PRESSITEADE

EKP kehtestab 2017. aasta järelevalvetasude kogusummaks 425 miljonit eurot

28. aprill 2017
  • Pankadele kehtestatavad järelevalvetasud moodustavad 2017. aastal 425 miljonit eurot.
  • EKP kaudse järelevalve alla kuuluvatele pankadele kehtestatavad tasud on 2016. aastaga võrreldes väiksemad.
  • Tasud hõlmavad sisemudelite läbivaatamisega seotud kulusid.

EKP hinnangul moodustavad tema kantavad pangandussektori usaldatavusnõuete täitmise järelevalvega seotud kulud 2017. aastal kokku 425 miljonit eurot, mis on ligikaudu 10% rohkem kui 2016. aastal. 92% sellest summast tasuvad olulised pangad, ülejäänud 8% tasuvad vähem olulised pangad.

Kulud tulenevad erinevatest tegevustest, mille EKP on kehtestanud 2017. aasta järelevalveprioriteetideks. Kulude suurenemine on eelkõige seotud mitu aastat vältava sisemudelite sihipärase läbivaatamise projektiga, mis eeldab märkimisväärseid ressursse. Ühtlasi kajastab kulude kasv EKP pangandusjärelevalve töötajate arvu tõusu 2017. aastal, kuna EKP nõukogu otsustas töökoormusest lähtuvalt suurendada järelevalveülesandeid täitva personali hulka.

Kuna 2017. aasta lisakulutused on peamiselt tingitud otsese järelevalve alla kuuluvate pankadega seotud tegevustest, kasutatakse suuremat osa laekuvatest järelevalvetasudest nende pankadega seotud horisontaalsete teenuste katteks. Seetõttu on kaudse järelevalve alla kuuluvate pankade järelevalvetasud väiksemad kui 2016. aastal.

2016. aasta lõpus olid EKP järelevalveülesannetega seotud kulud 382,2 miljonit eurot. See oli prognoositust vähem ja 2016. aastaks prognoositud kuludega võrreldes oli ülejääk 41,1 miljonit eurot. Kooskõlas EKP määrusega järelevalvetasude kohta on see ülejääk täielikult tasaarveldatud 2017. aasta järelevalvetasude hinnangulise summaga.

Pankade tasandil arvutatakse järelevalvetasud panga tähtsuse ja riskiprofiili järgi, kasutades iga-aastaseid tasutegureid, mille kõik järelevalvealused pangad esitavad aruandekuupäevaks eelmise aasta 31. detsembri seisuga. Järelevalvetasu arvutatakse ühtses järelevalvemehhanismis osalevate liikmesriikide piires kõrgeimal konsolideerimistasemel. See koosneb kõigi pankade puhul minimaalsest tasukomponendist, mis moodustab 10% tasumisele kuuluvast summast, ja muutuvast tasukomponendist, mis moodustab ülejäänud 90% kuludest. Kõige väiksemate oluliste pankade – kelle varade koguväärtus on alla 10 miljardi euro – minimaalne tasukomponent poolitatakse.

Pankadele esitatakse järelevalvetasu maksmise teated 2017. aasta oktoobris.

Meediakanalite küsimustele vastab Uta Harnischfeger (tel +49 69 1344 6321).

Kontaktandmed