Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

Banky v eurozóne napredujú v zavádzaní účtovného štandardu IFRS 9

24. novembra 2017
  • Tematické hodnotenie implementácie IFRS 9 analyzuje stav implementácie štandardu v bankách v eurozóne.
  • Výsledky tematického hodnotenia boli zohľadnené v rámci procesu SREP za rok 2017.
  • Hodnotenie prináša prehľad hlavných záverov a očakávaní orgánov dohľadu v súvislosti so zavádzaním IFRS 9.

Banky v eurozóne intenzívne pracujú na zavádzaní nového účtovného štandardu, ktorý bol navrhnutý v dôsledku finančnej krízy. Podľa medzinárodného štandardu finančného výkazníctva (International Financial Reporting Standard – IFRS) 9, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2018, musia finančné inštitúcie účtovať úverové straty skôr ako doteraz. Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejňuje výsledky tematického hodnotenia zameraného na IFRS 9. Prostredníctvom tejto analýzy, ktorú uskutočnila v rámci svojich priorít dohľadu, hodnotila pripravenosť inštitúcií na zavedenie nového štandardu. Správa tiež uvádza hlavné očakávania orgánov dohľadu týkajúce sa priebežnej implementácie a uplatňovania IFRS 9.

Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva stanovuje Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (International Accounting Standards Board). Očakávania orgánov dohľadu zohľadnené v tematickom hodnotení ECB sú v súlade s medzinárodne uznávanými osvedčenými postupmi a usmerneniami dohľadu vydanými Bazilejským výborom pre bankový dohľad a Európskym orgánom pre bankovníctvo.

Tematické hodnotenie jednotného mechanizmu dohľadu uskutočnené začiatkom roka 2017 pomohlo zistiť, ktoré banky boli v procese implementácie jednoznačne pozadu. Významné inštitúcie, ktoré v pripravenosti na nový štandard k prvému štvrťroku 2017 zaostávali za porovnateľnými inštitúciami, orgány dohľadu upozornili a úspešne podnietili, aby svoje úsilie zintenzívnili a okrem iného aby na tento projekt vyhradili viac zdrojov. V prípade významných inštitúcií boli výsledky tematického hodnotenia zohľadnené v procese preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) za rok 2017 ako súčasť hodnotenia podnikového riadenia a riadenia rizík. V prípade menej významných inštitúcií výsledky tematického hodnotenia zohľadňujú príslušné vnútroštátne orgány, ktoré nad nimi vykonávajú priamy dohľad.

Na základe informácií bánk pod priamym dohľadom ECB, ktoré boli v prvom štvrťroku 2017 na zavedenie IFRS 9 lepšie pripravené (a teda poskytovali najspoľahlivejšie údaje), sa priemerný nepriaznivý vplyv na koeficient regulačného vlastného kapitálu Tier 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) v plnom rozsahu odhaduje na 40 bázických bodov. Podľa údajov menej významných inštitúcií, ktoré boli v prvom štvrťroku 2017 lepšie pripravené, predstavuje priemerný nepriaznivý vplyv na koeficient regulačného CET1 v plnom rozsahu 59 bázických bodov

Tematické hodnotenie predstavuje ďalší krok smerom k jednotnému uplatňovaniu štandardu IFRS 9 v bankách v eurozóne. Správa je k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Kontaktná osoba pre médiá: Rolf Benders, tel.: +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)