Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB publicerar vägledning för inspektioner på plats och utredningar av interna modeller

21 september 2018

  • I vägledningen förklaras hur ECB:s banktillsyn genomför inspektioner
  • Vägledningen är tänkt att fungera som stöd i det praktiska tillsynsarbetet och öka transparensen
  • Vägledningen offentliggörs efter ett offentligt samråd

I dag offentliggör Europeiska centralbanken (ECB) en vägledning för inspektioner på plats och utredningar av interna modeller. Vägledningen offentliggörs efter att ett offentligt samråd genomförts.

Inspektioner är ett viktigt verktyg för banktillsyn i hela världen. Syftet med vägledningen, som utarbetats i nära samarbete med de behöriga nationella myndigheterna, är att förklara hur ECB:s banktillsyn genomför inspektioner och att tillhandahålla ett praktiskt dokument till banker som är föremål för sådana inspektioner. Genom att offentliggöra denna vägledning stärker ECB transparensen gentemot sektorn.

Banker inspekteras för att göra en ingående analys av olika risker, interna kontrollsystem, affärsmodeller eller styrning. Inspektionerna har en i förväg fastställd omfattning och tidsram och genomförs i den inspekterade bankens, eller närstående juridisk persons, lokaler. Inspektionerna ska vara ingående, samtidigt som proportionalitetsprincipen följs, och målet är att de ska ge en detaljerad ögonblicksbild av den aktuella bankens situation, liksom en framåtblickande analys. I vägledningen ges en överblick över det allmänna ramverket som styr hur inspektionerna ska gå till, och i den beskrivs de olika faserna i inspektionen samt vilka principer som ska följas, såväl av bankerna som av inspektionsgrupperna.

Vägledningen finns på webbplatsen för ECB:s banktillsyn, med ett feedbackdokument i vilket förklaras hur de kommentarer som inkommit från berörda parter under det offentliga samrådet har beaktats. De inkomna kommentarerna finns också att läsa i feedbackdokumentet.

Frågor från media kan riktas till Nicos Keranis, tfn: +49 69 1344 7806.

Anm.:

Vägledning för inspektioner på plats och utredningar av interna modeller Alla dokument rörande det offentliga samrådet
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning