Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB:s banktillsyn offentliggör resultatet av ÖUP 2018

8 april 2019

  • Totalt kärnprimärkapitalkrav ökade till 10,6 procent 2018
  • Infasad kapitalkonserveringsbuffert huvudsaklig drivkraft bakom högre kapitalkrav

Europeiska centralbanken (ECB) publicerar idag det aggregerade resultatet av översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) 2018. Krav på kärnprimärkapital (CET1) i ÖUP ökade i stort sett till 10,6 procent 2018 (10,1 procent 2017), vilket berodde på det sista steget i den infasade kapitalkonserveringsbufferten.

I den totala ÖUP-efterfrågan ingår inte systemviktiga buffertar eller kontracyklisk kapitalbuffert (CCYB). De flesta betydande institut har redan högre kapitalnivåer än de nivåer på kärnprimärkapital och buffertar som erfordras av ECB respektive nationella myndigheter. Kärnprimärkapitalet är den högsta kapitalkvaliteten som en bank innehar. Det består till stor del av aktiekapital och mäter bankens kapitalstyrka.

Det övergripande ÖUP-resultatet 2018 visade att bankernas styrning och riskhantering försämrades från förra årets ÖUP-cykel medan hantering av likviditets- och finansieringsrisker var i stort sett oförändrad. Flera banker bör fortsätta att förbättra sitt ramverk för riskhantering.

Utöver kapitalkrav fastställde ECB likviditetskrav på banker som en del av ÖUP. Dessa krav är exempelvis förbättring av processen för bedömning av likviditetsbehov, finansieringsplaner och/eller intradagslikviditet. ECB ålade drygt 80 banker kvalitativa åtgärder. Åtgärderna ingriper flera olika institutspecifika svagheter såsom intern styrning, riskhantering, nödlidande lån och datakvalitet.

ECB:s banktillsyn upprättar också ett ÖUP-beslut för varje bank som är under direkt tillsyn. Därtill utvärderar ECB inom den löpande ÖUP-bedömingen bankernas affärsmodell, intern styrning och riskhantering såväl som kapital- och likviditetrisker. Resultaten från 2018 års stresstest beaktades också i ÖUP-besluten.

ECB:s banktillsyn har genomfört den årliga ÖUP-processen fyra gånger sedan 2014. Inom ramen för ÖUP används gemensamma metoder och beslutsförfaranden, vilka möjliggör för ECB att jämföra banker med varandra och analysera dem på en bredare nivå.

Frågor från media kan riktas till Esther Tejedor, tfn +49 69 1344 95596 eller Uta Harnischfeger, tfn.: +49 69 1344 6321.

Anm.:

  • ÖUP-efterfrågan på kapital består av pelare 1- och pelare 2-krav, kapitalkonserveringsbuffert samt pelare 2-vägledning. Efterfrågan innehåller varken systemviktiga buffertar (G-SII, O-SII och systemriskbuffert) eller kontracyklisk kapitalbuffert.
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning