Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB:s banktillsyn offentliggör resultatet av ÖUP 2016 och ger rekommendationer om utdelning och rörlig ersättning för 2017

15 december 2016
  • Resultatet av ÖUP 2016 visar på en i stort sett stabil efterfrågan på kapital för 2017. Förändringar för enskilda banker återspeglar ändringar i deras riskprofiler
  • ECB har även infört likviditets- och styrningsrelaterade kvalitetsåtgärder som en del av ÖUP
  • Rekommendationer om utdelningsfördelning och rörliga ersättningar för 2017 återspeglar tillvägagångssättet 2016

Europeiska centralbanken (ECB) offentliggjorde idag resultatet av den andra översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) 2016. Aggregerad efterfrågan på kapital för 2017 för de banker som står under direkt tillsyn är jämförbar med 2016 och ligger på ett genomsnitt och ett medianvärde på cirka 10 procent kärnprimärkapital (CET1). CET1 är en banks kapital av högsta kvalitet, oftast bestående av stamaktier, och är ett mått på en banks kapitalstyrka.

“Dessa återkommande tillsynsgranskningar visar att den europeiska banktillsynen gör våra banker säkrare. Tack vare en gemensam metod för processen kan vi ge specifik kvantitativ och kvalitativ vägledning till varje bank under vår tillsyn och samtidigt säkerställa lika konkurrensvillkor i Europa,” sade Danièle Nouy, ordförande för ECB:s tillsynsnämnd.

Utöver kapitalkraven har ECB även infört likviditetsåtgärder som en del av ÖUP. Detta har gjorts i fall där banker allt för mycket har förlitat sig på kortfristig marknadsfinansiering eller där de på ett bristfälligt sätt har hanterat risker i samband med förvaltningen av säkerheter.

Likviditetsåtgärderna innefattade krav på banker att hålla högre likviditetstäckningskvoter än föreskrivet minimum och, i vissa fall, ett åläggande om specifika minimibelopp av likvida tillgångar. ECB införde även kvalitativa åtgärder för att kompensera för ett svagt styre.

Uppdaterade rekommendationer om utdelnings- och ersättningsregler

ECB offentliggjorde även uppdaterade rekommendationer om utdelnings- och ersättningsgregler som ska antas 2017 för räkenskapsåret 2016. I båda fallen bibehåller ECB sin inställning men tar hänsyn till en lagstiftningsändring som ålägger tillsynsmyndigheten att göra åtskillnad mellan de typer av pelare 2-kapital som en bank måste hålla.

ECB förväntar sig att banker ska inta en ansvarsfull, framåtblickande hållning när de beslutar om ersättningar och utdelningar så att de kan uppfylla alla sina kapitalkrav, inbegripet resultatet av ÖUP.

Frågor från media kan riktas till Uta Harnischfeger, tfn. +49 69 1344 6321.

Anm.:

  • Det kapital som erfordras av tillsynsskäl baseras på en banks individuella riskprofil.
  • Pelare 1 hänvisar till det minimum av kapital som en bank enligt lag ska hålla.
  • Pelare 2 hänvisar till det kapital som tillsynsmyndigheten kräver att en bank ska hålla beroende på dess riskprofil, riskhantering och kapitalplanering.
  • I ÖUP-processen för 2016 var tillsynsmyndigheten för första gången tvungen att göra åtskillnad mellan pelare 2-krav och pelare 2-vägledning.
  • Pelare 2-krav är bindande och överträdelser av dessa kan få direkta rättsliga konsekvenser för bankerna.
  • Ett åsidosättande av pelare 2-vägledningen medför inte automatiskt någon rättslig åtgärd. ECB förväntar sig dock att bankerna efterlever pelare 2-vägledningen.
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning