PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB nosaka kopējās uzraudzības maksas 2017. gadam 425 milj. euro apmērā

2017. gada 28. aprīlī
  • Banku uzraudzības maksas 2017. gadā būs 425 milj. euro.
  • Maksas bankām, kuru uzraudzību tieši neveic ECB, zemākas nekā 2016. gadā.
  • Maksas ietver izmaksas, kas saistītas ar ECB veikto iekšējo modeļu pārbaudi.

ECB aplēsusi, ka ar banku sistēmas prudenciālo uzraudzību saistītās kopējās izmaksas 2017. gadā veidos 425 milj. euro – salīdzinājumā ar 2016. gadu tās palielinājušās par aptuveni 10%. Nozīmīgajām bankām noteiktās maksas veidos 92% no kopējās summas; atlikušos 8% segs mazāk nozīmīgās bankas.

Izdevumi saistīti ar dažādajām aktivitātēm, ko ECB identificējusi kā 2017. gada uzraudzības prioritātes. Pieaugums galvenokārt saistīts ar iekšējo modeļu mērķpārbaudes (IMMP) veikšanu. IMMP ir vairāku gadu projekts, kam nepieciešami būtiski resursi. Maksas atspoguļo arī ECB darbinieku skaita pieaugumu, kuri 2017. gadā veiks banku uzraudzību saskaņā ar Padomes lēmumu palielināt ar uzraudzības pienākumu veikšanai nepieciešamo darba slodzi saistītos resursus.

Ņemot vērā, ka 2017. gadā papildu izdevumus galvenokārt veidos ar tieši uzraudzītajām bankām saistītais darbs, šo banku izdevumi par horizontālo uzdevumu veikšanu pieauguši. Maksas netieši uzraudzītajām bankām tāpēc ir zemākas nekā 2016. gadā.

2016. gada beigās ECB izdevumi saistībā ar banku uzraudzības uzdevumu veikšanu bija 382.2 mljrd. euro. Tie bija mazāki nekā aplēsts, veidojot pārpalikumu 41.1 milj. euro apjomā salīdzinājumā ar aplēsēm par 2016. gada izdevumiem. Saskaņā ar ECB Regulu par uzraudzības maksām, šis pārpalikums pilnībā kompensēts attiecībā uz aplēsēm par 2017. gada izdevumiem.

Katras bankas individuālā maksa tiks noteikta atbilstoši bankas nozīmīgumam un riska profilam, izmantojot gada maksu noteicošos faktorus, ko visas uzraudzītās bankas iesniegušas par periodu līdz iepriekšējā gada 31. decembrim. Uzraudzības maksu nosaka Vienotajā uzraudzības mehānismā iesaistīto dalībvalstu ietvaros augstākajā konsolidācijas līmenī. Tā ietver maksas minimālo komponenti, kas attiecas uz visām bankām un veido 10% no atgūstamās summas, un mainīgo komponenti, kas aptver atlikušos 90% izmaksu. Mazākajām nozīmīgajām bankām, kuru kopējā aktīvu vērtība nepārsniedz 10 mljrd. euro, maksas minimālā komponente tiek uz pusi samazināta.

Bankas saņems individuālos maksas paziņojumus 2017. gada oktobrī.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Utas Harnišfēgeres (Uta Harnischfeger; tālr. +49 69 1344 6321).

Kontaktinformācija presei