PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB nustatė 425 mln. eurų dydžio bendrą priežiūros mokesčių sumą už 2017 m.

2017 m. balandžio 28 d.
  • Už 2017 m. ECB iš bankų surinks 425 mln. eurų priežiūros mokesčių.
  • Bankams, kurių ECB neprižiūri tiesiogiai, taikomi mažesni mokesčiai negu 2016 m.
  • Į mokesčius įtrauktos išlaidos, susijusios su ECB vykdoma vidaus modelių peržiūra.

ECB apskaičiavo, kad visa priežiūros mokesčių suma, kurią ECB surinks už 2017 m., kad padengtų per šį laikotarpį patirtas bankų sektoriaus rizikos ribojimu pagrįstos priežiūros išlaidas, yra 425 mln. eurų. Palyginti su 2016 m., tai yra apie 10 % daugiau. Svarbių bankų mokami mokesčiai sudarys 92 % visos šios sumos, o mažiau svarbių bankų mokesčiai – likusius 8 %.

Išlaidos yra susijusios su įvairia veikla, kurią ECB įvardijo kaip 2017 m. priežiūros prioritetus. Bendra priežiūros mokesčių suma padidėjo daugiausia dėl darbo, susijusio su tiksline vidaus modelių peržiūra. Ši peržiūra – tai ne vienus metus trunkantis projektas, kurio įgyvendinimui reikia daug išteklių. Dar vienas iš veiksnių, lėmusių didesnę bendrą mokesčių sumą, buvo 2017 m. padidėjęs ECB darbuotojų, dirbančių bankų priežiūros srityje, skaičius Valdančiajai tarybai priėmus sprendimą skirti daugiau išteklių dėl darbo krūvio, susidarančio vykdant priežiūros funkcijas.

Kadangi 2017 m. papildomų išlaidų bus patiriama daugiausia dėl tiesiogiai prižiūrimų bankų priežiūros darbų, šiems bankams teks padengti didesnę išlaidų už horizontaliųjų uždavinių vykdymą dalį. Atitinkamai, iš netiesiogiai prižiūrimų bankų bus surinkta mažesnė bendra mokesčių suma negu 2016 m.

2016 m. pabaigoje ECB išlaidos priežiūros uždaviniams sudarė 382,2 mln. eurų. Tai yra mažiau negu buvo numatyta, todėl, palyginti su planuotomis išlaidomis 2016 m., susidarė 41,1 mln. eurų perteklius. Vadovaujantis ECB reglamentu dėl priežiūros mokesčių, šis perteklius bus atimtas iš numatomos priežiūros mokesčių sumos už 2017 m.

Kiekvieno banko mokėtina mokesčių suma bus nustatoma pagal banko svarbą ir rizikos profilį, atsižvelgiant į metinius mokestinius veiksnius, kuriuos visi prižiūrimai bankai turi pateikti už praėjusį mokestinį laikotarpį, t. y. už visus metus iki gruodžio 31 d. Priežiūros mokestis nustatomas aukščiausiu konsolidacijos lygmeniu Bendrame priežiūros mechanizme dalyvaujančiose valstybėse narėse. Mokestį sudaro visiems bankams nustatoma minimali suma, lygi 10 % dengtinų sąnaudų sumos, ir likusius 90 % sudaranti kintamoji dalis. Smulkiausių svarbių bankų, kurių visas turtas neviršija 10 mlrd. eurų, minimali mokesčio dalis sumažinama per pusę.

Pranešimus apie mokėtiną sumą bankai gaus 2017 m. spalio mėn.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Utai Harnischfeger telefonu +49 69 1344 6321.

Kontaktai žiniasklaidai