Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

EKP julkaisee vuoden 2016 valvojan arviointiprosessin tulokset sekä suosituksensa vuoden 2017 osingonjakopolitiikasta ja muuttuvan palkitsemisen politiikasta

15.12.2016
  • Vuoden 2016 valvojan arviointiprosessin tulosten mukaan pääomavaatimukset pysyvät jokseenkin ennallaan vuonna 2017, ja muutokset pankkikohtaisissa vaatimuksissa johtuvat pankkien riskiprofiilien muutoksista.
  • EKP myös edellytti pankeilta maksuvalmiuteen ja hallintoon liittyviä laadullisia toimia.
  • Vuoden 2017 osingonjakoa ja muuttuvaa palkitsemista koskevat suositukset jatkavat vuoden 2016 linjaa.

Euroopan keskuspankki (EKP) julkaisi tänään vuoden 2016 valvojan arviointiprosessin tulokset. Vuotuinen arviointiprosessi vietiin nyt läpi toista kertaa. EKP:n suorassa valvonnassa olevien pankkien kokonaispääomavaatimukset vuonna 2017 ovat samankaltaiset kuin vuonna 2016: vaatimuksena on keskimäärin (sekä keskiarvolla että mediaanilla mitattuna) noin 10 prosentin ydinpääomasuhde (CET1). Ydinpääoma tarkoittaa pankin laadukkainta pääomaa, ja se koostuu pääasiassa kantaosakkeista. Ydinpääomasuhdetta käytetään pankin vakavaraisuuden mittarina.

Valvontaelimen puheenjohtajan Danièle Nouyn mukaan vuoden 2016 valvojan arviointiprosessin tulokset osoittavat, että yhteinen pankkivalvonta on edistänyt pankkisektorin turvallisuutta. Arviointiprosessin myötä pystytään antamaan pankkikohtaisia määrällisiä ja laadullisia ohjeita, ja yhteisiä menetelmiä käyttämällä varmistetaan, että valvottavien pankkien toimintaedellytykset ovat silti yhtenäiset.

Pääomavaatimusten asettamisen lisäksi valvojan arviointiprosessissa pankeilta edellytettiin maksuvalmiusasemaa vahvistavia toimia, mikäli pankit olivat liian riippuvaisia lyhytaikaisesta tukkurahoituksesta tai niiden vakuushallintaan liittyvä riskienhallinta oli puutteellista.

Maksuvalmiusaseman vahvistamiseksi pankeille voitiin esimerkiksi asettaa lakisääteistä vähimmäisvaatimusta tiukempi maksuvalmiusvaatimus, ja joissakin tapauksissa likvidien varojen määrälle asetettiin erillisiä vähimmäisvaatimuksia. EKP asetti myös laadullisia vaatimuksia tilanteissa, joissa pankin hallinnossa havaittiin puutteita.

Päivitetyt suositukset osingonjakopolitiikasta ja muuttuvan palkitsemisen politiikasta

EKP julkaisi myös suositukset vuonna 2017 noudatettavasta tilikauden 2016 osingonjakopolitiikasta ja muuttuvan palkitsemisen politiikasta. EKP:n yleinen kanta molempiin on pysynyt ennallaan, mutta päivitetyissä suosituksissa otetaan huomioon sääntelymuutos, jonka mukaan valvojan on eriteltävä pankin pilarin 2 mukaiset pääomavaatimukset.

EKP odottaa pankkien noudattavan varovaista ja ennakoivaa linjaa osingonjakopolitiikasta ja muuttuvan palkitsemisen politiikasta päättäessään, jotta ne varmasti täyttävät kaikki pääomavaatimuksensa – mukaan luettuna valvojan arviointiprosessin tuloksena määritetyt vaatimukset.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Uta Harnischfeger puhelinnumerossa +49 69 1344 6321.

Lisätietoja:

  • Pankeilta edellytetty pääoman määrä perustuu kunkin pankin riskiprofiiliin.
  • Pilarin 1 mukainen vaatimus tarkoittaa lakisääteistä vähimmäispääomavaatimusta, joka kaikkien pankkien on täytettävä.
  • Pilarin 2 mukainen vaatimus tarkoittaa valvojan erikseen asettamaa pankkikohtaista pääomavaatimusta, joka perustuu pankin riskiprofiiliin, riskienhallintaan ja pääomasuunnitteluun.
  • Vuoden 2016 valvojan arviointiprosessissa valvojan tuli ensimmäisen kerran esittää erikseen pilarin 2 mukaiset pääomavaatimukset ja pilarin 2 mukainen pääomaohjeistus.
  • Pilarin 2 mukaiset pääomavaatimukset ovat velvoittavia, ja niiden täyttämättä jättäminen voi aiheuttaa pankille välittömiä oikeudellisia seuraamuksia.
  • Pilarin 2 mukaisen pääomaohjeistuksen noudattamatta jättäminen ei automaattisesti johda oikeustoimiin. EKP kuitenkin odottaa pankkien noudattavan myös pilarin 2 mukaista pääomaohjeistusta.
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle
Ilmoita väärinkäytöksestä