Menu

PERSBERICHT

ECB lanceert openbare raadpleging betreffende Deel 2 van de Gids inzake de beoordeling van vergunningaanvragen

14 september 2018

  • Deel 2 gaat in op de beoordelingscriteria inzake kapitaalvereisten en bedrijfsplannen
  • De raadpleging eindigt op 25 oktober 2018

Vandaag lanceert de Europese Centrale Bank (ECB) een openbare raadpleging betreffende Deel 2 van de Gids inzake de beoordeling van vergunningaanvragen (de “Gids inzake vergunningverlening”). Deel 2 vormt een aanvulling op de in maart 2018 gepubliceerde Gids inzake vergunningverlening, en beide documenten dienen gelezen te worden als één gids. De Gids inzake vergunningverlening is bedoeld als praktisch instrument ter ondersteuning van de bij de vergunningverleningsprocedure betrokken partijen en ter waarborging van een soepele en effectieve procedure en beoordeling. De Gids inzake vergunningverlening is echter niet bindend.

Met de Gids inzake vergunningverlening wordt een gemeenschappelijke interpretatie van de criteria voor vergunningverlening bevorderd, in lijn met het streven van de ECB naar een consistente werkwijze in het toezicht in het gehele eurogebied. Deel 2 van de Gids inzake vergunningverlening richt zich op de beoordelingscriteria inzake kapitaalvereisten en het programma van werkzaamheden, waaronder bedrijfsplannen.

De nationale bevoegde autoriteiten zijn het eerste aanspreekpunt bij vergunningaanvragen. Samen met de ECB voeren zij de beoordeling van die aanvragen uit, waarbij de ECB de bevoegde instantie is voor het nemen van het definitieve besluit tot verlening, uitbreiding of intrekking van een bankvergunning in het eurogebied. Als onderdeel van de beoordeling van vergunningaanvragen beoordeelt de ECB de kapitaalbehoeften. Met het oog op consistente toepassing van de werkwijzen binnen het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (Single Supervisory Mechanism) licht Deel 2 van de Gids inzake vergunningverlening toe welke verwachtingen de ECB heeft omtrent het verwachte kapitaal op het moment van vergunningverlening.

Deel 2 bevat tevens de belangrijkste onderwerpen voor toezichthouders bij de beoordeling van het programma van werkzaamheden. Hieronder vallen het bedrijfsmodel en het daarmee samenhangende risicoprofiel, de situatie van de kredietinstelling binnen de economische context en de bedrijfsomgeving, de financiële ramingen, de duidelijkheid en effectiviteit van de organisatiestructuur, de governanceregelingen, het kader voor interne beheersing en risicobeheer en de IT-infrastructuur van de instelling.

De periode voor commentaar op de ontwerpversie van Deel 2 van de Gids inzake vergunningverlening eindigt op 25 oktober 2018. Bij het afronden van deze Gids zal de ECB de ontvangen commentaren in overweging nemen. De ECB zal tevens een feedbackdocument publiceren. De belangrijkste documenten, te weten de ontwerpgids, veelgestelde vragen en een formulier voor commentaar op de openbare raadpleging, zijn te vinden op de website van ECB-Bankentoezicht.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Esther Tejedor, tel.: +49 69 1344 95596.

Contactpersonen voor de media