Menu

PRESSMEDDELANDE

ECB inleder offentligt samråd om del 2 av vägledningen till bedömningar av tillståndsansökningar

14 september 2018

  • Del 2 är inriktad på bedömningen av kapitalkrav och affärsplaner.
  • Samrådet löper fram till den 25 oktober 2018

Europeiska centralbanken (ECB) har idag lanserat ett offentligt samråd om del 2 av vägledningen till bedömningar av tillståndsansökningar (”vägledningen”). Del 2 är ett komplement till den vägledning som publicerades i mars 2018, och de båda dokumenten ska ses tillsammans som en vägledning. Denna vägledning ska vara ett praktiskt verktyg för de som är inblandade i tillståndsprocessen och säkerställa att förfarandet och bedömningen går effektivt och smidigt. Vägledningen är dock inte ett rättsligt bindande dokument.

Vägledningarna främjar en gemensam tolkning av tillståndskriterierna och återspeglar ECB:s åtagande att säkerställa en konsekvent tillsynspraxis i euroområdet. Del 2 i vägledningen är inriktad på bedömningen av kapitalkrav, verksamhetsplaner, inbegripet affärsplaner.

De nationella behöriga myndigheterna fungerar som kontaktpunkt för tillståndsansökningar men deras bedömningar görs gemensamt med ECB, som är den behöriga myndigheten att ta det slutliga beslutet att bevilja, förlänga eller återkalla ett banktillstånd i euroområdet. Som del av sin utvärdering av tillståndsansökningar utvärderar ECB kapitalbehov. För att säkerställa att praxis tillämpas enhetligt inom den gemensamma tillsynsmekanismen förklaras i del 2 av vägledningen ECB:s krav på förväntat kapital vid tidpunkten för tillståndsgivning.

I del 2 indikeras även vilka frågor som är viktigast för tillsynsmyndigheter när de bedömer verksamhetsprogram. Dessa innefattar affärsmodellen och därmed sammanhängande risker, kreditinstitutets situation i den ekonomiska kontexten och företagsmiljö, dess finansiella framtidsbedömningar, klarhet och tydlighet i organisationsstrukturen, dess företagsstyrning, interna kontroll- och rikshanteringssystem samt IT-infrastruktur.

Feedback på utkastet till del 2 av vägledningen för tillståndsansökningar kan lämnas fram till den 25 oktober 2018. ECB kommer att beakta synpunkterna i den slutliga utformningen av vägledningen och publicera ett feedbackdokument. De viktigaste underlagen – utkastet till vägledningen, vanliga frågor samt formuläret för offentligt samråd – finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Frågor från media kan riktas till Esther Tejedor, tfn: +49 69 1344 95596.

Kontakt för media