Menu

TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB otvára verejnú konzultáciu o druhej časti všeobecných zásad hodnotenia žiadostí o udelenie licencie

14. septembra 2018

  • Druhá časť sa zameriava na kritériá hodnotenia vo vzťahu ku kapitálovým požiadavkám a podnikateľským plánom.
  • Konzultácia prebieha do 25. októbra 2018.

Európska centrálna banka (ECB) dnes otvorila verejnú konzultáciu o druhej časti všeobecných zásad hodnotenia žiadostí o udelenie licencie („všeobecných zásad udeľovania licencií“). Druhá časť dopĺňa všeobecné zásady udeľovania licencií zverejnené v marci 2018, pričom obidva dokumenty by sa mali vykladať spoločne ako jeden súbor zásad. Tieto všeobecné zásady udeľovania licencií majú slúžiť ako praktická pomôcka pre subjekty zapojené do povoľovacieho procesu s cieľom zabezpečiť plynulý a účinný priebeh konania a hodnotenia, nie sú však právne záväzné.

Všeobecné zásady udeľovania licencií presadzujú jednotný výklad licenčných kritérií, čo je odrazom snahy ECB o zabezpečenie jednotného postupu dohľadu vo všetkých krajinách eurozóny. Druhá časť všeobecných zásad udeľovania licencií sa zameriava na kritériá hodnotenia vo vzťahu ku kapitálovým požiadavkám a plánu činnosti vrátane podnikateľských plánov.

Žiadosti o udelenie licencie sa podávajú príslušným vnútroštátnym orgánom, ich hodnotenie však prebieha v spolupráci s ECB, ktorá má právomoc prijímať konečné rozhodnutia o udelení, rozšírení alebo odňatí bankových licencií v eurozóne. V rámci hodnotenia žiadostí o udelenie licencie ECB vyhodnocuje kapitálové potreby. V záujme konzistentného uplatňovania postupov v rámci jednotného mechanizmu dohľadu preto druhá časť všeobecných zásad udeľovania licencií objasňuje postoj ECB k hodnoteniu očakávanej výšky kapitálu v čase udelenia povolenia.

Druhá časť zároveň uvádza hlavné oblasti, na ktoré sa orgány dohľadu zameriavajú pri hodnotení plánu činnosti. Ide o obchodný model a súvisiaci rizikový profil, situáciu úverovej inštitúcie v ekonomickom kontexte a podnikateľskom prostredí, jej finančné prognózy, prehľadnosť a účinnosť jej organizačnej štruktúry, jej mechanizmy riadenia, rámec internej kontroly a riadenia rizík a IT infraštruktúru.

Pripomienky k návrhu druhej časti všeobecných zásad udeľovania licencií je možné predkladať do 25. októbra 2018. ECB prijaté pripomienky zváži pri príprave konečnej verzie všeobecných zásad a zverejní aj príslušný súhrn odpovedí. Príslušné dokumenty – návrh všeobecných zásad, odpovede na najčastejšie otázky a formulár na predkladanie pripomienok – sú k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Kontaktná osoba pre médiá: Esther Tejedor, tel.: +49 69 1344 95596.

Kontakt pre médiá