Menu

Публична консултация по прегледа на Регламента на ЕЦБ относно надзорните такси

Целта на настоящата консултация е заинтересованите страни да представят коментари като част от подготовката за прегледа на Регламента на ЕЦБ относно надзорните такси през 2017 г. Коментарите в отговор на тази консултация ще предоставят на ЕЦБ важна информация, когато тя изготвя, ако счете за подходящо, актуализация на регламента.

Краен срок за изпращане на коментари: полунощ средноевропейско време на 20 юли 2017 г.

Ще се вземат под внимание единствено коментари, получени преди крайния срок.

Изпращане на коментари

Изпратете своите коментари до полунощ средноевропейско време на 20 юли 2017 г., като използвате следния образец:

Образец за публичната консултация

Където е уместно, посочете релевантни примери или данни.


Изпращане на коментари по имейл:

Изпратете своите коментари на адрес: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Като тема посочете „Публична консултация по прегледа на Регламента на ЕЦБ относно надзорните такси“.


Изпращане на коментари по пощата:

Изпратете своите коментари на следния адрес:

European Central Bank
Secretariat to the Supervisory Board
“Public consultation on the review of the ECB Regulation on supervisory fees”
60640 Frankfurt am Main
Germany

Публикуване на коментарите

След изтичането на крайния срок на консултацията всички коментари ще бъдат публикувани на този уебсайт, заедно с отговори. Подробности за това как ще бъдат обработвани Вашите лични данни и коментарите ще намерите в декларацията за защита на личните данни:

Декларация за защита на личните данни

Документи
11.4.2019 г.

Прессъобщение: ЕЦБ обявява публична консултация по изменения на рамката за надзорните такси

 

Изменения на Регламента на ЕЦБ относно надзорните такси. Обявяване на публична консултация по промените в Регламента на ЕЦБ относно надзорните такси и отговори на коментарите, получени от обществеността през 2017 г.

 

Получени коментари

2.6.2017 г.

Преглед на Регламента на ЕЦБ относно надзорните такси

 

Често задавани въпроси

Справочни документи

2.6.2017 г.

Прессъобщение

28.3.2015 г.

Решение (ЕС) 2015/530 на ЕЦБ от 11 февруари 2015 г. относно методологията и процедурите за определянето и събирането на данни относно факторите за таксата, използвани за изчисляването на годишните надзорни такси (ЕЦБ/2015/7)

27.5.2014 г.

Регламент (ЕС) № 1163/2014 на ЕЦБ от 22 октомври 2014 г. относно надзорните такси (ЕЦБ/2014/41)

16.4.2014 г.

Рамков регламент за ЕНМ

15.10.2013 г.

Регламент за ЕНМ