Menu

LEHDISTÖTIEDOTE

EKP käynnistää julkisen kuulemisen toimilupahakemusten arviointioppaan osasta 2

14.9.2018

  • Toimilupahakemusten arviointioppaan osassa 2 käydään läpi kriteerit, joilla toimilupaa hakevan laitoksen pääomavaatimuksia ja toimintasuunnitelmaa arvioidaan.
  • Kommentteja voi esittää 25.10.2018 asti.

Euroopan keskuspankki (EKP) on tänään käynnistänyt julkisen kuulemisen toimilupahakemusten arviointioppaan osasta 2. Osa 2 täydentää maaliskuussa 2018 julkaistun arviointioppaan. Arviointiopas ei ole oikeudellisesti velvoittava asiakirja, vaan se on tarkoitettu käytännön apuvälineeksi, jotta toimilupamenettely sujuisi mahdollisimman kitkattomasti kaikkien menettelyssä mukana olevien kannalta.

Euroalueella toimilupahakemus toimitetaan aina ensin toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle, minkä jälkeen viranomainen arvioi hakemuksen yhdessä EKP:n kanssa. Lopullisen päätöksen tekee EKP, sillä se yksin päättää pankkitoimilupien myöntämisestä, laajentamisesta ja perumisesta euroalueella.

Toimilupahakemusten arviointioppaalla EKP pyrkii yhtenäistämään toimilupien myöntämiskriteerien tulkintaa ja varmistamaan siten, että valvontakäytännöt ovat yhtenäisiä euroalueella. Oppaan osassa 2 käydään läpi kriteerit, joilla toimilupamenettelyn yhteydessä arvioidaan laitoksen pääomavaatimukset ja toimintasuunnitelma (mukaan luettuna liiketoimintasuunnitelma).

Toimiluvan saadakseen laitoksella on oltava riittävästi pääomaa. Arviointioppaan osassa 2 eritellään EKP:n näkemys siitä, mikä on vaadittava pääoman määrä toimiluvan myöntämishetkellä. Oppaan osassa 2 käydään läpi myös valvojien näkökulmasta keskeisimmät toimintasuunnitelman arvioinnin osa-alueet. Niitä ovat muun muassa liiketoimintamalli ja siihen liittyvä riskiprofiili, luottolaitoksen asema vallitsevassa taloustilanteessa ja liiketoimintaympäristössä, taloudelliset arviot, organisaatiorakenteen selkeys ja tehokkuus, hallintojärjestelyt, sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä tietotekniikkainfrastruktuuri.

Toimilupahakemusten arviointioppaan osaa 2 voi kommentoida 25.10.2018 asti. Vastausajan päätyttyä EKP arvioi saadut kommentit, viimeistelee oppaan niiden pohjalta sekä julkaisee niistä laaditun palauteyhteenvedon. Osa 2, sitä koskevia kysymyksiä ja vastauksia sekä julkisen kuulemisen kommentointipohja on julkaistu EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Esther Tejedor puhelinnumerossa +49 69 1344 95596.

Yhteyshenkilöt