Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Τι είναι τα «λιγότερο σημαντικά ιδρύματα υψηλής προτεραιότητας»;

24 Μαρτίου 2016 (επικαιροποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2018)

Ο κανονισμός για το πλαίσιο του ΕΕΜ ορίζει τα εξής: «Αφού λάβει ιδίως υπόψη την κατάσταση κινδύνου και τον πιθανό αντίκτυπο της οικείας λιγότερο σημαντικής εποπτευόμενης οντότητας στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, η ΕΚΤ καθορίζει γενικά κριτήρια βάσει των οποίων θα κρίνεται ποιες πληροφορίες και για ποιες εκ των λιγότερο σημαντικών εποπτευόμενων οντοτήτων θα κοινοποιούνται.» Από αυτή την άποψη, η ανάγκη να καταρτιστεί κατάλογος ιδρυμάτων υψηλής προτεραιότητας προσδιορίστηκε ήδη από την έναρξη λειτουργίας του ΕΕΜ τον Νοέμβριο του 2014.

Ένα λιγότερο σημαντικό ίδρυμα μπορεί να χαρακτηριστεί «υψηλής προτεραιότητας» για διάφορους λόγους. Τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα που σχεδόν εμπίπτουν στην κατηγορία των σημαντικών ιδρυμάτων λόγω του μεγέθους τους χαρακτηρίζονται de facto «υψηλής προτεραιότητας». Επίσης, σε κάθε χώρα ισχύει ο κανόνας ότι τουλάχιστον τρία λιγότερο σημαντικά ιδρύματα θα πρέπει να χαρακτηρίζονται υψηλής προτεραιότητας. Επίσης, για τον προσδιορισμό της υψηλής προτεραιότητας λαμβάνονται υπόψη η εγγενής επικινδυνότητα και ο αντίκτυπος στην εθνική οικονομία. Όσον αφορά την εγγενή επικινδυνότητα, οι εθνικές αρμόδιες αρχές αξιολογούν τους κινδύνους των εν λόγω ιδρυμάτων στο πλαίσιο της διαρκούς εποπτικής τους δραστηριότητας και με βάση την κοινή μεθοδολογία του ΕΕΜ. Στην αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη διάφορα στοιχεία, όπως το επιχειρηματικό μοντέλο, η εσωτερική διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων του ιδρύματος, οι κίνδυνοι του ιδρύματος για το κεφάλαιο, καθώς και για τη ρευστότητα και τη χρηματοδότηση. Σκοπός της αξιολόγησης του αντίκτυπου ενός λιγότερο σημαντικού ιδρύματος είναι να εκτιμηθεί ο αντίκτυπός του στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στον ΕΕΜ. Για τον σκοπό αυτό, δεν λαμβάνεται υπόψη μόνο το μέγεθος του ιδρύματος (σύνολο ενεργητικού) αλλά και οι διασυνδέσεις του με το υπόλοιπο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Whistleblowing