Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Najčastejšie otázky o oznamovacom procese v súvislosti s uznávaním dohôd o vzájomnom započítavaní

Cieľ a rozsah oznamovania

Cieľ oznamovacieho procesu

Čo je cieľom oznamovacieho procesu?

Cieľom oznamovacieho procesu je poskytnúť ECB jednotné informácie o súlade úverových inštitúcií s článkami 295 až 297 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 a uľahčiť tak ECB jej úlohu v súvislosti s uznávaním dohôd o vzájomnom započítavaní za faktor znižujúci riziko.

Zavádza tento oznamovací proces nové vecné požiadavky nad rámec tých, ktoré sú stanovené v článkoch 295 až 297 nariadenia (EÚ) č. 575/2013?

Nie, zámerom oznamovacieho procesu nie je zaviesť nové vecné požiadavky nad rámec požiadaviek stanovených v článkoch 295 až 297 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Musia úverové inštitúcie ECB informovať, ak už nemajú záujem zaobchádzať s konkrétnym druhom dohody o vzájomnom započítavaní alebo protistrany ako s faktorom znižujúcim riziko?

Nie, v takýchto prípadoch sa oznámenie nevyžaduje.

Dotýka sa tento oznamovací proces prípadných platných vnútroštátnych oznamovacích procesov týkajúcich sa významných úverových inštitúcií?

Oznamovací proces nahrádza vnútroštátne oznamovacie postupy v súvislosti s uznávaním dohôd o vzájomnom započítavaní v prípade významných úverových inštitúcií, nemá však vplyv na oznamovacie požiadavky vyplývajúce z vnútroštátneho práva.

Nové druhy dohôd, ktoré je potrebné oznámiť

Ako majú úverové inštitúcie zaobchádzať s existujúcimi druhmi dohôd o vzájomnom započítavaní?

Ak ide o druh dohody o vzájomnom započítavaní, ktorý už bol za faktor znižujúci riziko uznaný pred dňom začiatku uplatňovania oznamovacieho procesu, úverové inštitúcie ho ECB oznamovať nemusia.

Musí úverová inštitúcia ECB informovať, ak uzavrie novú dohodu o vzájomnom započítavaní, pričom s rovnakým druhom dohody už zaobchádza ako s faktorom znižujúcim riziko s konkrétnym druhom protistrany v konkrétnej jurisdikcii?

Ak inštitúcia uzavrie novú dohodu o vzájomnom započítavaní, pričom s rovnakým druhom dohody o vzájomnom započítavaní už zaobchádza ako s faktorom znižujúcim riziko s konkrétnym druhom protistrany v konkrétnej jurisdikcii, nemusí ju oznamovať.

Konsolidácia

Týka sa oznamovací proces iba dohôd, ktoré uzavrela samotná úverová inštitúcia, alebo aj dohôd uzavretých dcérskymi a pridruženými spoločnosťami?

Oznamovací proces sa týka všetkých nových druhov dohôd o vzájomnom započítavaní, ktoré sa majú používať ako faktor znižujúci riziko na všetkých úrovniach konsolidácie vo vzťahu k významným úverovým inštitúciám v súlade s nariadením (EÚ) č. 575/2013. V tejto súvislosti je postačujúce, ak ECB za všetky príslušné úrovne konsolidácie informuje významná úverová inštitúcia na najvyššej úrovni konsolidácie, v prípade ktorej ECB vykonáva dohľad. Dohody o vzájomnom započítavaní uzavreté subjektmi nepatriacimi pod dohľad ECB, ktoré sú mimo rozsahu konsolidácie, v prípade ktorej ECB vykonáva dohľad, nie je potrebné oznamovať.

Okolnosti, z ktorých vyplýva oznamovacia povinnosť

Za akých okolností je úverová inštitúcia povinná informovať ECB?

Úverová inštitúcia je povinná ECB informovať, ak má v úmysle zaobchádzať ako s faktorom znižujúcim riziko v zmysle článkov 295 až 298 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 s novými druhmi dohôd o vzájomnom započítavaní a/alebo s uznanými druhmi dohôd o vzájomnom započítavaní s novými druhmi protistrán v rovnakej jurisdikcii alebo v nových jurisdikciách (po dni začiatku uplatňovania oznamovacieho procesu). Za predpokladu splnenia požiadaviek stanovených v článkoch 296 a 297 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a predloženia oznámenia môže úverová inštitúcia s daným druhom dohody o vzájomnom započítavaní alebo protistrany zaobchádzať ako s faktorom znižujúcim riziko.

Spôsob oznamovania

Aký je účel sprievodného listu oznámenia?

Úverová inštitúcia má odoslaním sprievodného listu ECB potvrdiť splnenie požiadaviek stanovených v článkoch 296 a 297 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Sprievodný list sa nemá vykladať ako stanovisko úverovej inštitúcie, ktoré potvrdzuje, že oznamované druhy dohôd o vzájomnom započítavaní sú vymožiteľné.

Kto má sprievodný list podpísať?

Úverové inštitúcie môžu postupovať podľa svojich interných mandátových pravidiel. Oznamovací proces nešpecifikuje konkrétneho signatára sprievodného listu.

Vyžaduje sa konkrétny spôsob doručenia oznámenia?

Nie, sprievodný list s oznámením je možné odoslať napríklad e-mailom spoločnému dohliadaciemu tímu.

Vysvetlenie pojmov

Význam pojmu „druh“ protistrany

Prečo musia úverové inštitúcie ECB informovať, keď majú v úmysle zaobchádzať ako s faktorom znižujúcim riziko s uznaným druhom dohody o vzájomnom započítavaní s novým druhom protistrany?

Informácia o druhu protistrany je potrebná nato, aby úverová inštitúcia potvrdila, že právny posudok týkajúci sa práva vzťahujúceho sa na protistranu pokrýva druh protistrany, v prípade ktorej sa bude s dohodou o vzájomnom započítavaní po prvýkrát zaobchádzať ako s faktorom znižujúcim riziko.

Existuje konkrétna taxonómia „druhov“ protistrán, ktoré musia úverové inštitúcie oznamovať ECB?

Na identifikáciu „druhov“ protistrán na účely oznamovania nie je predpísaná žiadna taxonómia. V poznámke pod čiarou 7 vzoru oznámenia sú uvedené len príklady všeobecných druhov protistrán. Ak má úverová inštitúcia vlastnú taxonómiu, môžu ju na účely oznámenia použiť. Taxonómia by mala byť adekvátna na splnenie účelu vysvetleného v odpovedi na predchádzajúcu otázku.

Význam pojmu „druh“ dohody

Čo sa myslí pod „druhom“ dohody o vzájomnom započítavaní?

„Druhom“ dohody o vzájomnom započítavaní sa myslí vzor dohody o vzájomnom započítavaní, ktorý úverová inštitúcia používa s jednou alebo viacerými protistranami. Tento vzor môže byť vypracovaný bankovými alebo odvetvovými asociáciami (napr. Európskou bankovou federáciou, Medzinárodnou asociáciou pre swapy a deriváty, Medzinárodnou asociáciou kapitálových trhov, Futures Industry Association atď.) alebo samotnou úverovou inštitúciou.

Pojem „druh“ nemusí špecifikovať, či sa na dohodu vzťahuje definícia podľa článku 295 písm. a) alebo b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Úverové inštitúcie však musia uviesť, či ide o dohodu o krížovom vzájomnom započítavaní produktov v zmysle článku 295 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Musí úverová inštitúcia oznamovať každú podpísanú dohodu o vzájomnom započítavaní?

Nie. Tie druhy dohôd o vzájomnom započítavaní, s ktorými už úverová inštitúcia zaobchádza ako s faktorom znižujúcim riziko (či už pred začiatkom uplatňovania oznamovacieho procesu alebo na základe oznámenia v rámci nového oznamovacieho procesu) v prípade konkrétneho druhu protistrany v konkrétnej jurisdikcii, môžu úverové inštitúcie uzatvárať s novými protistranami rovnakého druhu a v rovnakej jurisdikcii bez potreby oznamovania.

Viedla by zmena rozhodného práva v prípade uznaného druhu dohody o vzájomnom započítavaní k tomu, že by sa tento druh dohody o vzájomnom započítavaní považoval za nový druh dohody o vzájomnom započítavaní?

Ak by došlo k zmene rozhodného práva v prípade uznaného druhu dohody o vzájomnom započítavaní, tento druh dohody o vzájomnom započítavaní by sa považoval za nový druh dohody o vzájomnom započítavaní a bolo by potrebné ho oznámiť.

Sú pravidlá a predpisy centrálnej protistrany druhom dohody o vzájomnom započítavaní? Ak áno, ako by sa mali oznamovať?

Dohoda o členstve v klíringovom systéme spolu s príslušnými ustanoveniami o vzájomnom započítavaní stanovenými v pravidlách a predpisoch centrálnej protistrany sú druhom dohody o vzájomnom započítavaní, ktorú je potrebné oznámiť, ak s ňou úverová inštitúcia zamýšľa zaobchádzať ako s faktorom znižujúcim riziko v zmysle článku 298 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Význam pojmov „základné ustanovenie o vzájomnom započítavaní“ a „významné zmeny základného ustanovenia dohody o vzájomnom započítaní“

Prečo musia úverové inštitúcie ECB informovať, ak uskutočnia významné zmeny základných ustanovení o vzájomnom započítaní v prípade uznaného druhu dohody o vzájomnom započítaní (poznámka pod čiarou 3 vzoru oznámenia)?

Informácie o významných zmenách základných ustanovení o vzájomnom započítavaní (zmluvných ustanovení, ktoré boli určené ako základ zmluvných ustanovení o vzájomnom započítavaní – príklady v poznámke pod čiarou 3 vzoru oznámenia) v prípade uznaných druhov dohôd o vzájomnom započítavaní sú nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby sa na významné zmeny uznaných druhov dohôd o vzájomnom započítavaní vzťahovali právne posudky vyžadované v článku 296 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Čo sa považuje za významnú zmenu základných ustanovení o vzájomnom započítavaní v prípade uznaného druhu dohody o vzájomnom započítavaní? Kto určuje významnosť takejto zmeny?

Zmeny základných ustanovení o vzájomnom započítavaní v prípade uznaného druhu dohody o vzájomnom započítavaní sa považujú za významné, ak by podľa názoru úverovej inštitúcie (ktorý sa nemusí nevyhnutne opierať o externé právne posudky) ovplyvnili závery posudkov o vzájomnom započítavaní a vyžadovali by si vypracovanie nového alebo aktualizovaného právneho posudku. Posúdenie významnosti zmien vykonávajú na základe vlastných procesov interné útvary úverovej inštitúcie (podľa okolností môže ísť napr. o útvar riadenia rizík, právny útvar a/alebo útvar zodpovedný za kontrolu súladu s právnymi predpismi).

Zmeny základných ustanovení o vzájomnom započítavaní, ktoré podľa názoru úverovej inštitúcie nie sú významné, resp. sú odporúčané alebo zohľadnené v právnom posudku a teda si nevyžadujú vypracovanie nového alebo aktualizovaného právneho posudku v zmysle článku 296 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, nie je potrebné ECB oznamovať.

Ako sa majú oznamovať významné zmeny základných ustanovení o vzájomnom započítavaní?

V prípade významných zmien základných ustanovení o vzájomnom započítavaní je potrebné dohodu o vzájomnom započítavaní s danými významnými zmenami považovať za nový druh dohody o vzájomnom započítavaní. Oznámenie by preto malo špecifikovať všetky relevantné posudky vrátane posudku získaného vo vzťahu k všetkým významným zmenám konkrétneho druhu rámcovej dohody.

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)