Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Стрес тест показва, че банковата система в еврозоната е устойчива при тежък макроикономически сценарий

30 юли 2021 г.

  • Средното крайно съотношение на БСК1 за 89 банки под надзора на ЕЦБ при утежнен сценарий с тригодишен хоризонт е 9,9% – с 5,2 процентни пункта под изходната стойност от 15,1%.
  • Общият брой включва 38 банки от извадката на ЕБО и още 51 средно големи банки под надзора на ЕЦБ
  • Основните фактори, обуславящи намалението на капитала, са кредитният риск, пазарният риск и капацитетът за генериране на приходи
  • За първи път ЕЦБ публикува информация поотделно за банките, които не са част от теста на ЕБО

Днес Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува резултатите от стрес теста за 2021 г., които показват, че банковата система в еврозоната е устойчива срещу неблагоприятни икономически явления. Съотношението на базов собствен капитал от първи ред (БСК1) на 89‑те банки, обхванати от стрес теста, би спаднало средно с 5,2 процентни пункта, до 9,9% спрямо 15,1%, ако бъдат изложени на тригодишен период на стрес с тежки макроикономически условия. Съотношението на БСК1 е ключов измерител на финансовата устойчивост на една банка.

Всички 89 банки, за които се отнася докладът, са под надзора на ЕЦБ. Те включват 38 банки от еврозоната, които са включени в стрес теста за целия ЕС, организиран от Европейския банков орган (ЕБО), и още 51 средно големи банки от еврозоната. В своята съвкупност те представляват малко над 75% от общите банкови активи в еврозоната.

По-рано днес ЕБО публикува резултатите на отделните банки, обхванати в стрес теста за целия ЕС. Те включват подробни данни за 38-те банки от еврозоната, участващи в извадката. ЕЦБ също публикува за първи път днес избрана информация за онези 51 банки със среден размер, които не са включени в извадката на ЕБО.

Стрес тестът нямаше за цел да служи за изпит и няма определен праг, който да определи дали банките са го издържали или не. По-скоро направените в резултат на теста констатации ще бъдат част от текущия надзорен диалог.

Към началния момент на стрес теста банките бяха в по-добро състояние, отколкото преди три години, но намалението на капитала на системно равнище беше по-голямо. Причината е, че сценарият беше по-неблагоприятен от използвания в стрес теста през 2018 г.

Средното общо намаление на капитала с 5,2 процентни пункта може да се представи в разбивка по следния начин. При 38-те банки, подложени на тест от ЕБО, средното съотношение на БСК1 спада с 5 процентни пункта от 14,7% на 9,7%. При подложените на тест само от ЕЦБ 51 средно големи банки средното намаление на капитала е с 6,8 процентни пункта от изходно равнище от 18,1% до 11,3%.

Главната причина за тази разлика в намалението на капитала при утежнен сценарий е, че банките със среден размер са по-засегнати от по-ниския нетен приход от лихви, по-ниския нетен приход от такси и комисиони и по-ниския приход от търговски операции в тригодишен хоризонт.

Резултатите показват също така, че първият основен фактор, обуславящ намалението на капитала, е кредитният риск, тъй като икономическото сътресение при утежнения сценарий води до загуби по кредити. Въпреки че банковата система е като цяло устойчива, пандемията от коронавирус (COVID-19) породи нови предизвикателства и банките трябва да се уверят, че правилно измерват и управляват кредитния си риск.

При част от банките вторият най-важен фактор, обуславящ намалението на капитала, е пазарният риск. Много финансови продукти трябва да бъдат изцяло преоценени и това е най-значимият единичен двигател на пазарния риск. Засегнати са по-специално най-големите банки, тъй като те са по-изложени на сътресения, свързани с акции и кредитни спредове.

Третият най-важен обуславящ фактор е ограничената способност за генериране на приход при неблагоприятни икономически условия, тъй като при утежнения сценарий банките се сблъскват със сериозен спад на нетния си приход от лихви, прихода от търговски операции и нетния приход от такси от комисиони.

Кредитният риск, пазарният риск и капацитетът за генериране на приходи са трите основни проблема, върху които надзорниците от ЕЦБ съсредоточават вниманието си в хода на текущия надзор.

Включване в ПНПО

Надзорните органи вземат предвид определени резултати от стрес теста от качествено естество, като например навременното подаване на данните и тяхната точност, както и качеството на информацията, когато оценяват административното управление на банките и управлението на риска в рамките на годишния процес по надзорен преглед и оценка (ПНПО).

Освен това количественото въздействие на утежнения сценарий на стрес теста е сред важните данни, въз основа на които надзорниците определят равнището на насоките по Стълб II (P2G). P2G представлява надзорна препоръка, която указва на банките колко капитал се очаква да поддържат, за да могат да се справят в стресови ситуации.

В съответствие с посочените неотдавна от ЕБО ориентири тази година банковият надзор в ЕЦБ ще прилага нова методология за определяне на P2G. Това означава рамка за „групиране“ с двуетапен подход. В първия етап всяка банка бива разпределена в група за P2G въз основа на максималното намаляване на пълния БСК1 в стрес теста. Във втория етап надзорните органи определят крайния диапазон на P2G във всяка група и надхвърлянето му в извънредни ситуации, в зависимост от спецификата на всяка банка.

Ето защо, макар че определените за отделните банки P2G не могат да се извлекат от намалението на капитала им в стрес теста, посочените подробности за новата методология би трябвало да улеснят разбирането как се използват резултатите от стрес теста в ПНПО. Наред с това новата методология премахва долните прагове на P2G, които се прилагаха в предишни цикли на ПНПО, и води до разумни P2G, включително за банки с много сериозно намаление на капитала. Така например в сегашния надзорен цикъл се очаква на никоя банка да не бъде определено равнище на P2G над 4,5%.

Макар че методологията е просто устроена, тя осигурява условия на равнопоставеност и последователност и позволява индивидуалните особености на всяка банка да бъдат надлежно взети предвид при определянето на крайното равнище на P2G.

За да осигури временно капиталово и оперативно облекчение по време на пандемията от COVID-19, ЕЦБ пое ангажимента да разреши на банките да функционират под равнището на P2G и комбинираното изискване за буфер най-малко до края на 2022 г. Този срок не е засегнат от въвеждането на новата методология за P2G. ЕЦБ възнамерява да даде на банките достатъчно време да увеличат капитала си, ако равнището на P2G се повиши.

За въпроси журналистите могат да се свържат с Естер Техедор на телефон +49 172 5171280.

Забележки

  • Крайната извадка се състои от 51 средно големи банки вместо от 53, както беше съобщено при започването на стрес теста, защото две първоначално включени в извадката банки отпаднаха поради сливане през първото тримесечие на 2021 г.
  • Някои значими банки под прекия надзор на ЕЦБ не участваха в нито една от двете форми на стрес теста. Такъв е случаят например ако те са клонове на значими банки под надзора на ЕЦБ, вече включени в стрес теста на по-високо равнище на консолидация. Друга причина за невключване в стрес теста би могла да бъде, че банката вече участва по същото време в друг стрес тест (например в контекста на цялостна оценка) или е в процес на сливане или преструктуриране.
  • За по-добра съпоставимост всички капиталови съотношения на БСК1 са на база завършено изпълнение на капиталовите изисквания, което означава, че банките вече са изпълнили всички регулаторни капиталови изисквания, които са предмет на преходен режим.
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите
Подайте сигнал