Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

Euroala pangad teevad edusamme finantsaruandlusstandardi IFRS 9 rakendamisel

24. november 2017
  • IFRS 9 rakendamist käsitleva temaatilise analüüsi käigus hinnati standardi rakendamise olukorda euroala pankades.
  • Temaatilise analüüsi tulemusi võeti arvesse 2017. aasta järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessis.
  • Hinnang annab ülevaate IFRS 9 rakendamisega seotud peamistest järeldustest ja järelevalvealastest ootustest.

Euroala pangad teevad tõsist tööd finantskriisi järel kehtestatud uue finantsaruandlusstandardi rakendamise nimel. 1. jaanuaril 2018 jõustuva rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi (IFRS) 9 kohaselt peavad finantsasutused kajastama laenukahjumeid senisest varem. Euroopa Keskpank (EKP) avaldab täna IFRS 9 rakendamist käsitleva temaatilise analüüsi tulemused. Analüüs on osa järelevalveprioriteetidest ja selles hinnati krediidiasutuste valmisolekut uue standardi rakendamiseks. Ühtlasi antakse aruandes ülevaade IFRS 9 rakendamisega seotud peamistest järelevalveootustest.

Rahvusvahelisi finantsaruandlusstandardeid kehtestab Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu. EKP temaatilises analüüsis esitatud järelevalveootused on kooskõlas parimate rahvusvaheliste tavade ning Baseli pangajärelevalve komitee ja Euroopa Pangandusjärelevalve avaldatud suunistega.

Ühtse järelevalvemehhanismi teostatud temaatiline analüüs aitas 2017. aasta alguses tuvastada pangad, kellel esines rakendamisprotsessis selgeid viivitusi. Järelevalveasutused saatsid teatised olulistele krediidiasutustele, kelle puhul leiti, et nad on standardi rakendamisel 2017. aasta esimese kvartali seisuga teistest pankadest maha jäänud, kutsudes üles hoogustama jõupingutusi ja eraldama rohkem ressursse projekti elluviimiseks. Oluliste krediidiasutuste puhul võeti temaatilise analüüsi tulemusi arvesse 2017. aasta järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessis üldjuhtimise ja riskihalduse hindamise komponendi osana. Vähem olulisi krediidiasutusi puudutavaid tulemusi võtavad arvesse riiklikud pädevad asutused, kelle otsese järelevalve alla need asutused kuuluvad.

2017. aasta esimese kvartali seisuga IFRS 9 rakendamise kaugemasse etappi jõudnud (ja seega kõige usaldusväärsemate andmetega) EKP otsese järelevalve alla kuuluvate pankade esitatud teabe alusel on rakendamise lõplik keskmine negatiivne mõju nende regulatiivsele esimese taseme põhiomavahendite suhtarvule hinnanguliselt 40 baaspunkti. Vähem oluliste krediidiasutuste puhul on sama ajavahemiku seisuga rakendamise kaugemasse etappi jõudnud pankade esitatud teabe põhjal lõplik keskmine negatiivne mõju nende regulatiivsele esimese taseme põhiomavahendite suhtarvule hinnanguliselt 59 baaspunkti.

Temaatiline analüüs aitab kaasa IFRS 9 järjepidevale rakendamisele kõigis euroala pankades. Aruanne on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Meediakanalite küsimustele vastab Rolf Benders (tel: +49 69 1344 6925).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
Rikkumisest teatamine