Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vanliga frågor om den riktade granskningen av interna modeller

Vad var den riktade granskningen av interna modeller? Vad var huvudsyftet?

Den riktade granskningen av interna modeller (TRIM), som inleddes av ECB i början av 2016, var det hittills största projekt som ECB:s banktillsyn genomfört i samarbete med de nationella behöriga myndigheterna. Här bedömde vi om de interna modeller som används av banker under ECB:s direkta tillsyn uppfyllde regleringskraven och om resultaten var tillförlitliga och jämförbara.

Banker kan använda interna modeller för att fastställa sina totala riskvägda exponeringsbelopp, även kallade riskvägda tillgångar. Bankerna behöver få tillstånd från sin tillsynsmyndighet för att göra detta.

De huvudsakliga målen med TRIM var att

 1. säkerställa att regleringskraven efterlevs och förbättra de interna modellernas jämförbarhet och trovärdighet
 2. minska oönskade (dvs. icke-riskbaserade) variationer i riskvägda tillgångar
 3. harmonisera tillsynspraxisen.

Ett viktigt resultat av TRIM är ECB:s vägledning för interna modeller. Den bidrar till att säkerställa att bankerna använder interna modeller på ett ändamålsenligt och konsekvent sätt. I vägledningen klargörs hur ECB tolkar vissa gällande regleringskrav för interna modeller. Den utgör också grunden för de gemensamma bedömningsmetoder som har tillämpats inom ramen för TRIM.

De avsedda syftena med TRIM var i linje med två huvudmål för ECB:s banktillsyn:

 1. Genom en proaktiv tillsyn och användning av bästa praxis främja ett sunt och motståndskraftigt banksystem.
 2. Säkerställa att tillsynspraxis tillämpas konsekvent i hela euroområdet.

Vilka var de viktigaste resultaten av TRIM-projektet?

Totalt sett bekräftade TRIM-granskningen att enheterna under tillsyn får fortsätta att använda sina interna modeller för att beräkna riskvägda tillgångar. Genom TRIM identifierades ett stort antal brister (”punkter”) för alla riskkategorier som bankerna måste åtgärda inom de tidsfrister som ECB fastställt. Bankerna behöver fortsätta upprätthålla de modeller av hög kvalitet som uppnåtts inom TRIM.

Medan punkterna åtgärdas behövde vissa modeller tillsynsrelaterade säkerhetsmekanismer för att hantera potentiell underskattning och höga osäkerhetsfaktorer i samband med riskvägda tillgångar (t.ex. vissa modeller för beräkning av förlust givet fallissemang (LGD) och konverteringsfaktorer relaterade till portföljer med låg andel fallissemang).

Vi identifierade ett antal punkter per riskkategori under TRIM och cirka en tredjedel av dessa uppskattades ha väsentlig inverkan på bankers kapitalbaskravnivå, interna styrning eller riskkontroll och -hantering. När det t.ex. gällde kreditriskmodeller identifierade vi svagheter med hög eller mycket hög påverkan på LGD-parametern i nästan alla undersökningar. För marknadsriskmodeller fann vi brister med hög eller mycket hög påverkan i förhållande till VaR-värdet (Value at Risk) och den stressjusterade VaR-metod som använts.

De punkter som identifierats för respektive riskkategori genom TRIM-projektet återfinns i avsnitt 4 i projektrapporten för TRIM.

Har projektet lett till högre riskvägda tillgångar totalt sett?

TRIM-granskningarna var omfattande både sett till bredd och djup. De resulterade i ett stort antal konstaterade punkter och en detaljerad tillsynsuppföljning. Tillsynsuppföljningen inriktas på att åtgärda dessa punkter för att återställa full efterlevnad av regleringskraven.

Bankerna har fått detaljerade och bindande skyldigheter med på förhand fastställda tidsfrister. Dessutom har vi infört begränsningar för att säkerställa att bankerna håller en lämplig nivå på kapitalbaskraven medan de åtgärdar punkterna och tills de har uppfyllt regleringskraven. Vi uppskattar att den sammanlagda effekten av dessa begränsningar och de modelländringar som godkänts som en del av TRIM ledde till en total absolut ökning av riskvägda tillgångar med cirka 275 miljarder euro under perioden 2018–2021. Vi kan dock inte på förhand säga helt vilka effekterna blir av de tillsynsbeslut som utfärdats inom ramen för TRIM.

När det gäller skyldigheter, som utgör en central del av uppföljningen av TRIM, kan effekterna på kapitalkraven inte beräknas i förväg. Det beror nämligen i slutänden på hur varje institut beslutar att uppfylla sina specifika skyldigheter i praktiken.

Minskade TRIM de oönskade (dvs. icke-riskbaserade) variationerna i riskvägda tillgångar? I så fall hur?

TRIM minskade de icke-riskbaserade variationerna i riskvägda tillgångar på olika sätt, eftersom denna variation kan uppstå av olika skäl. Den kan t.ex. bero på att lagstiftningen inte är tillräckligt specifik för att motverka sådana variationer eller på att institut inte uppfyller regleringskraven.

 1. ECB:s vägledning för interna modeller ger insyn i hur ECB tolkar befintlig lagstiftning ur ett tillsynsperspektiv. Med vägledningen säkerställs konsekvens i genomförandet av regleringskrav och en mer harmoniserad bedömning av interna modeller. Inom ramen för TRIM tillämpade ECB sin strikta bedömningsmetod på alla banker på ett enhetligt vis genom att fråga efter samma typ av uppgifter och använda samma inspektionsmetoder och inspektionsverktyg.
 2. Som ett resultat av TRIM-granskningarna utfärdade vi tillsynsbeslut enligt en enhetlig metod. Besluten inbegriper åtgärder som ska säkerställa att de undersökta modellerna är helt i linje med regleringskraven. Dessa åtgärder kompenserar för en eventuell underskattning av risk. På så sätt ser vi till att enheterna under tillsyn snabbt tar itu med konstaterade brister och inte underskattar sina riskvägda tillgångar under tiden.

Åtgärderna stärker i slutänden kopplingen mellan de underliggande tillgångarnas risk och modellens resultat, samtidigt som de bidrar till att modellresultaten blir jämförbara. Följaktligen kan åtgärderna minska icke-riskbaserade variationer i riskvägda tillgångar och bidra till att återställa förtroendet för de interna modellerna.

Hur har TRIM gynnat den framtida europeiska tillsynen av interna modeller?

TRIM har, utöver bedömningen av interna modellers efterlevnad av regleringskrav, inneburit en rad fördelar och resultat.

 • Tillsynsmyndigheterna har fått en mycket djupare och mer systemomfattande kunskap om befintlig modellpraxis och tillhörande brister, vilket även hjälper dem att definiera områden för framtida utredningar eller övervakning.
 • ECB:s vägledning för interna modeller kompletterar regleringsinitiativ inom detta område ur ett tillsynsperspektiv. I vägledningen klargörs hur ECB tolkar tillämpliga regleringskrav för interna modeller. Den bidrar också till sundare bedömningar och ramverk för interna modeller inom europeisk banktillsyn.
 • TRIM möjliggjorde dessutom en mer enhetlig metod för tillsyn av interna modeller som används i betydande institut som står under europeisk banktillsyn. En liknande metod kommer att användas vid framtida tillsynsbedömningar av interna modeller. Detta bidrar även till mer lika konkurrensvillkor på löpande basis.

Framöver kommer vi att införa väl etablerade TRIM-metoder, tillsynspraxis och djupgående kunskap om modellernas utformning i de två pelarna för regelbunden tillsyn av interna modeller inom europeisk banktillsyn: utredningar av interna modeller och löpande övervakning av modeller.

På vilket sätt var TRIM ”riktad”?

TRIM var riktad på följande sätt.

 • Den omfattade de mest relevanta riskkategorierna och beaktade den vidare utvecklingen av lagstiftningen. Projektet omfattade modeller för kredit-, marknads- och motpartskreditrisk. Interna modeller för operativ risk och kreditvärdighetsjusteringsrisk togs inte med i TRIM. Detta ligger i linje med Baselkommitténs ståndpunkt om att banker inte bör använda modellbaserade metoder för dessa riskkategorier som en del av reformerna för att slutföra Basel III.
 • Projektet omfattade de områden där det i första hand bedömdes förekomma oönskad variation i riskvägda tillgångar eller där det fanns en rad olika metoder som kanske inte överensstämde med regleringskraven.
 • När det gällde kreditrisk granskades ett tillräckligt stort antal av de mest väsentliga och kritiska interna modellerna. Detta gjordes i proportion till tid och resurser, eftersom en fullständig granskning av alla befintliga modeller inte skulle ha varit genomförbar inom ramen för projektet (till skillnad från modellerna för marknadsrisk och motpartskreditrisk).

Omfattade TRIM alla banker som står under ECB:s direkta tillsyn?

Vi granskade interna modeller vid alla banker som står under ECB:s direkta tillsyn och som använde modellerna när TRIM inleddes. Men på grund av projektets riktade karaktär samt av proportionalitets- och logistikskäl kunde inte alla godkända modeller hos alla banker granskas. Granskningen omfattade inte heller banker som genomgick en fusion eller banker som inte längre var föremål för direkt tillsyn.

I projektet kunde vi inte heller ta med alla institut som fick ett första modellgodkännande medan TRIM pågick. I TRIM-projektet inkluderade vi slutligen inte mindre betydande institut som står under direkt tillsyn av nationella behöriga myndigheter (såvida de inte hade varit föremål för en TRIM-granskning innan de blev mindre betydande).

Totalt granskades 65 banker inom ramen för TRIM.

Hur vanligt är det att använda interna modeller? Kommer detta att ändras till följd av TRIM?

Med TRIM ville vi varken övertala eller avskräcka banker från att använda interna modeller, utan snarare bedöma hur lämpliga de modeller som användes var. Trots detta kan TRIM, tillsammans med de ändringar som planeras genom slutförandet av Basel III-standarderna, påverka var och hur banker använder interna modeller. TRIM kan bidra till att effektivisera bankernas modeller. Med tanke på de investeringar som krävs för att uppfylla standarderna i TRIM i enlighet med förordningen, bör banker överväga hur deras strategier för interna modeller kan underlätta eller förenkla den framtida utvecklingen av sådana modeller.

Vilken var tidsramen för projektet? Hur många inspektioner på plats genomfördes?

Vi påbörjade projektet 2016 genom att utveckla en underliggande metod och nödvändiga verktyg samt genom att identifiera de modeller som skulle granskas. Mellan 2017 och 2019 genomförde vi 200 inspektioner på plats inom ramen för TRIM. Av dessa inspektioner gällde 161 modeller som var relaterade till kreditrisk, 31 rörde modeller för marknadsrisk och 8 rörde modeller för motpartskreditrisk. Under 2020 avslutade vi våra horisontella analyser av resultaten från utredningarna och fortsatte att utfärda tillsynsbeslut. I april 2021 avslutades TRIM med att en projektrapport publicerades.

Vilka var de olika faserna i TRIM-projektet?

TRIM-granskningarna hade specifika aktivitetsfaser och kvalitetssäkringsnivåer. Faserna var i linje med den normala livscykeln för utredningar av interna modeller såsom beskrivs i ECB:s vägledning för inspektion på plats och utredningar av interna modeller, nämligen att

 1. specificera omfattningen och förbereda för utredningen
 2. bedriva inspektioner på plats
 3. utföra konsistenskontroller på distans
 4. slutföra granskningsfasen och skicka den slutliga bedömningsrapporten till banken
 5. göra en uppföljning av de punkter som identifierats under inspektionen på plats via processen för tillsynsbeslut.

Med konsistenskontrollerna säkerställdes en enhetlig tillämpning av den gemensamma metod som utvecklats för TRIM. Vi genomförde horisontella analyser i samma risk- eller exponeringskategorier i syfte att fördjupa vår förståelse av de befintliga modellerna inom respektive område. Detta gav en översikt över de mest återkommande eller kritiska punkterna och säkerställde att tillsynsmyndigheter på ett konsekvent sätt kunde åtgärda liknande brister.

Hur är målen och resultaten inom ramen för TRIM relaterade till andra initiativ för interna modeller, t.ex. EBA:s översyn av lagar och regler avseende internmetoden (IRB) eller Basel III-standarderna?

Både TRIM- och Basel III-standarderna syftar till att minska den alltför stora oönskade variationen i riskvägda tillgångar. TRIM behandlar frågan ur ett tillsynsperspektiv. Basel III-standarderna behandlar frågan ur ett regleringsperspektiv.

Genomförandet av de slutliga Basel III-standarderna och åtgärdandet av de konstaterade TRIM-punkterna utgör ett skydd mot olämpliga eller otillräckliga interna modeller. Begränsningarna och villkoren i Basel III-standarderna tillämpas mer generellt (Basel III omfattar t.ex. parametergolv eller begränsningar vid användning av den avancerade internmetoden). TRIM-granskningarna var däremot mer inriktade på modellrelaterade aspekter.

Både EBA:s reparationsprogram och TRIM syftar till att förbättra de interna modellernas lämplighet med hänsyn till regleringskrav. Bland annat tolkades tillämplig lag i ECB:s vägledning för interna modeller i enlighet med pågående utveckling av regelverket, t.ex. EBA:s tekniska standarder och riktlinjer för tillsyn.

TRIM-projektet har inte utformats för att föregripa kommande utveckling av lagstiftningen. Men genomförandet av Basel III-standarderna, genom ändringar i kapitalkravsförordningen och EBA:s översyn av lagar och regler avseende internmetoden samt åtgärdandet av de punkter som identifierats genom TRIM, bör ge ett kompletterande skydd mot otillräckliga interna modeller.

På vilket sätt deltog de nationella behöriga myndigheterna i projektet?

En viktig del av TRIM-projektet var att involvera nationella behöriga myndigheter. Syftet var att främja konsekvent tillsynspraxis och samtidigt utnyttja all expertis om interna modeller som finns inom europeisk banktillsyn.

De nationella behöriga myndigheterna har exempelvis varit delaktiga i att

 1. genomföra inspektioner på plats inom ramen för TRIM (de flesta bemannades av nationella behöriga myndigheter)
 2. delta i projektets operativa styrorgan
 3. skicka experter till de TRIM-kompetenscentra som ansvarade för att utveckla TRIM-metoden och utföra horisontella granskningar av bedömningsrapporter för TRIM.
Visselblåsning