Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

Bankový dohľad ECB začína klimatický záťažový test 2022

27. januára 2022

  • Cieľom záťažového testu je získať informácie o pripravenosti bánk na klimatické riziká.
  • Súhrnné výsledky budú zverejnené v júli 2022.
  • Záťažový test nebude mať priamy vplyv na kapitál bánk.

Európska centrálna banka (ECB) dnes začala dohľadový klimatický záťažový test na posúdenie pripravenosti bánk vyrovnať sa s finančnými a hospodárskymi šokmi vyplývajúcimi z klimatického rizika. Test sa uskutoční v prvom polroku 2022. ECB následne zverejní súhrnné výsledky.

Pre banky i orgány dohľadu má byť záťažový test predovšetkým zdrojom informácií. Jeho cieľom je odhaliť slabé miesta, určiť najlepšie postupy a identifikovať výzvy, ktorým banky pri riadení klimatického rizika čelia. Účelom testu nie je určiť, či banky prospeli alebo neprospeli. Test tiež nemá žiadny priamy vplyv na požadovanú výšku kapitálu bánk.

Záťažový test pozostáva z troch samostatných prvkov: i) dotazníka o možnostiach bánk v súvislosti so záťažovým testovaním s dôrazom na klimatické riziká, ii) porovnávacej analýzy na posúdenie udržateľnosti obchodných modelov bánk a ich expozície voči podnikom s vysokými emisiami, a iii) záťažového testu typu „zdola nahor“. V záujme úmernosti sa od menších bánk nebude vyžadovať poskytnutie vlastných projekcií záťažového testu.

Záťažový test sa namiesto celkových bankových súvah bude zameriavať skôr na konkrétne triedy aktív vystavené klimatickému riziku. S využitím kombinácie tradičných projekcií strát a nových súborov kvalitatívnych údajov bude posudzovať expozície a zdroje príjmov najviac ohrozené klimatickým rizikom.

Súčasťou záťažového testu budú makrofinančné scenáre vychádzajúce zo scenárov, ktoré vypracovala sieť centrálnych bánk a orgánov dohľadu pre ekologizáciu finančného systému. Scenáre prihliadajú na možné budúce klimatické politiky a zahŕňajú fyzické riziká, napríklad horúčavy, suchá a záplavy, ako aj krátkodobé a dlhodobé riziká vyplývajúce z prechodu na ekologickejšie hospodárstvo.

Od marca 2022 budú banky ECB predkladať výkazy z vlastných klimatických záťažových testov. Orgány dohľadu následne s bankami nadviažu kontakt, poskytnú im spätnú väzbu a zabezpečia zmysluplné a konzistentné výsledky.

Výsledky budú zohľadnené v procese preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) z kvalitatívneho hľadiska. To znamená, že tento záťažový test by mohol prostredníctvom skóre SREP nepriamo ovplyvniť požiadavky druhého piliera, no nebude mať priamy vplyv na kapitál prostredníctvom odporúčaní druhého piliera.

Klimatický záťažový test ECB 2022 dopĺňa ďalšie iniciatívy bankového dohľadu ECB a centrálnych bánk zamerané na klimatické zmeny. Tie okrem iného zahŕňajú i) celosystémový klimatický záťažový test (výsledky zverejnené v septembri 2021), ii) hodnotenie stavu adaptácie postupov bánk pri riadení klimatických a environmentálnych rizík (výsledky zverejnené v novembri 2021) a iii) tematické hodnotenie začlenenia klimatických a environmentálnych rizík do rizikových stratégií, rámcov riadenia a kontroly rizík a procesov bánk, ktoré sa uskutoční v roku 2022.

Kontaktná osoba pre médiá: Georgina Garriga Sánchez, tel.: +49 69 1344 95368.

Poznámky

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)