Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ δημοσιεύει το αποτέλεσμα της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης του 2016 καθώς και συστάσεις σχετικά με τη διανομή μερισμάτων και τις μεταβλητές αποδοχές για το 2017

15 Δεκεμβρίου 2016
  • Με βάση το αποτέλεσμα της διαδικασίας SREP 2016 διαπιστώνονται σταθερές, σε γενικές γραμμές, κεφαλαιακές ανάγκες για το 2017. Οι μεταβολές των επιπέδων των επιμέρους τραπεζών αντανακλούν μεταβολές των προφίλ κινδύνου τους.
  • Η ΕΚΤ επέβαλε επίσης ποιοτικά μέτρα σχετιζόμενα με τη ρευστότητα και τη διακυβέρνηση στο πλαίσιο της διαδικασίας SREP.
  • Οι συστάσεις σχετικά με τη διανομή μερισμάτων και τις μεταβλητές αποδοχές για το 2017 αντανακλούν την προσέγγιση του 2016.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε σήμερα το αποτέλεσμα της δεύτερης διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) του 2016. Οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες για το 2017 όσον αφορά τις άμεσα εποπτευόμενες τράπεζες εξακολουθούν να είναι συγκρίσιμες με εκείνες του 2016 – ο μέσος λόγος και ο διάμεσος λόγος του κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) διαμορφώνονται σε περίπου 10%. Το κεφάλαιο CET1 είναι το υψηλότερης ποιότητας κεφάλαιο μιας τράπεζας, το οποίο αποτελείται κυρίως από κοινές μετοχές, και μετρά την κεφαλαιακή ευρωστία της.

«Αυτός ο κύκλος εποπτικών ελέγχων δείχνει ότι η ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία καθιστά τις τράπεζές μας ασφαλέστερες. Με τη χρήση κοινής μεθοδολογίας η διαδικασία μάς επιτρέπει να δίνουμε συγκεκριμένες ποσοτικές και ποιοτικές κατευθύνσεις σε κάθε τράπεζα που εποπτεύουμε, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ίσους όρους ανταγωνισμού στην Ευρώπη», δήλωσε η Danièle Nouy, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Πέραν των κεφαλαιακών απαιτήσεων, η ΕΚΤ επέβαλε επίσης μέτρα ρευστότητας στο πλαίσιο της διαδικασίας SREP. Αυτό συνέβη σε περιπτώσεις όπου οι τράπεζες στηρίζονταν υπερβολικά σε βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση χονδρικής ή διαχειρίζονταν ανεπαρκώς τους κινδύνους που συνδέονται με τη διαχείριση των εξασφαλίσεων.

Τα μέτρα ρευστότητας περιλάμβαναν την απαίτηση προς τις τράπεζες να έχουν υψηλότερους δείκτες κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας σε σχέση με το κανονιστικό ελάχιστο όριο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, την επιβολή συγκεκριμένων ελάχιστων ποσών ρευστών στοιχείων ενεργητικού. Η ΕΚΤ επέβαλε επίσης ποιοτικά μέτρα προς αντιστάθμιση της ασθενούς διακυβέρνησης.

Επικαιροποιημένες συστάσεις σχετικά με τις πολιτικές για τη διανομή μερισμάτων και τις αποδοχές

Παράλληλα, η ΕΚΤ δημοσίευσε συστάσεις σχετικά με τις πολιτικές για τη διανομή μερισμάτων και τις αποδοχές προς υιοθέτηση το 2017 για το οικονομικό έτος 2016. Και στις δύο περιπτώσεις, η ΕΚΤ διατηρεί τη γενική της στάση, λαμβάνοντας όμως υπόψη μια μεταβολή στο ρυθμιστικό πλαίσιο βάσει της οποίας η εποπτική αρχή υποχρεούται να κάνει διάκριση μεταξύ των τύπων κεφαλαίου του Πυλώνα 2 που πρέπει να τηρεί μια τράπεζα.

Η ΕΚΤ αναμένει ότι οι τράπεζες θα υιοθετήσουν συνετή, προσανατολισμένη προς το μέλλον στάση κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις πολιτικές τους για τις αποδοχές και τη διανομή μερισμάτων ούτως ώστε να μπορούν να εκπληρώσουν το σύνολο των κεφαλαιακών απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένου του αποτελέσματος της διαδικασίας SREP.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Uta Harnischfeger, τηλ.: +49 69 1344 6321.

Σημειώσεις:

  • Οι κεφαλαιακές ανάγκες για τους σκοπούς της εποπτείας βασίζονται στο επιμέρους προφίλ κινδύνου της τράπεζας.
  • Ο Πυλώνας 1 αναφέρεται στα ελάχιστα κεφάλαια που η τράπεζα υποχρεούται να τηρεί βάσει της νομοθεσίας.
  • Ο Πυλώνας 2 αναφέρεται στα κεφάλαια που η εποπτική αρχή απαιτεί από την τράπεζα να τηρεί ανάλογα με το προφίλ κινδύνου, τη διαχείριση κινδύνων και τον κεφαλαιακό προγραμματισμό της.
  • Στο πλαίσιο της διαδικασίας SREP του 2016, οι επόπτες χρειάστηκε για πρώτη φορά να κάνουν διάκριση μεταξύ απαιτήσεων του Πυλώνα 2 και κατευθύνσεων του Πυλώνα 2.
  • Οι απαιτήσεις του Πυλώνα 2 είναι δεσμευτικές και οι παραβάσεις μπορούν να έχουν άμεσες νομικές συνέπειες για τις τράπεζες.
  • Η μη συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις του Πυλώνα 2 δεν επισύρει αυτομάτως τη λήψη νομικών μέτρων. Ωστόσο, η ΕΚΤ αναμένει τη συμμόρφωση των τραπεζών με τις κατευθύνσεις του Πυλώνα 2.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων