Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Najčastejšie otázky o cielenom hodnotení interných modelov

Čo bolo predmetom cieleného hodnotenia interných modelov? Čo bolo jeho hlavným cieľom?

Cielené hodnotenie interných modelov (targeted review of internal models – TRIM), ktoré ECB spustila začiatkom roka 2016, bolo doteraz najväčším projektom bankového dohľadu ECB v súčinnosti s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. V rámci hodnotenia sme posudzovali, či interné modely bánk pod priamym dohľadom ECB spĺňajú regulačné požiadavky a či sú ich výsledky spoľahlivé a porovnateľné.

Banky môžu interné modely používať na určovanie celkovej výšky svojich rizikovo vážených expozícií, inak povedané rizikovo vážených aktív (risk-weighted assets – RWA). Na ich používanie potrebujú povolenie od svojho orgánu dohľadu.

Hlavným cieľom hodnotenia TRIM bolo:

 1. zabezpečiť plnenie regulačných požiadaviek a zvýšiť porovnateľnosť a dôveryhodnosť interných modelov,
 2. znížiť neodôvodnenú (t. j. nerizikovú) variabilitu rizikovo vážených aktív a
 3. zjednotiť postupy dohľadu.

Jedným z hlavných výsledkov hodnotenia TRIM sú všeobecné zásady ECB týkajúce sa interných modelov, ktoré pomáhajú zabezpečiť, aby banky interné modely používali primeraným a konzistentným spôsobom. Všeobecné zásady objasňujú spôsob, akým ECB interpretuje vybrané regulačné požiadavky na interné modely. Zároveň tvoria základ jednotných metodík hodnotenia, ktoré boli uplatnené v rámci hodnotenia TRIM.

Ciele hodnotenia TRIM boli v súlade s dvoma hlavnými cieľmi bankového dohľadu ECB:

 1. zvyšovať stabilitu a odolnosť bankového systému prostredníctvom aktívneho dohľadu a používania najlepších postupov a
 2. zabezpečovať konzistentné uplatňovanie postupov dohľadu v celej eurozóne.

Aké boli hlavné závery hodnotenia TRIM?

Hodnotenie TRIM celkovo potvrdilo, že dohliadané subjekty môžu naďalej používať svoje interné modely na výpočet rizikovo vážených aktív. Odhalilo početné nedostatky pri všetkých typoch rizika, ktoré musia banky napraviť v lehotách stanovených ECB. Je potrebné, aby naďalej investovali do zachovania vysokej kvality modelov dosiahnutej počas hodnotenia TRIM.

Napriek prebiehajúcemu odstraňovaniu zistených nedostatkov si niektoré modely v dôsledku potenciálneho podhodnotenia a vysokej neistoty rizikovo vážených aktív (napríklad v prípade niektorých modelov na výpočet straty v prípade zlyhania (loss given default – LGD) a konverzných faktorov u portfólií s nízkou mierou zlyhania) vyžadovali aj zabudovanie ochranných prvkov na základe požiadaviek dohľadu.

Počas hodnotenia TRIM sme pri jednotlivých typoch rizika identifikovali viacero nedostatkov, pričom približne tretina z nich mala podľa odhadov významný vplyv na výšku požiadaviek na vlastné zdroje bánk, interné riadenie či kontrolu a riadenie rizika. Napríklad pri modeloch kreditného rizika sme takmer vo všetkých previerkach zistili nedostatky s vysokým alebo veľmi vysokým vplyvom na parameter LGD. Pri modeloch trhového rizika sme zistili nedostatky s vysokým alebo veľmi vysokým vplyvom vo vzťahu k hodnote v riziku (Value at Risk) a použitej metodike výpočtu hodnoty v riziku pod záťažou.

Zistené nedostatky podľa typu rizika sú uvedené v časti 4 správy o projekte TRIM.

Malo hodnotenie za následok zvýšenie celkových rizikovo vážených aktív?

Previerky uskutočnené v rámci hodnotenia TRIM boli komplexné svojím rozsahom i hĺbkou. Ich výsledkom boli početné zistenia a podrobné následné opatrenia dohľadu. Následné opatrenia dohľadu sú zamerané na nápravu zistených nedostatkov a dosiahnutie plného súladu s regulačnými požiadavkami.

Bankám boli uložené podrobne špecifikované a záväzné povinnosti s vopred stanovenými termínmi. Stanovili sme i obmedzenia na zabezpečenie primeranej úrovne požiadaviek na vlastné zdroje v čase, keď banky odstraňujú nedostatky a kým nedosiahnu súlad s regulačnými požiadavkami. Odhadujeme, že súhrnný vplyv týchto obmedzení a zmien modelov schválených v rámci hodnotenia TRIM viedol k celkovému absolútnemu zvýšeniu rizikovo vážených aktív v rokoch 2018 – 2021 o približne 275 mld. €. Vplyv rozhodnutí dohľadu vydaných v rámci hodnotenia TRIM však nedokážeme v plnej miere predpovedať.

Pokiaľ ide o povinnosti, ktoré sú základným prvkom opatrení prijatých v nadväznosti na hodnotenie TRIM, ich vplyv na kapitálové požiadavky sa nedá odhadnúť vopred, pretože v konečnom dôsledku závisí od toho, ako sa každá inštitúcia rozhodne splniť svoje špecifické povinnosti v praxi.

Znížilo hodnotenie TRIM neodôvodnenú (t. j. nerizikovú) variabilitu rizikovo vážených aktív? Ak áno, ako?

Hodnotenie TRIM znížilo nerizikovú variabilitu rizikovo vážených aktív viacerými spôsobmi, pretože táto variabilita môže prameniť z rôznych zdrojov, napr. z regulačných požiadaviek, ktorá nie sú dostatočne špecifické na jej elimináciu, či z ich porušovania zo strany úverových inštitúcií.

 1. Všeobecné zásady ECB týkajúce sa interných modelov prinášajú transparentnosť v tom, ako bankový dohľad ECB interpretuje platné predpisy. Zabezpečujú konzistentnosť pri zavádzaní regulačných požiadaviek a podporujú harmonizované hodnotenie interných modelov. V rámci hodnotenia TRIM ECB dôsledne uplatňovala svoju intruzívnu hodnotiacu metodiku na všetky banky (najmä s použitím štandardizovaných požiadaviek na údaje a jednotných techník a nástrojov previerok).
 2. Rozhodnutia dohľadu vydané na základe hodnotenia TRIM vychádzali z konzistentného postupu. Ich súčasťou boli opatrenia na úplné zosúladenie hodnotených modelov s regulačnými požiadavkami. Počas procesu nápravy nedostatkov opatrenia kompenzujú akékoľvek podhodnotenie rizika. Týmto spôsobom zabezpečujeme, aby dohliadané subjekty zistené nedostatky čo najrýchlejšie odstránili bez toho, aby počas tejto fázy podceňovali rizikovo vážené aktíva.

Tieto opatrenia v konečnom dôsledku posilňujú prepojenie medzi rizikom podkladových aktív a výsledkom modelu a prispievajú k porovnateľnosti výsledkov modelu. Prijaté opatrenia preto znižujú nerizikovú variabilitu rizikovo vážených aktív a prispievajú k obnoveniu dôveryhodnosti interných modelov.

Aký je prínos hodnotenia TRIM pre budúci európsky dohľad nad internými modelmi?

Hodnotenie TRIM popri kontrole súladu interných modelov s regulačnými požiadavkami prinieslo celý rad ďalších výhod a výsledkov.

 • Orgány dohľadu získali oveľa podrobnejší, systémový prehľad o existujúcich modelovacích postupoch a s nimi spojených nedostatkoch, na základe ktorého môžu určiť oblasti ďalších previerok alebo monitorovania v budúcnosti.
 • Všeobecné zásady ECB týkajúce sa interných modelov sú doplnkom regulačných iniciatív v oblasti interných modelov z hľadiska dohľadu. Všeobecné zásady prinášajú transparentnosť, pokiaľ ide o spôsob, akým ECB interpretuje platné regulačné požiadavky na interné modely. Prispievajú aj k zvyšovaniu kvality interných modelových rámcov a hodnotení v rámci európskeho bankového dohľadu.
 • Hodnotenie TRIM prispelo k vyvinutiu konzistentného postupu dohľadu nad internými modelmi, ktoré sa používajú vo významných inštitúciách podliehajúcim európskemu bankovému dohľadu. Podobný prístup k dohľadovému hodnoteniu interných modelov bude použitý aj v budúcnosti. To ďalej prispeje k priebežnému zabezpečovaniu rovnakých podmienok.

V ďalšom priebehu overené metodiky TRIM, postupy dohľadu a podrobné poznatky o existujúcich postupoch modelovania zakomponujeme do dvoch pilierov pravidelného dohľadu nad internými modelmi v rámci európskeho bankového dohľadu: previerok interných modelov a priebežného monitorovania modelov.

V akom zmysle bolo hodnotenie TRIM „cielené“?

Hodnotenie TRIM bolo cielené nasledujúcim spôsobom.

 • Vzťahovalo sa na najrelevantnejšie druhy rizík, pričom zároveň zohľadňovalo aj ďalší vývoj v oblasti regulácie. Predmetom hodnotenia bolo kreditné a trhové riziko a kreditné riziko protistrany. Interné modely na analýzu operačného rizika a rizika úpravy ocenenia pohľadávok boli z hodnotenia TRIM vylúčené. Je to v súlade so stanoviskom Bazilejského výboru v súvislosti s reformami pri finalizácii rámca Bazilej III, podľa ktorého by banky pre tieto druhy rizík nemali používať modelovacie techniky.
 • Vzťahovalo sa na najvýznamnejšie oblasti, v ktorých sa očakávala neodôvodnená variabilita rizikovo vážených aktív, resp. kde sa používali rôznorodé postupy, ktoré nemusia byť v súlade s regulačnými požiadavkami.
 • V prípade kreditného rizika vyhodnotilo dostatočne veľký počet najpodstatnejších a najkritickejších interných modelov. Hodnotenie bolo podmienené primeraným využitím času a zdrojov vzhľadom na to, že úplné preskúmanie všetkých existujúcich modelov by sa vymykalo rozsahu tohto projektu (na rozdiel od modelov trhového rizika a kreditného rizika protistrany).

Týkalo sa hodnotenie TRIM všetkých bánk pod priamym dohľadom ECB?

Posúdili sme interné modely všetkých priamo dohliadaných bánk, ktoré ich používali v čase spustenia hodnotenia TRIM. Vzhľadom na cielený charakter projektu i z dôvodov úmernosti a logistiky však nebolo možné skontrolovať všetky schválené modely vo všetkých bankách. Okrem toho sme z hodnotenia vylúčili banky, ktoré boli v procese fúzie, a banky, ktoré už nepodliehali priamemu dohľadu.

Do projektu neboli zahrnuté ani žiadne inštitúcie, ktoré prvotné povolenie na používanie interných modelov získali v čase, keď už hodnotenie prebiehalo. V neposlednom rade sme v rámci projektu TRIM nepreverovali ani menej významné inštitúcie, ktoré sú pod priamym dohľadom príslušných vnútroštátnych orgánov (pokiaľ neboli previerke TRIM podrobené pred zaradením medzi menej významné inštitúcie).

Celkovo bolo do projektu TRIM zapojených 65 bánk.

Nakoľko je používanie interných modelov rozšírené? Očakáva sa, že sa to v dôsledku hodnotenia TRIM zmení?

Zámerom hodnotenia TRIM nebolo presvedčiť banky o používaní interných modelov či od ich používania odrádzať, ale posúdiť adekvátnosť používaných modelov. Hodnotenie TRIM však spolu so zmenami plánovanými v rámci finalizácie noriem Bazilej III môže ovplyvniť, kde a ako banky interné modely používajú. Hodnotenie TRIM prispeje k zefektívneniu modelovej architektúry v bankách. Najmä vzhľadom na investície potrebné na splnenie noriem požadovaných v hodnotení TRIM na základe platných predpisov by banky mali posúdiť svoje stratégie v oblasti interných modelov v záujme ich budúceho vývoja alebo zjednodušenia.

Aký bol harmonogram projektu? Koľko previerok na mieste sa v rámci hodnotenia uskutočnilo?

Projekt sme začali v roku 2016 vypracovaním základnej metodiky a potrebných nástrojov, ako aj výberom hodnotených modelov. V rokoch 2017 až 2019 sme v rámci hodnotenia TRIM vykonali 200 previerok na mieste. 161 z nich bolo zameraných na modely kreditného rizika, 31 na modely trhového rizika a 8 na modely kreditného rizika protistrany. V roku 2020 sme ukončili horizontálne analýzy výsledkov previerok a pokračovali vo vydávaní rozhodnutí dohľadu. V apríli 2021 bolo hodnotenie TRIM uzavreté vydaním projektovej správy.

Aké boli jednotlivé fázy projektu TRIM?

Hodnotenie TRIM pozostávalo z odlišných fáz činností a mechanizmov zabezpečenia kvality, ktoré zodpovedali bežnému životnému cyklu previerok interných modelov podľa všeobecných zásad výkonu kontrol na mieste a hodnotenia interných modelov:

 1. vymedzenie rozsahu previerky a príprava,
 2. vykonávanie činnosti na mieste,
 3. kontrola konzistentnosti na diaľku,
 4. dokončenie fázy previerky a zaslanie záverečnej hodnotiacej správy banke,
 5. ďalšie kroky v nadväznosti na závery previerky na mieste prostredníctvom rozhodovacieho procesu dohľadu.

Kontrolami konzistentnosti bolo zabezpečené jednotné uplatňovanie spoločnej metodiky vypracovanej pre hodnotenie TRIM. Vykonali sme horizontálne analýzy v rámci rovnakého typu rizika a kategórií expozícií s cieľom prehĺbiť naše poznatky o existujúcej modelovej architektúre v príslušných oblastiach. Získali sme tak prehľad o najčastejších a najzávažnejších nedostatkoch, vďaka čomu sme dokázali podobné nedostatky riešiť jednotným spôsobom.

Ako ciele a výsledky hodnotenia TRIM nadväzujú na iné iniciatívy v oblasti interných modelov, napríklad regulačné hodnotenie postupu vychádzajúceho z interných ratingov (IRB), ktoré uskutočnil Európsky orgán pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA), alebo normy Bazilej III?

Cieľom hodnotenia TRIM i noriem Bazilej III je znížiť nadmernú neodôvodnenú variabilitu rizikovo vážených aktív. TRIM sa touto otázkou zaoberá z hľadiska dohľadu. Normy Bazilej III sa na túto otázku pozerajú z regulačného hľadiska.

Implementácia konečného znenia noriem Bazilej III spolu s nápravou nedostatkov zistených počas hodnotenia TRIM spoločne chránia pred používaním nevhodných alebo neadekvátnych interných modelov. Obmedzenia a podmienky, ktoré sú predmetom noriem Bazilej III, sa uplatňujú na všeobecnejšej úrovni (Bazilej III napríklad obsahuje minimálne limity parametrov alebo obmedzenia používania pokročilého postupu založeného na interných ratingoch (internal ratings-based approach – IRB)). Hodnotenie TRIM sa naopak zameriavalo viac na aspekty súvisiace s modelovaním.

Cieľom programu EBA na korekciu modelov IRB i hodnotenia TRIM je zlepšiť primeranosť interných modelov vo vzťahu k regulačným požiadavkám. Napríklad výklad rozhodného práva v zmysle všeobecných zásad ECB týkajúcich sa interných modelov vychádza z prebiehajúceho vývoja v oblasti regulácie, ako sú regulačné technické predpisy a usmernenia EBA.

Účelom hodnotenia TRIM nebolo dosiahnuť predčasné uplatňovanie pripravovaných regulačných predpisov. Zavádzanie noriem Bazilej III prostredníctvom zmien nariadenia o kapitálových požiadavkách, regulačné hodnotenie postupu IRB pod vedením EBA a náprava nedostatkov zistených v rámci hodnotenia TRIM by však mali predstavovať rôzne ochranné vrstvy pred používaním neadekvátnych interných modelov.

Ako boli do projektu zapojené príslušné vnútroštátne orgány?

Účasť príslušných vnútroštátnych orgánov bola základnou zásadou projektu TRIM. Cieľom bolo presadzovať jednotné postupy dohľadu a využiť široké spektrum odborných znalostí interných modelov v rámci európskeho bankového dohľadu.

Príslušné vnútroštátne orgány boli napríklad zapojené do:

 1. previerok TRIM na mieste (väčšinu z nich vykonávali ich zamestnanci),
 2. operatívneho riadiaceho orgánu projektu,
 3. vysielania odborníkov na interné modely do odborných skupín TRIM, ktoré boli zodpovedné za vypracovanie metodiky TRIM a za vykonávanie horizontálnych previerok hodnotiacich správ TRIM.
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)