SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB je skupni znesek nadomestil za nadzor v letu 2017 določila na ravni 425 milijonov EUR

28. april 2017
  • Nadomestila za nadzor bank v letu 2017 znašajo 425 milijonov EUR.
  • Za banke, ki niso pod neposrednim nadzorom ECB, so nadomestila manjša kot v letu 2016.
  • V nadomestilih so zajeti stroški ECB pri pregledu notranjih modelov.

ECB je ocenila, da bodo skupni stroški, povezani z nadzorom skrbnega in varnega poslovanja bančnega sistema v letu 2017, znašali 425 milijonov EUR, kar je približno 10% več kot v letu 2016. Pomembne banke bodo plačale 92% skupnega zneska nadomestil, preostalih 8% pa manj pomembne banke.

Izdatki so povezani z različnimi dejavnostmi, ki jih je ECB določila kot prednostne naloge bančnega nadzora v letu 2017. Povečali so se predvsem zaradi dejavnosti v zvezi s ciljno usmerjenim pregledom notranjih modelov (TRIM). TRIM je večleten projekt, za katerega je potrebnih veliko sredstev. V nadomestilih je upoštevano tudi povečanje števila zaposlenih v ECB na področju bančnega nadzora v letu 2017, izvedeno na podlagi sklepa Sveta ECB o povečanju virov zaradi obsega dela, ki je potrebno, da bi ECB lahko izvajala svoje nadzorniške naloge.

Ker bodo dodatni izdatki v letu 2017 nastali predvsem zaradi dela v zvezi z bankami pod neposrednim nadzorom, bodo te banke krile tudi večji delež izdatkov za horizontalne naloge. Nadomestila za banke pod posrednim nadzorom bodo zaradi tega nižja, kot so bila v letu 2016.

Ob koncu leta 2016 so izdatki ECB za nadzorniške naloge znašali 382,2 milijona EUR. To je bilo manj kot predvideno, zaradi česar je nastal presežek v višini 41,1 milijona EUR glede na ocenjene izdatke za leto 2016. V skladu z uredbo ECB o nadomestilih za nadzor se je presežek v celoti odštel od ocenjenega obsega nadomestil za leto 2017.

Nadomestilo za vsako posamezno banko bo določeno glede na njeno pomembnost in profil tveganosti, pri čemer bosta uporabljena faktorja za izračun letnega nadomestila na referenčni datum 31. decembra prejšnjega leta, ki so ju posredovale vse nadzorovane banke. Nadomestilo za nadzor se določi na najvišji ravni konsolidacije v državi članici, ki sodeluje v enotnem mehanizmu nadzora. Obsega minimalni del nadomestila za vse banke, ki predstavlja 10% zneska, in spremenljivi del nadomestila, s katerim se porazdeli preostalih 90% stroškov. Za najmanjše pomembne banke z bilančno vsoto pod 10 milijard EUR se minimalni del nadomestila prepolovi.

Banke bodo individualna obvestila o plačilu prejele oktobra 2017.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Uta Harnischfeger, tel. +49 69 1344 6321.

Stiki za medije