PRESSMEDDELANDE

ECB fastställer totalbeloppet för tillsynsavgifter 2017 till 425 miljoner euro

28 april 2017
  • Bankernas tillsynsavgifter ska 2017 uppgå till 425 miljoner euro
  • Avgifterna för banker som inte står under ECB:s direkta tillsyn är lägre än 2016
  • Avgifterna omfattar kostnader i samband med ECB:s granskning av interna modeller

ECB har uppskattat att de totala kostnaderna i samband med tillsynen av banksystemet kommer att ligga på 425 miljoner euro för 2017. Detta är en ökning på omkring 10 procent jämfört med 2016. Avgifterna för betydande banker kommer att uppgå till 92 procent av de totala avgifterna och återstående 8 procent kommer att betalas av mindre betydande banker.

Utgifterna avser de olika aktiviteter som ECB identifierat som tillsynsprioriteringar för 2017. Ökningen hänger i första hand samman med arbete avseende den riktade granskningen av interna modeller (TRIM). TRIM är ett flerårigt projekt som kräver betydande resurser. Avgifterna återspeglar även en ökning i antalet ECB-anställda som arbetar med banktillsyn 2017 efter ett beslut av ECB-rådet att öka resurserna för arbetet med tillsynsuppgifterna.

Med anledning av att de högre utgifterna 2017 främst beror på arbete som avser banker som står under direkt tillsyn är fördelningen av utgifter för övergripande tjänster för dessa banker också högre. Avgifterna för banker som står under indirekt tillsyn är följaktligen lägre än de som togs ut 2016.

I slutet av 2016 uppgick ECB:s utgifter för banktillsynsuppgifter till 383,2 miljoner euro. Detta var lägre än beräknat och gav ett överskott på 41,1 miljoner euro jämfört med de avgifter som beräknats för 2016. I enlighet med ECB:s förordning om tillsynsavgifter har detta överskott kvittats fullt ut mot de beräknade avgifterna för 2017.

Enskilda avgifter kommer att fastställas per bank på grundval av bankens betydelse och riskprofil med hjälp av årliga avgiftsfaktorer som alla banker som står under tillsyn har lämnat in med den 31 december föregående år som referensdatum. Tillsynsavgiften är satt på högsta konsolideringsnivå inom de medlemsstater som deltar i den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM). Den består av en minimiavgiftskomponent för alla banker som återpeglar 10 procent av det belopp som ska tas ut och en rörlig avgiftskomponent för fördelningen av återstående 90 procent av kostnaderna. För de minsta betydande bankerna, vars samlade tillgångar uppgår till högst 10 miljarder euro, halveras minimiavgiftskomponenten.

Bankerna kommer att få sina avgiftsbesked i oktober 2017.

Frågor från media kan riktas till Uta Harnischfeger, tfn. +49 69 1344 6321.

Kontakt för media