Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΚΤ δημοσιεύει οδηγό σχετικά με τις επιτόπιες επιθεωρήσεις και τις διερευνήσεις εσωτερικών υποδειγμάτων

21 Σεπτεμβρίου 2018

  • Ο οδηγός παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ διενεργεί επιθεωρήσεις.
  • Με τη δημοσίευση του οδηγού επιδιώκεται η στήριξη των εποπτικών πρακτικών και η ενίσχυση της διαφάνειας.
  • Ο οδηγός δημοσιεύεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσιεύει σήμερα οδηγό σχετικά με τις επιτόπιες επιθεωρήσεις και τις διερευνήσεις εσωτερικών υποδειγμάτων. Ο οδηγός δημοσιεύεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης.

Οι επιθεωρήσεις αποτελούν κρίσιμο εργαλείο για την τραπεζική εποπτεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Σκοπός του οδηγού, ο οποίος εκπονήθηκε σε στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ), είναι να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ διενεργεί επιθεωρήσεις και να αποτελέσει χρήσιμο έγγραφο για τις τράπεζες οι οποίες υποβάλλονται σε επιθεώρηση. Με τη δημοσίευση του οδηγού, η ΕΚΤ ενισχύει τη διαφάνεια για τον τραπεζικό κλάδο.

Οι επιθεωρήσεις τραπεζών αποβλέπουν σε μια διεξοδική ανάλυση των διαφορετικών κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, των επιχειρηματικών μοντέλων ή της διακυβέρνησης. Έχουν προκαθορισμένο αντικείμενο και χρονοδιάγραμμα και διενεργούνται στις εγκαταστάσεις της επιθεωρούμενης τράπεζας ή συναφούς νομικής οντότητας. Οι επιθεωρήσεις θα πρέπει να είναι παρεμβατικές τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας και να αποσκοπούν σε μια λεπτομερή στιγμιαία απεικόνιση της κατάστασης δεδομένης τράπεζας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται μια προσανατολισμένη προς το μέλλον ανάλυση. Ο οδηγός παρουσιάζει συνοπτικά το γενικό πλαίσιο βάσει του οποίου διενεργούνται οι επιθεωρήσεις, περιγράφει τις διάφορες φάσεις της επιθεώρησης και καθορίζει τις σχετικές αρχές που θα πρέπει να τηρούν τόσο οι τράπεζες όσο και οι ομάδες επιθεώρησης.

Ο οδηγός είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ, μαζί με έγγραφο παρατηρήσεων στο οποίο, αφενός, εξηγείται ο τρόπος με τον οποίο λήφθηκαν υπόψη τα σχόλια που έστειλαν οι ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης και, αφετέρου, παρουσιάζονται τα ίδια τα σχόλια.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Νίκο Κεράνη, τηλ.: +49 69 1344 7806.

Σημειώσεις:

Οδηγός σχετικά με τις επιτόπιες επιθεωρήσεις και τις διερευνήσεις εσωτερικών υποδειγμάτων Όλα τα έγγραφα της δημόσιας διαβούλευσης
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων