Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Co to są „instytucje mniej istotne o wysokim priorytecie”?

24.03.2016 (zaktualizowano 12.12.2018)

Rozporządzenie ramowe w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego mówi, że „EBC określi ogólne kryteria – w szczególności biorąc pod uwagę sytuacje, w których może wystąpić ryzyko oraz potencjalny wpływ danego mniej istotnego podmiotu na krajowy system finansowy – dla ustalania, jakie informacje w odniesieniu do których mniej istotnych nadzorowanych podmiotów mają być mu przekazywane”. W związku z tym już w listopadzie 2014, kiedy Jednolity Mechanizm Nadzorczy rozpoczynał działalność, stwierdzono, że należy sporządzić listę instytucji o wysokim priorytecie.

Instytucje mniej istotne mogą otrzymać wysoki priorytet z różnych powodów. Nadaje się go instytucjom, które prawie spełniają wielkościowe kryterium istotności. Ponadto w każdym kraju wysoki priorytet muszą otrzymać co najmniej trzy instytucje mniej istotne. Poza tym powodem nadania wysokiego priorytetu może być także ryzyko wewnętrzne instytucji i jej wpływ na gospodarkę krajową. Jeśli chodzi o ryzyko wewnętrzne, właściwe organy krajowe przeprowadzają w ramach bieżących czynności nadzorczych ocenę ryzyka instytucji mniej istotnych na podstawie wspólnej metodologii Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego. W ocenie tej uwzględnia się różne czynniki, takie jak: model biznesowy, zarządzanie wewnętrzne i zarządzanie ryzykiem oraz ryzyka związane z kapitałem, płynnością i źródłami finansowania danej instytucji. Ponadto w celu zbadania oddziaływania instytucji na krajowy system finansowy i Jednolity Mechanizm Nadzorczy przeprowadzana jest ocena wpływu, w której bierze się pod uwagę rozmiar (wartość aktywów) danej instytucji oraz jej powiązania z resztą systemu finansowego.

Whistleblowing