Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

DUK apie tikslinę vidaus modelių peržiūrą

Kas buvo tikslinė vidaus modelių peržiūra? Koks buvo jos pagrindinis tikslas?

2016 m. pradžioje ECB pradėta tikslinė vidaus modelių peržiūra (TVMP) buvo didžiausias iki šiol ECB Bankų priežiūros tarnybos kartu su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis (NKI) vykdytas projektas. Vertinome, ar ECB tiesiogiai prižiūrimų bankų naudojami vidaus modeliai atitiko norminius reikalavimus ir ar jų rezultatai buvo patikimi ir palyginami.

Bankai gali naudoti vidaus modelius, kad nustatytų savo bendrą pagal riziką įvertintų pozicijų sumą. Ji dar vadinama pagal riziką įvertintu turtu. Kad galėtų naudoti vidaus modelius, bankai turi gauti priežiūros institucijos leidimą.

Pagrindiniai TVMP tikslai buvo:

 1. užtikrinti atitiktį norminiams reikalavimams ir padidinti vidaus modelių palyginamumą ir patikimumą;
 2. sumažinti nepagrįstą (t. y. atsirandantį ne dėl rizikos) pagal riziką įvertinto turto dydžio nevienodumą;
 3. suderinti priežiūros praktiką.

Svarbus TVMP rezultatas – parengtas ECB vadovas dėl vidaus modelių. Jis padeda užtikrinti, kad vidaus modelius bankai naudotų tinkamai ir nuosekliai. Vadove aprašoma, kaip ECB supranta tam tikrus vidaus modeliams taikomus norminius reikalavimus. Juo taip pat sukuriamas bendrų vertinimo metodikų, taikytų vykdant TVMP, pagrindas.

Vykdant TVMP siekta dviejų pagrindinių ECB Bankų priežiūros tarnybos tikslų:

 1. palaikyti patikimą ir atsparią bankų sistemą vykdant proaktyvią priežiūrą ir vadovaujantis geriausia praktika;
 2. užtikrinti, kad priežiūros praktika visoje euro zonoje būtų nuosekli.

Kokios buvo pagrindinės TVMP projekto išvados?

Apskritai TVMP tyrimai patvirtino, kad prižiūrimi subjektai gali toliau taikyti savo vidaus modelius pagal riziką įvertintam turtui apskaičiuoti. TVMP metu buvo nustatyta įvairių su visomis rizikos kategorijomis susijusių trūkumų, kuriuos bankai privalo pašalinti per ECB nustatytą terminą. Bankai turės ir toliau investuoti, kad būtų išlaikyta TVMP metu pasiekta aukšta modelių kokybė.

Nors nustatyti trūkumai šiuo metu yra šalinami, dėl kai kurių modelių reikėjo priežiūrinių pagalbos priemonių, kad būtų išspręsti galimai per mažo pagal riziką įvertinto turto ir su šiuo turtu susijusio didelio neapibrėžtumo klausimai (pvz., kai kurių nuostolio dėl įsipareigojimo neįvykdymo modelių ir su žemo įsipareigojimų neįvykdymo lygio portfeliais susijusių perskaičiavimo koeficientų klausimai).

TVMP metu nustatėme trūkumų kiekvienos rizikos rūšies kategorijoje, o maždaug trečdalis šių trūkumų darė apskaičiuotą reikšmingą poveikį bankų nuosavų lėšų poreikio lygiui, vidaus valdymui ar rizikos kontrolei ir valdymui. Pavyzdžiui, beveik visuose kredito rizikos modelių tyrimuose buvo nustatyta modelių trūkumų, darančių didelį arba labai didelį poveikį nuostolio dėl įsipareigojimų neįvykdymo parametrui. Tirdami rinkos rizikos modelius, nustatėme trūkumų, turinčių didelį arba labai didelį poveikį vertės pokyčio rizikos ir vertės pokyčio rizikos nepalankiausiomis sąlygomis apskaičiavimo metodikai.

TVMP metu padarytos išvados, suskirstytos pagal rizikos rūšis, aprašytos TVMP projekto ataskaitos 4 dalyje.

Ar dėl šios peržiūros padidėjo bendras pagal riziką įvertintas turtas?

TVMP metu vykdyti tyrimai buvo plačios apimties ir išsamūs. Jų metu padaryta daug išvadų ir imtasi konkrečių tolesnių priežiūros veiksmų. Imantis tolesnių priežiūros veiksmų dėmesys telkiamas į nustatytų trūkumų panaikinimą, kad būtų atkurta visiška atitiktis norminiams reikalavimams.

Bankams buvo pateikti išsamūs privalomi įpareigojimai su iš anksto nustatytais terminais. Be to, nustatėme tam tikrus apribojimus, kad užtikrintume tinkamą privalomų nuosavų lėšų lygį, kol bankai šalina nustatytus trūkumus, kad vėl visiškai atitiktų norminius reikalavimus. Mūsų skaičiavimais, bendras šių apribojimų ir modelių pakeitimų, patvirtintų per TVMP, poveikis nulėmė maždaug 275 mlrd. eurų dydžio bendrą absoliutų pagal riziką įvertinto turto padidėjimą 2018–2021 m. Tačiau negalime iš anksto tiksliai įvertinti priežiūros sprendimų, priimtų vykdant TVMP, poveikio.

Iš tikrųjų įpareigojimų, kurie yra pagrindinė tolesnių TVMP veiksmų dalis, poveikio kapitalo poreikiui iš anksto įvertinti neįmanoma, nes jis galiausiai priklausys nuo to, kaip kiekviena įstaiga praktikoje įgyvendins jai nustatytus įpareigojimus.

Ar TVMP padėjo sumažinti nepagrįstą (t. y. atsirandantį ne dėl rizikos) pagal riziką įvertinto turto dydžio nevienodumą? Jei taip – kaip?

TVMP įvairiais būdais padėjo sumažinti ne rizika pagrįstą pagal riziką įvertinto turto dydžio nevienodumą, galintį atsirasti dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, dėl to, kad reguliavimas nėra pakankamai konkretus, kad būtų galima išvengi tokio nevienodumo, arba dėl to, kad įstaigos nesilaiko norminių reikalavimų.

 1. ECB vadove dėl vidaus modelių aiškiai išdėstyta, kaip ECB priežiūros tikslais supranta taikomų teisės aktų nuostatas. Juo užtikrinamas norminių reikalavimų įgyvendinimo nuoseklumas ir skatinamas suderintas vidaus modelių vertinimas. Vykdydamas TVMP, ECB visiems bankams nuosekliai taikė intervencinio vertinimo metodiką (visų pirma naudodamas standartizuotus prašymus pateikti duomenis bei vienodus tikrinimo metodus ir priemones).
 2. Nuoseklumo principu vadovavomės ir priimdami priežiūros sprendimus, atlikę su TVMP susijusius tyrimus. Šiuose sprendimuose numatytos priemonės, kurių turi būti imamasi, kad ištirti modeliai visiškai atitiktų norminius reikalavimus. Kol šalinami trūkumai, šiomis priemonėmis kompensuojamas bet koks per mažas rizikos įvertinimas. Tokiu būdu užtikriname, kad prižiūrimi subjektai greitai pašalintų pastebėtus trūkumus ir kad tol, kol šalinami trūkumai, nebūtų apskaičiuojamas per mažas pagal riziką įvertintas turtas.

Šiomis priemonėmis galiausiai sustiprinamas ryšys tarp su turtu susijusios rizikos ir rezultatų, gautų pritaikius modelius, be to, rezultatai, gauti pritaikius modelius, tampa labiau palyginami. Taigi šiomis priemonėmis mažinamas ne dėl rizikos atsirandantis pagal riziką įvertinto turto dydžio nevienodumas ir didinamas vidaus modelių patikimumas.

Kuo TVMP bus naudinga europinei vidaus modelių priežiūrai ateityje?

TVMP ir jos rezultatai naudingi ne tik tuo, kad buvo įvertinta vidaus modelių atitiktis norminiams reikalavimams.

 • Priežiūros institucijos įgijo daug gilesnių, visos sistemos masto žinių apie esamą modeliavimo praktiką ir jos trūkumus, o tai padės joms apibrėžti sritis, kurias ateityje reikės tirti arba stebėti.
 • ECB vadovas dėl vidaus modelių papildo vidaus modelių srities reguliavimo iniciatyvas priežiūros požiūriu. Vadove išdėstyta, kaip ECB supranta vidaus modeliams taikomus teisės aktų reikalavimus. Juo taip pat prisidedama prie patikimesnių vidaus modelių sąrangų ir vertinimo Europos bankų priežiūros srityje.
 • TVMP paskatino sukurti nuoseklią vidaus modelių, kuriuos naudoja svarbios į Europos bankų priežiūrą patenkančios įstaigos, priežiūrą. Panašus požiūris į vidaus modelių priežiūrinį vertinimą bus taikomas ir ateityje. Tai taip pat padės užtikrinti vienodas sąlygas.

Ateityje šias gerai parengtas TVMP metodikas, priežiūros praktiką ir išsamią informaciją apie modelių naudojimą pritaikysime dviejose nuolatinės vidaus modelių priežiūros, vykdomos Europos bankų priežiūros sistemos kontekste, srityse: vidaus modelių tyrimų ir nuolatinės modelių stebėsenos.

Ką reiškia, kad TVMP buvo „tikslinė“?

TVMP buvo tikslinė šiomis prasmėmis.

 • Ji apėmė aktualiausias rizikos rūšis ir buvo parengta atsižvelgiant į numatomus reguliavimo pokyčius. Projektas apėmė kredito, rinkos ir sandorio šalies kredito rizikas. Į TVMP nebuvo įtraukti operacinei rizikai ir kredito vertinimo koregavimo rizikai skirti vidaus modeliai. Tai atitinka Bazelio komiteto poziciją, išreikštą vykdant susitarimo „Bazelio III“ užbaigimo reformas, kad bankai neturėtų naudoti modeliais pagrįstų metodų šioms rizikos rūšims.
 • Projektas apėmė svarbiausias sritis, kuriose buvo nustatytas nepagrįstas pagal riziką įvertinto turto dydžio nevienodumas, arba kuriose buvo taikoma labai įvairi praktika, o tai galėjo neatitikti norminių reikalavimų.
 • Kredito rizikos atveju buvo peržiūrėta pakankamai daug reikšmingiausių ir kritiškiausių vidaus modelių. Tai buvo daroma vadovaujantis proporcingo laiko ir išteklių naudojimo principu ir atsižvelgiant į tai, kad šio projekto rėmuose nebūtų buvę įmanoma atlikti išsamios visų esamų modelių peržiūros (kitaip nei rinkos rizikos ir sandorio šalies kredito rizikos modelių atveju).

Ar TVMP paveikė visus ECB tiesiogiai prižiūrimus bankus?

Įvertinome visų tiesiogiai prižiūrimų bankų vidaus modelius, kuriuos jie naudojo tuo metu, kai buvo pradėta TVMP. Tačiau, atsižvelgiant į tikslinį projekto pobūdį ir proporcingumo bei logistikos sumetimais, buvo tikrinami ne visi patvirtinti visų bankų naudojami modeliai. Be to, į peržiūrą neįtraukėme bankų, kuriuose buvo vykdomos susijungimo procedūros, ir bankų, kurie nebebuvo tiesiogiai prižiūrimi.

Panašiai, į projektą negalėjome įtraukti ir visų įstaigų, TVMP metu gavusių pirminį modelio patvirtinimą. Galiausiai į projektą neįtraukėme ir mažiau svarbių įstaigų, kurias tiesiogiai prižiūri NKI (nebent TVMP tyrimas jose buvo pradėtas dar prieš joms tampant mažiau svarbiomis).

Šio TVMP projekto metu iš viso buvo tikrinami 65 bankai.

Kaip plačiai naudojami vidaus modeliai? Ar tikimasi, kad TVMP turės įtakos jų naudojimo mastui?

Vykdydami TVMP nesiekėme nei įtikinti bankus naudoti vidaus modelius, nei juos nuo to atkalbėti, bet siekėme įvertinti, ar naudojami modeliai yra tinkami. Nepaisant to, TVMP kartu su pakeitimais, kuriuos numatyta atlikti baigiant rengti susitarimo „Bazelio III“ standartus, gali turėti įtakos tam, kur ir kaip bankai naudoja vidaus modelius. TVMP padės racionalizuoti bankų naudojamų modelinių visumą. Visų pirma, atsižvelgdami į investicijas, kurių reikia siekiant laikytis per TVMP nustatytų standartų, atitinkančių teisės aktų reikalavimus, bankai turėtų apsvarstyti savo vidaus modelių strategijas, kad galėtų priimti pagrįstus sprendimus dėl vidaus modelių pokyčių ar supaprastinimo ateityje.

Kiek laiko šis projektas buvo įgyvendinamas? Kiek tyrimų vietoje buvo atlikta?

Projektą pradėjome 2016 m. – tuo metu kūrėme pamatinę metodiką ir būtinas priemones, be to, sprendėme, kurie modeliai turi būti peržiūrėti. 2017–2019 m. atlikome 200 TVMP tyrimų vietoje. 161 iš jų buvo su kredito rizika susijusių modelių tyrimai, 31 – su rinkos rizika susijusių modelių ir 8 – su sandorio šalies kredito rizika susijusių modelių tyrimai. 2020 m. užbaigėme horizontalią tyrimų rezultatų analizę ir toliau teikėme priežiūros sprendimus. 2021 m. balandžio mėn. TVMP buvo užbaigta ir buvo paskelbta projekto ataskaita.

Kokie buvo TVMP projekto etapai?

TVMP tyrimai buvo vykdomi keliais etapais ir turėjo kelis kokybės užtikrinimo lygmenis. Jie atitiko standartinį vidaus modelių tyrimų ciklą, aprašytą ECB vadove dėl patikrinimų vietoje ir vidaus modelių tyrimų:

 1. apibrėžiama tyrimo apimtis ir pasirengiama tyrimui;
 2. vykdoma veikla vietoje;
 3. nuotoliniu būdu tikrinamas nuoseklumas;
 4. baigiamas tyrimo etapas ir bankui pateikiama galutinė vertinimo ataskaita;
 5. priežiūros sprendimų priėmimo proceso metu imamasi tolesnių veiksmų dėl tyrimo vietoje metu nustatytų faktų.

Nuoseklumo patikrinimu buvo užtikrinta, kad TVMP sukurta bendra metodika būtų taikoma nuosekliai. Atlikome horizontalią tos pačios rizikos rūšies ar pozicijų kategorijų analizę, kad geriau suprastume atitinkamose srityse esančią modelių visumą. Taip buvo apžvelgti dažniausiai pasikartojantys arba kritinės reikšmės nustatyti faktai ir užtikrinta, kad priežiūros institucijų priemonės dėl panašių trūkumų būtų nuoseklios.

Kaip TVMP tikslai ir rezultatai yra susiję su kitomis vidaus modelių srities iniciatyvomis, pavyzdžiui, EBI teisės aktų nustatyta IRB metodo peržiūra arba susitarimo „Bazelis III“ standartais?

Tiek TVMP, tiek susitarimo „Bazelis III“ standartais siekiama sumažinti pernelyg didelį nepagrįstą pagal riziką įvertinto turto dydžio nevienodumą. TVMP pagalba šis klausimas sprendžiamas iš priežiūros perspektyvos. „Bazelis III“ standartais šis klausimas sprendžiamas iš reguliavimo perspektyvos.

Galutinių susitarimo „Bazelis III“ standartų įgyvendinimas kartu su TVMP metu nustatytų trūkumų šalinimu suteikia apsaugą nuo netinkamų arba nepakankamo masto vidaus modelių. Susitarimo „Bazelis III“ standartuose nustatyti apribojimai ir sąlygos taikomi bendresniu lygmeniu („Bazelis III“ apima, pvz., pažangiojo vidaus reitingais pagrįsto metodo taikymo žemiausias ribas arba apribojimus). TVMP tyrimų metu daugiau dėmesio buvo skiriama su modeliavimu susijusiems aspektams.

Tiek EBI koregavimo programa, tiek TVMP siekiama, kad vidaus modeliai geriau atitiktų norminius reikalavimus. Pavyzdžiui, ECB vadove dėl vidaus modelių aprašytas taikomų teisės aktų nuostatų interpretavimas buvo parengtas atsižvelgiant į reguliavimo srityje vykstančius pokyčius, kaip antai EBI rengiamus techninius reguliavimo standartus ir gaires.

TVMP projektu nebuvo siekiama paankstinti būsimų norminių reikalavimų taikymo. Tačiau įgyvendinant susitarimo „Bazelis III“ standartus per Kapitalo reikalavimų reglamento pakeitimus bei EBI vykdomą teisės aktų nustatytą vidaus reitingais pagrįsto (angl. IRB) metodo peržiūrą ir pašalinus TVMP metu nustatytus trūkumus, turėtų būti sukurta papildoma apsauga nuo netinkamų vidaus modelių naudojimo.

Koks šiame projekte buvo nacionalinių kompetentingų institucijų (NKI) vaidmuo?

NKI dalyvavimas buvo labai svarbus TVMP principas. Įtraukiant NKI buvo siekiama skatinti nuoseklią priežiūros praktiką ir pasinaudoti Europos bankų priežiūros sistemoje sukaupta didele vidaus modelių srities patirtimi.

Pavyzdžiui, NKI dalyvavo:

 1. atliekant TVMP tyrimus vietoje (tyrimų komandas daugiausia sudarė NKI darbuotojai);
 2. projekto valdymo organo veikloje;
 3. siųsdamos savo vidaus modelių ekspertus į TVMP kompetencijos centrus, atsakingus už TVMP metodikos rengimą ir horizontalias TVMP vertinimo ataskaitų peržiūras.
Informavimas apie pažeidimus