Menu

PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB uzsāk sabiedrisko apspriešanu attiecībā uz norādījumu par iesniegumu licences saņemšanai novērtējumu 2. daļu

2018. gada 14. septembrī

  • 2. daļā aplūkoti kritēriji kapitāla prasību un uzņēmējdarbības plānu novērtēšanai.
  • Apspriešana ilgs līdz 2018. gada 25. oktobrim.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien uzsākusi ECB norādījumu par iesniegumu licences saņemšanai novērtējumu (norādījumi par licencēšanu) 2. daļas sabiedrisko apspriešanu. 2. daļa papildina 2018. gada martā publicētos norādījumus par licencēšanu, un abi šie dokumenti jālasa kopā kā vienoti norādījumi. Norādījumi par licencēšanu uzskatāmi par praktisku rīku visu licences izsniegšanas procesā iesaistīto iestāžu atbalstam, un to mērķis ir nodrošināt raitu un efektīvu procedūru un novērtējumu, taču tie pēc būtības nav juridiski saistoši.

Norādījumi par licencēšanu veicina licencēšanas kritēriju vienotu interpretāciju, atspoguļojot ECB centienus nodrošināt konsekventu uzraudzības praksi visā euro zonā. Norādījumu par licencēšanu 2. daļā aplūkoti kritēriji kapitāla prasību un darbības programmu, t.sk. uzņēmējdarbības plānu novērtēšanai.

Lai gan Valstu kompetentās iestādes ir pirmais kontaktpunkts, kur tiek saņemti iesniegumi licences saņemšanai, to novērtēšana tiek veikta kopīgi ar ECB, kuras kompetencē ir galīgā lēmuma pieņemšana par banku darbības licences izsniegšanu, pagarināšanu vai anulēšanu euro zonā. Vērtējot iesniegumus licences saņemšanai, ECB novērtē arī kapitāla vajadzības. Tāpēc, lai nodrošinātu konsekventu praksi Vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros, noteikumu par licencēšanu 2. daļā skaidrota ECB nostāja par atļaujas saņemšanas brīdī sagaidīto kapitāla apjomu.

2. daļā arī norādīti svarīgākie jautājumi, kam uzraugi pievērš uzmanību, novērtējot darbības programmas. Tie ietver uzņēmējdarbības modeli un ar to saistīto riska profilu, kredītiestādes situāciju ekonomiskajā kontekstā un uzņēmējdarbības vidi, tās finanšu aplēses, organizatoriskās struktūras skaidrību un efektivitāti, pārvaldības kārtību, iekšējās kontroles un riska vadības sistēmu un tās IT infrastruktūru.

Komentārus saistībā ar norādījumu par licencēšanu 2. daļu var iesniegt līdz 2018. gada 25. oktobrim. ECB ņems šos komentārus vērā, sagatavojot norādījumu galīgo versiju, un publicēs pārskatu par atbildēm. Galvenie dokumenti – norādījumu projekts, jautājumi un atbildes un sabiedriskās apspriešanas veidne – pieejami ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Esteres Tehedoras (Esther Tejedor; tālr. +49 69 1344 95596).

Kontaktinformācija presei