Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

Banker i euroområdet framskrider i god takt med införande av redovisningsstandarden IFRS 9

24 november 2017
  • Tematisk granskning av genomförande av IFRS 9 implementeringsanalyser vid banker i euroområdet
  • Resultat av den tematiska granskningen beaktades i Översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) 2017
  • Bedömningen ger en översikt över viktiga slutsatser och tillsynsförväntningar vad gäller införande av redovisningsstandarden IFRS 9

Banker i euroområdet arbetar intensivt med att införa en ny redovisningsstandard som introducerades efter finanskrisen. Enligt IFRS 9 (International Financial Reporting Standard), som träder i kraft den 1 januari 2018, måste finansinstitut nu redovisa förluster tidigare än förut. Europeiska centralbanken (ECB) publicerar idag resultaten av en tematisk granskning av IFRS 9, vilken, som del av dess tillsynsprioriteringar, bedömde institutens beredskap att införa standarden. Rapporten beskriver även de viktigaste tillsynsförväntningarna för det pågående införandet och tillämpningen av IFRS 9.

De internationella finansiella rapporteringsstandarderna har fastställts av IASB (International Accounting Standards Board). De tillsynsförväntningar som bedömdes i ECB:s tematiska granskning är förenliga med den internationellt bästa praxis och vägledning för tillsyn som utfärdats av Baselkommittén för banktillsyn (BCBS) och Europeiska bankmyndigheten (EBA).

Den tematiska granskning som i början av 2017 genomfördes av den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) bidrog till att identifiera banker som visade klara tecken på att ligga efter i införandeprocessen. Tillsynsmyndigheter informerade betydande institut vars beredskap låg efter sina likar under första kvartalet 2017 och de övertygades om att öka sina ansträngningar, vilket innebar att avsätta mer resurser till detta projekt. För betydande institut beaktades resultaten av den tematiska granskningen i Översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) 2017 som del av bedömningen av styrning och riskhantering. För mindre betydande institut granskas resultaten av de nationella behöriga myndigheter som har direkt tillsyn över dessa institut.

Baserat på information som har rapporterats av banker som står under ECB:s direkta tillsyn, vilka första kvartalet 2017 var bättre förberedda att införa IFRS 9 2017 (och således lämnade bäst data) beräknas den fullt infasade genomsnittliga negativa effekten på den regleringsmässiga kärnprimärkapitalrelationen (CET1) uppgå till 40 baspunkter. Från de data som rapporterades av de mindre betydande institut som var bäst förberedda under första kvartalet 2017 beräknades den fullt infasade genomsnittliga negativa effekten på den regleringsmässiga kärnprimärkapitalrelationen (CET1) uppgå till 59 baspunkter.

Denna tematiska granskning är ytterligare ett steg mot ett konsekvent införande av IFRS 9 i banker i euroområdet. Rapporten är publicerad på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Frågor från media kan riktas till Rolf Benders, tfn. +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning