Menu

Postupak nadzorne provjere i ocjene u 2018.

Postupkom nadzorne provjere i ocjene (SREP) promiče se otpornost bankovnog sustava, bez koje nema održivog i pouzdanog financiranja gospodarstva.

U sklopu SREP-a provodi se sveobuhvatna procjena strategija, postupaka i rizika banaka te prospektivno procjenjuje koliko kapitala pojedinoj banci treba za pokrivanje rizika.

SREP za značajne banke