Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

Bankový dohľad ECB zverejnil priority dohľadu na rok 2017

15. decembra 2016

EMBARGO

Nezverejňovať do 16.00 hod. SEČ vo štvrtok 15. decembra 2016
  • Kľúčovými prioritami na rok 2017 zostávajú tri hlavné rizikové oblasti: riziká obchodného modelu a ziskovosti, kreditné riziko (s dôrazom na nesplácané úvery) a riadenie rizík.
  • Novým prvkom je analýza možných dôsledkov Brexitu a konkurencie zo sektora finančných technológií.
  • Stredobodom záujmu sú aj externe zabezpečované činnosti bánk a s nimi spojené riziká.

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejnila svoje priority v oblasti dohľadu nad významnými bankami v eurozóne na rok 2017. Zameriava sa na kľúčové riziká, ktorým v súčasnosti banky čelia, vrátane potreby adaptácie finančným podmienkam (napr. slabému hospodárskemu rastu v krajinách eurozóny a geopolitickým neistotám) a súbežného riešenia problematiky nesplácaných aktív. Bankový dohľad ECB sa tak bude sústrediť na riziká obchodného modelu a ziskovosti, ako aj na kreditné riziko (s dôrazom na nesplácané úvery) a riadenie rizík. Rovnaké priority platili v roku 2016, v nasledujúcom roku sa však pracovníci dohľadu budú v rámci každého rizika sústrediť na nové oblasti.

„Bankový dohľad je dynamická činnosť. Svet okolo nás sa mení a spolu s ním aj hospodárska a regulačná sféra. Budeme dôkladnejšie skúmať možné dôsledky Brexitu na banky, a zameriame sa aj na sektor finančných technológií a externe zabezpečované bankové činnosti,“ uviedla predsedníčka Rady pre dohľad ECB Danièle Nouyová.

ECB sa bude taktiež viac sústrediť na konkrétne triedy aktív a začne aplikovať nový postup kombinujúci prvky kontrol na mieste aj na diaľku, napr. pri posudzovaní úverov lodiarskemu priemyslu. Orgán dohľadu navyše začne nové tematické hodnotenie, aby získal celkový prehľad o externe zabezpečovaných činnostiach bánk a posúdil spôsob riadenia súvisiacich rizík. Takéto hodnotenia môžu trvať viac než rok.

ECB zároveň dokončí viacero prebiehajúcich tematických hodnotení vrátane hodnotenia potenciálneho vplyvu Medzinárodného štandardu finančného výkazníctva 9 (IFRS 9) na banky a dodržiavania zásad Bazilejského výboru týkajúcich sa agregácie údajov o rizikách a vykazovania rizík. IFRS 9 je nový účtovný štandard finančných nástrojov, ktorý nadobudne účinnosť v roku 2018.

Prebieha aj cielené hodnotenie interných modelov na posúdenie primeranosti používania interných modelov prvého piliera. Prvý pilier predstavuje zákonom stanovený minimálny kapitál banky. Hodnotenie sa vzťahuje na kreditné a trhové riziko a kreditné riziko zmluvnej strany, pričom príslušné kontroly na mieste sa začnú v prvej polovici roku 2017.

Kontaktnou osobou pre médiá je Uta Harnischfegerová, tel.: +49 69 1344 6321.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)