. Konkretūs uždaviniai bankų priežiūros srityje ECB pavesti BPM reglamentu, kuriame apibrėžtas ir ECB bendradarbiavimas su Europos bankų priežiūros sistemoje dalyvaujančių ES šalių nacionalinėmis priežiūros institucijomis.

Vykdydamas priežiūros uždavinius, ECB taiko bankų veiklą reglamentuojančius ES teisės aktus, iš kurių svarbiausi – Kapitalo reikalavimų direktyva ir Kapitalo reikalavimų reglamentas. Juose nustatytos taisyklės, kurių bankai privalo laikytis, pavyzdžiui, dėl kapitalo, rizikos valdymo ar vidaus valdymo, ir apibrėžti priežiūros institucijų įgaliojimai konkrečiais klausimais. Juos papildo Europos bankininkystės institucijos rengiami išsamūs techniniai standartai.

Bankų veiklą reglamentuojantys ES teisės aktai

Skaitmeninis teisės aktų rinkinys

ECB parengė Sąjungos teisės aktų dėl bankų priežiūros rinkinį. Šie teisės aktai yra anglų kalba, o jų versijas visomis oficialiosiomis ES kalbomis galima rasti per nuorodas į portalą EUR-Lex.

Panagrinėkite šiuos tris tomus:

Rinkinys reguliariai atnaujinamas.

(Paskutinį kartą atnaujinta: 2023 12 21)

ECB teisės aktai

Kad galėtų vykdyti savo įgaliojimus bankų priežiūros srityje, ECB ir pats priima teisės aktus. Tai yra:

Reglamentai

Svarbiausias iš jų – BPM pagrindų reglamentas, kuriame išdėstyti Europos bankų priežiūros sistemos instituciniai santykiai ir procedūros. Kituose ECB reglamentuose nustatyta, kaip ECB taiko bankų veiklą reglamentuojančiuose ES teisės aktuose numatytas pasirinkimo galimybes ir teisę veikti savo nuožiūra arba kaip prižiūrimiems bankams skiria tam tikrus papildomus įpareigojimus, pavyzdžiui, dėl priežiūros mokesčių mokėjimo.

Sprendimai be konkretaus adresato

Tokie sprendimai priimami, kai norima įgyvendinti konkrečias bankų veiklą reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatas, pavyzdžiui, dėl prudencinių reikalavimų taikymo pelnui. Juose gali būti išdėstytos ir tam tikros ECB vidaus procedūros, pavyzdžiui, tam tikrų įgaliojimų priimti priežiūros sprendimus delegavimo procedūra.

Konkretiems bankams adresuoti sprendimai

Tokie sprendimai priimami, kai reikia skirti konkrečius įpareigojimus konkrečiam bankui arba patenkinti konkretaus banko pateiktą prašymą. Tai gali būti, pavyzdžiui, sprendimas dėl privalomo turėti reguliuojamojo kapitalo dydžio arba dėl leidimo taikyti vidaus modelį finansinei rizikai apskaičiuoti. Jeigu sprendimas bankui, kuriam jis skirtas, turi neigiamų padarinių, bankas turi teisę būti išklausytas ir reikalauti, kad būtų atlikta sprendimo administracinė peržiūra.

Gairės ir instrukcijos

ECB gali tokius dokumentus rengti euro zonos nacionalinėms priežiūros institucijoms, siekdamas suderinti priežiūros praktiką konkrečiais klausimais. ECB gali rengti instrukcijas ir kitų ES šalių priežiūros institucijoms, užmezgusioms su ECB glaudų bendradarbiavimą priežiūros srityje.

Priežiūros gairės

Rekomendacijos

Paprastai ECB rengia rekomendacijas tada, kai siekia suderinti nacionalinių priežiūros institucijų vykdomos mažiau svarbių bankų priežiūros praktiką. Jose gali būti pateikiama orientyrų ir svarbiems bankams konkrečiais klausimais, pavyzdžiui, dėl dividendų mokėjimo politikos.

Priežiūros rekomendacijos

Nuomonės

Vykdydamas patariamąją funkciją, ECB rengia nuomones, kuriose pateikia savo pastabas dėl svarstomų Europos ar nacionalinės teisės aktų bankų priežiūros srityje.

Nacionalinė teisė

Vykdydamas bankų priežiūros funkciją, ECB taiko ir atitinkamas nacionalinės teisės nuostatas, kuriomis į nacionalinę teisę perkeltos arba papildytos ES bankų priežiūros srities direktyvos.

Nacionalinės priežiūros institucijos taiko tuos pačius teisės aktus kaip ir ECB, taip pat ir savo pačių statutus bei nacionalinėje teisėje nustatytas procedūras.

Daugiau informacijos apie ECB priežiūros srities teisės aktus

Visi šios dalies puslapiai

Informavimas apie pažeidimus