Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις για τη στοχευμένη αξιολόγηση των εσωτερικών υποδειγμάτων

Τι ήταν η στοχευμένη αξιολόγηση των εσωτερικών υποδειγμάτων; Ποιος ήταν ο βασικός σκοπός της;

Η στοχευμένη αξιολόγηση των εσωτερικών υποδειγμάτων (targeted review of internal models – TRIM), η οποία ξεκίνησε από την ΕΚΤ στις αρχές του 2016, ήταν το μεγαλύτερο έργο που διεξήγαγε μέχρι σήμερα η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ, σε συντονισμό με τις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ). Αξιολογήσαμε κατά πόσον τα εσωτερικά υποδείγματα που χρησιμοποιούν οι τράπεζες υπό την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ συμμορφώνονταν με τις κανονιστικές απαιτήσεις και κατά πόσον τα αποτελέσματά τους ήταν αξιόπιστα και συγκρίσιμα.

Οι τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιούν εσωτερικά υποδείγματα για να προσδιορίζουν το συνολικό ποσό των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ανοιγμάτων τους. Αυτά αναφέρονται επίσης ως σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού. Οι τράπεζες χρειάζονται έγκριση από την εποπτική αρχή για τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων για τον σκοπό αυτό.

Οι βασικοί στόχοι της TRIM ήταν:

 1. να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις και να ενισχυθεί η συγκρισιμότητα και η αξιοπιστία των εσωτερικών υποδειγμάτων,
 2. να μειωθεί η άσκοπη (δηλ. η μη βασιζόμενη σε κίνδυνο) μεταβλητότητα των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού,
 3. να εναρμονιστούν οι εποπτικές πρακτικές.

Ένα σημαντικό αποτέλεσμα της TRIM είναι ο οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με τα εσωτερικά υποδείγματα. Με τη συμβολή του εξασφαλίζεται ότι τα εσωτερικά υποδείγματα χρησιμοποιούνται καταλλήλως και με συνέπεια από τις τράπεζες. Ο οδηγός περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η ΕΚΤ κατανοεί τις επιλεγμένες εφαρμοστέες κανονιστικές απαιτήσεις για τα εσωτερικά υποδείγματα. Παρέχει επίσης τη βάση για τις κοινές μεθοδολογίες αξιολόγησης που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο της TRIM.

Οι στόχοι της TRIM συμβάδιζαν με δύο βασικούς στόχους της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ:

 1. την προώθηση ενός υγιούς και ανθεκτικού τραπεζικού συστήματος μέσω της προνοητικής εποπτείας και της χρήσης βέλτιστων πρακτικών,
 2. τη διασφάλιση ότι οι εποπτικές πρακτικές εφαρμόζονται με συνέπεια σε όλη τη ζώνη του ευρώ.

Ποια ήταν τα βασικά ευρήματα της άσκησης TRIM;

Συνολικά, οι διερευνήσεις στο πλαίσιο της TRIM επιβεβαίωσαν ότι οι εποπτευόμενες οντότητες μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα εσωτερικά υποδείγματά τους για τον υπολογισμό των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού. Η TRIM εντόπισε πολυάριθμες αδυναμίες («ευρήματα») σε όλα τα είδη κινδύνου τις οποίες οι τράπεζες πρέπει να διορθώσουν εντός των προθεσμιών που επιβάλλει η ΕΚΤ. Πρέπει να συνεχίσουν να επενδύουν για να διατηρηθεί η υψηλή ποιότητα των υποδειγμάτων που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της TRIM.

Ενώ η διόρθωση των αδυναμιών βάσει των ευρημάτων βρίσκεται σε εξέλιξη, για ορισμένα υποδείγματα χρειάστηκαν εποπτικές δικλείδες ασφαλείας (backstops) για να αντιμετωπιστεί η ενδεχόμενη υποεκτίμηση και ο υψηλός βαθμός αβεβαιότητας των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού (όπως ορισμένα υποδείγματα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ζημίας λόγω αθέτησης (loss given default – LGD) και συντελεστές μετατροπής που σχετίζονται με χαρτοφυλάκια χαμηλής αθέτησης).

Στο πλαίσιο της TRIM εντοπίσαμε σειρά ευρημάτων ανά είδος κινδύνου από τα οποία περίπου το ένα τρίτο είχε εκτιμώμενο σημαντικό αντίκτυπο στο επίπεδο των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων, στην εσωτερική διακυβέρνηση ή στον έλεγχο και τη διαχείριση κινδύνου των τραπεζών. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τα υποδείγματα για τον πιστωτικό κίνδυνο, σε όλες σχεδόν τις διερευνήσεις διαπιστώσαμε αδυναμίες με υψηλό ή με πολύ υψηλό αντίκτυπο για την παράμετρο LGD. Σε ό,τι αφορά τα υποδείγματα για τον κίνδυνο αγοράς, διαπιστώσαμε αδυναμίες με υψηλό ή πολύ υψηλό αντίκτυπο σε σχέση με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη δυνητική ζημία (Value at Risk) και τη δυνητική ζημία ακραίων συνθηκών (stressed Value at Risk).

Τα ευρήματα ανά είδος κινδύνου που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της TRIM παρατίθενται στην Ενότητα 4 της έκθεσης του έργου TRIM.

Οδήγησε η άσκηση σε αύξηση των συνολικών σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού;

Οι διερευνήσεις της TRIM ήταν περιεκτικές τόσο σε έκταση όσο και σε βάθος. Είχαν ως αποτέλεσμα πολυάριθμα ευρήματα και λεπτομερείς ακόλουθες ενέργειες από την πλευρά της εποπτείας. Οι εν λόγω ενέργειες επικεντρώνονται στη διόρθωση αυτών των ευρημάτων με σκοπό να αποκατασταθεί η πλήρης συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Οι τράπεζες έχουν λάβει λεπτομερείς και δεσμευτικές υποχρεώσεις με προκαθορισμένες προθεσμίες. Επιπλέον, επιβάλαμε περιορισμούς για να διασφαλίσουμε ένα κατάλληλο επίπεδο απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τη φάση κατά την οποία οι τράπεζες θα διορθώνουν τα ευρήματα και μέχρις ότου επιτύχουν τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις. Εκτιμούμε ότι ο συγκεντρωτικός αντίκτυπος αυτών των περιορισμών και οι αλλαγές στα υποδείγματα οι οποίες εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της TRIM οδήγησαν σε συνολική απόλυτη αύξηση των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού κατά περίπου 275 δισ. ευρώ την περίοδο 2018-2021. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε πλήρως τον αντίκτυπο των εποπτικών αποφάσεων που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της TRIM εκ των προτέρων.

Στην ουσία, όσον αφορά τις υποχρεώσεις, οι οποίες αποτελούν τον πυρήνα των επακόλουθων ενεργειών στο πλαίσιο της TRIM, ο αντίκτυπος στις κεφαλαιακές απαιτήσεις δεν μπορεί να εκτιμηθεί εκ των προτέρων, καθώς εξαρτάται εν τέλει από τον τρόπο με τον οποίο κάθε ίδρυμα αποφασίζει να αντιμετωπίσει στην πράξη τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις που το αφορούν.

Μείωσε η TRIM την άσκοπη (δηλ. τη μη βασιζόμενη σε κίνδυνο) μεταβλητότητα των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού; Αν ναι, με ποιον τρόπο;

Η TRIM μείωσε με διάφορους τρόπους τη μη βασιζόμενη σε κίνδυνο μεταβλητότητα των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού, καθώς αυτή η μεταβλητότητα μπορεί να προκύψει από διαφορετικές πηγές, π.χ. από κανονισμούς που δεν είναι επαρκώς συγκεκριμένοι για να ξεπεράσουν την εν λόγω μεταβλητότητα ή από ιδρύματα που δεν συμμορφώνονται με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

 1. Ο οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με τα εσωτερικά υποδείγματα παρέχει διαφάνεια για τον τρόπο με τον οποίο η ΕΚΤ κατανοεί το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο από την πλευρά της εποπτείας. Διασφαλίζει τη συνέπεια ως προς την εφαρμογή των κανονιστικών απαιτήσεων και υποστηρίζει μια εναρμονισμένη αξιολόγηση των εσωτερικών υποδειγμάτων. Στο πλαίσιο της TRIM, η ΕΚΤ εφάρμοσε με συνέπεια τη μέθοδο της παρεμβατικής της αξιολόγησης σε όλες τις τράπεζες (ιδίως με τη χρήση τυποποιημένων αιτημάτων για στοιχεία και κοινών τεχνικών και εργαλείων επιθεώρησης).
 2. Εκδώσαμε εποπτικές αποφάσεις ως αποτέλεσμα των διερευνήσεων της TRIM ακολουθώντας συνεπή προσέγγιση. Οι αποφάσεις αυτές περιλαμβάνουν μέτρα προκειμένου τα υπό διερεύνηση υποδείγματα να συμμορφωθούν πλήρως με τις κανονιστικές απαιτήσεις. Στη διαδικασία διόρθωσης, τα μέτρα αντισταθμίζουν τυχόν υποεκτίμηση του κινδύνου. Έτσι διασφαλίζουμε ότι οι εποπτευόμενες οντότητες διορθώνουν γρήγορα τις παρατηρούμενες ελλείψεις και δεν υποεκτιμούν τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού στη φάση διόρθωσης.

Τα μέτρα αυτά ενισχύουν τελικά τον σύνδεσμο μεταξύ του κινδύνου των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού και του αποτελέσματος του υποδείγματος και συμβάλλουν στη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων. Συνεπώς, τα μέτρα μειώνουν τη μη βασιζόμενη σε κίνδυνο μεταβλητότητα των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού και συμβάλλουν στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας των εσωτερικών υποδειγμάτων.

Πώς ωφελήθηκε από την TRIM η ευρωπαϊκή εποπτεία των εσωτερικών υποδειγμάτων στο μέλλον;

Η TRIΜ παρείχε πολλά οφέλη και αποτελέσματα πέραν της αξιολόγησης της συμμόρφωσης των εσωτερικών υποδειγμάτων με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

 • Οι εποπτικές αρχές έχουν αποκτήσει μια πολύ βαθύτερη, σε επίπεδο συστήματος, γνώση των υφιστάμενων πρακτικών ανάπτυξης υποδειγμάτων και των σχετικών ελλείψεων που θα τους βοηθήσει επίσης να καθορίσουν τους τομείς για μελλοντική διερεύνηση ή παρακολούθηση.
 • Ο οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με τα εσωτερικά υποδείγματα συμπληρώνει τις κανονιστικές πρωτοβουλίες στον τομέα των εσωτερικών υποδειγμάτων από την σκοπιά της εποπτείας. Ο οδηγός παρέχει διαφάνεια ως προς τον τρόπο με τον οποίο η ΕΚΤ κατανοεί τις εφαρμοστέες κανονιστικές απαιτήσεις για τα εσωτερικά υποδείγματα. Συμβάλλει επίσης σε υγιέστερα πλαίσια και αξιολογήσεις σχετικά με τα εσωτερικά υποδείγματα εντός της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας.
 • Η TRIΜ προώθησε την ανάπτυξη μιας συνεπούς προσέγγισης ως προς την εποπτεία των εσωτερικών υποδειγμάτων που χρησιμοποιούνται σε σημαντικά ιδρύματα εντός της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας. Θα διατηρηθεί παρόμοια προσέγγιση για μελλοντικές εποπτικές αξιολογήσεις των εσωτερικών υποδειγμάτων. Αυτό θα συμβάλει περαιτέρω στη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού σε συνεχή βάση.

Στο προσεχές μέλλον, θα ενσωματώσουμε καλά εδραιωμένες μεθοδολογίες της TRIΜ, εποπτικές πρακτικές και σε βάθος γνώσεις για την ανάπτυξη υποδειγμάτων στους δύο πυλώνες της τακτικής εποπτείας εσωτερικών υποδειγμάτων εντός της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας: διερευνήσεις και συνεχής παρακολούθηση εσωτερικών υποδειγμάτων.

Υπό ποια έννοια ήταν η TRIM «στοχευμένη»;

Η TRIM ήταν στοχευμένη με τους ακόλουθους τρόπους.

 • Κάλυψε τα πιο σχετικά είδη κινδύνου, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις περαιτέρω εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο. Το έργο κάλυψε υποδείγματα για τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου. Τα εσωτερικά υποδείγματα για τον λειτουργικό κίνδυνο και τον κίνδυνο προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης δεν συμπεριλήφθηκαν στην TRIM. Αυτό συμβαδίζει με τη θέση της Επιτροπής της Βασιλείας, στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων για την ολοκλήρωση του πλαισίου της Βασιλείας III, ότι οι τράπεζες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν για αυτά τα είδη κινδύνου μεθόδους βασισμένες σε υποδείγματα.
 • Κάλυψε τους σημαντικότερους τομείς στους οποίους θεωρήθηκε ότι υπήρχε άσκοπη μεταβλητότητα για τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού ή στους οποίους υπήρχαν πρακτικές που ενδεχομένως να μην ήταν σύμφωνες με τις κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Σε ό,τι αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο, επανεξέτασε ένα επαρκώς μεγάλο αριθμό των πιο σημαντικών και κρίσιμης σημασίας εσωτερικών υποδειγμάτων. Για αυτό αφιερώθηκε χρόνος και πόροι με αναλογικό τρόπο, δεδομένου ότι δεν θα ήταν εφικτό να επανεξεταστούν πλήρως όλα τα υφιστάμενα υποδείγματα εντός του πεδίου εφαρμογής του έργου (σε αντίθεση με τα υποδείγματα για τον κίνδυνο αγοράς και τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου).

Επηρέασε η ΤRIM όλες τις τράπεζες που υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της ΕΚΤ;

Αξιολογήσαμε τα εσωτερικά υποδείγματα σε όλες τις τράπεζες που υπόκεινται σε άμεση εποπτεία οι οποίες τα χρησιμοποιούσαν κατά την ημερομηνία έναρξης της TRIM. Ωστόσο, δεδομένου ότι το έργο ήταν στοχευμένο, και για λόγους που οφείλονται στην αρχή της αναλογικότητας και σε υλικοτεχνικά ζητήματα, δεν ήταν δυνατόν να ελεγχθούν όλα τα εγκεκριμένα υποδείγματα σε όλες τις τράπεζες. Επιπλέον, δεν συμπεριλάβαμε στην επανεξέταση τις τράπεζες που τελούν υπό συγχώνευση και αυτές που δεν υπόκεινται πλέον σε άμεση εποπτεία.

Παρομοίως, δεν μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε στο πεδίο εφαρμογής του έργου όλα τα ιδρύματα που έλαβαν αρχική έγκριση για τα υποδείγματά τους ενώ η TRIM ήταν σε εξέλιξη. Τέλος, δεν συμπεριλάβαμε τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα, τα οποία υπόκεινται στην άμεση εποπτεία των ΕΑΑ, εντός του πεδίου εφαρμογής της TRIM (εκτός αν είχε πραγματοποιηθεί διερεύνηση στο πλαίσιο της TRIM προτού γίνουν λιγότερο σημαντικά ιδρύματα).

Συνολικά, στο πεδίο εφαρμογής της TRIM περιλήφθηκαν συνολικά 65 τράπεζες.

Πόσο διαδεδομένη είναι η χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων; Αυτό αναμένεται να αλλάξει λόγω της TRIM;

Με την TRIM, δεν σκοπεύαμε να πείσουμε ή να αποτρέψουμε τις τράπεζες από τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων, αλλά να εκτιμήσουμε πόσο επαρκή ήταν τα χρησιμοποιούμενα υποδείγματα. Ωστόσο, η TRIM, μαζί με τις αλλαγές που προβλέπονται όταν οριστικοποιηθούν τα πρότυπα του πλαισίου της Βασιλείας III, ενδέχεται να έχει συνέπειες για το πού και το πώς θα χρησιμοποιούνται τα εσωτερικά υποδείγματα από τις τράπεζες. Η TRIM θα συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό του τοπίου υποδειγμάτων των τραπεζών. Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη τις επενδύσεις που είναι απαραίτητες για να υπάρξει συμμόρφωση με τα πρότυπα που χρειάζονται στο πλαίσιο της TRIM σύμφωνα με τον κανονισμό, οι τράπεζες θα πρέπει να εξετάσουν τις στρατηγικές τους για τα εσωτερικά υποδείγματα προκειμένου να λάβουν υπόψη τις μελλοντικές εξελίξεις ή απλοποιήσεις των εσωτερικών υποδειγμάτων.

Ποιο ήταν το χρονοδιάγραμμα του έργου; Πόσες επιτόπιες διερευνήσεις διενεργήθηκαν;

Ξεκινήσαμε το έργο το 2016 αναπτύσσοντας την υποκείμενη μεθοδολογία και τα απαραίτητα εργαλεία, καθώς και προσδιορίζοντας τα προς εξέταση υποδείγματα. Την περίοδο 2017-2019, πραγματοποιήσαμε 200 επιτόπιες διερευνήσεις στο πλαίσιο της TRIM. Από τις διερευνήσεις αυτές, 161 αφορούσαν υποδείγματα για τον πιστωτικό κίνδυνο, 31 αφορούσαν υποδείγματα για τον κίνδυνο αγοράς και 8 αφορούσαν υποδείγματα για τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου. Το 2020 ολοκληρώσαμε τις οριζόντιες αναλύσεις των αποτελεσμάτων αυτών των διερευνήσεων και εξακολουθήσαμε να εκδίδουμε εποπτικές αποφάσεις. Τον Απρίλιο του 2021 η TRIM ολοκληρώθηκε με τη δημοσίευση της έκθεσης έργου.

Ποιες ήταν οι διαφορετικές φάσεις της TRIM;

Οι διερευνήσεις στο πλαίσιο της TRIM είχαν διακριτές φάσεις δραστηριοτήτων και επίπεδα διασφάλισης ποιότητας. Ήταν σύμφωνες με τον τυποποιημένο κύκλο ζωής των διερευνήσεων εσωτερικών υποδειγμάτων, όπως περιγράφεται στον οδηγό της ΕΚΤ σχετικά με τις επιτόπιες επιθεωρήσεις και τις διερευνήσεις εσωτερικών υποδειγμάτων:

 1. καθορισμός του πεδίου εφαρμογής και προετοιμασία της διερεύνησης,
 2. διενέργεια της επιτόπιας δραστηριότητας,
 3. διενέργεια μη επιτόπιων ελέγχων συνέπειας,
 4. ολοκλήρωση της φάσης διερεύνησης και αποστολή της τελικής έκθεσης αξιολόγησης στην τράπεζα,
 5. ανάληψη ενεργειών σε συνέχεια των ευρημάτων που εντοπίστηκαν κατά την επιτόπια διερεύνηση μέσω της διαδικασίας λήψης εποπτικής απόφασης.

Οι έλεγχοι συνέπειας εξασφάλισαν τη συνεπή εφαρμογή της κοινής μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε για την TRIM. Διενεργήσαμε οριζόντιες αναλύσεις στα ίδια είδη κινδύνου ή κατηγορίες ανοιγμάτων για να κατανοήσουμε σε βάθος το υφιστάμενο τοπίο ανάπτυξης υποδειγμάτων στους αντίστοιχους τομείς. Αυτό παρείχε μια επισκόπηση των πιο επαναλαμβανόμενων ή κρίσιμων ευρημάτων και εξασφάλισε ότι οι εποπτικές αρχές θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν παρόμοιες ελλείψεις με συνέπεια.

Πώς συνδέονται οι στόχοι και τα αποτελέσματα της TRIM με άλλες πρωτοβουλίες για τα εσωτερικά υποδείγματα, για παράδειγμα με την κανονιστική επανεξέταση από την πλευρά της ΕΑΤ της προσέγγισης των εσωτερικών διαβαθμίσεων (internal ratings-based – IRB) ή με τα πρότυπα του πλαισίου της Βασιλείας III;

Τόσο η TRIM όσο και τα πρότυπα του πλαισίου της Βασιλείας III επιδιώκουν να μειώσουν την υπερβολική άσκοπη μεταβλητότητα των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού. Η TRIM αντιμετωπίζει το ζήτημα από τη σκοπιά της εποπτείας. Τα πρότυπα του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ αντιμετωπίζουν το ζήτημα από την κανονιστική σκοπιά.

Η εφαρμογή των τελικών προτύπων του πλαισίου της Βασιλείας III σε συνδυασμό με τη διόρθωση των ευρημάτων της TRIM παρέχουν από κοινού μια δικλείδα ασφαλείας έναντι ακατάλληλων ή ανεπαρκών εσωτερικών υποδειγμάτων. Οι περιορισμοί και οι προϋποθέσεις που περιέχονται στα πρότυπα του πλαισίου της Βασιλείας III εφαρμόζονται σε γενικότερο επίπεδο (το πλαίσιο της Βασιλείας III συνεπάγεται, για παράδειγμα, κατώτατα όρια των παραμέτρων ή περιορισμούς στη χρήση της εξελιγμένης προσέγγισης εσωτερικών διαβαθμίσεων). Από την άλλη οι διερευνήσεις της TRIM επικεντρώθηκαν περισσότερο σε πτυχές που αφορούν την ανάπτυξη υποδειγμάτων.

Τόσο το πρόγραμμα διόρθωσης της ΕΑΤ όσο και η TRIM επιδιώκουν να βελτιώσουν την επάρκεια των εσωτερικών υποδειγμάτων σε σχέση με τις κανονιστικές απαιτήσεις. Για παράδειγμα, η κατανόηση της εφαρμοστέας νομοθεσίας που περιγράφεται στον οδηγό της ΕΚΤ σχετικά με τα εσωτερικά υποδείγματα αναπτύχθηκε σε ευθυγράμμιση με τις τρέχουσες κανονιστικές εξελίξεις, όπως τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ.

Η TRIM δεν έχει σχεδιαστεί για να ληφθούν εκ των προτέρων υπόψη οι επερχόμενες εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο. Ωστόσο, η εφαρμογή των προτύπων του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, μέσω των τροποποιήσεων του κανονισμού σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (Capital Requirements Regulation – CRR) και της κανονιστικής επανεξέτασης της προσέγγισης IRB υπό την αιγίδα της ΕΑΤ καθώς και της διόρθωσης των ευρημάτων της TRIM, θα πρέπει να παρέχει συμπληρωματικά επίπεδα προστασίας έναντι ανεπαρκών εσωτερικών υποδειγμάτων.

Με ποιον τρόπο συμμετείχαν οι εθνικές αρμόδιες αρχές στο έργο;

Η συμμετοχή διαφορετικών εθνικών αρμόδιων αρχών ήταν βασική αρχή της TRIM. Στόχος ήταν η προώθηση συνεπών εποπτικών πρακτικών και η ευρεία αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης ως προς τα εσωτερικά υποδείγματα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας.

Για παράδειγμα, η συμμετοχή των ΕΑΑ αφορούσε μεταξύ άλλων:

 1. τη διενέργεια επιτόπιων διερευνήσεων στο πλαίσιο της TRIM (στην πλειονότητα των οποίων συμμετείχαν μέλη του προσωπικού των ΕΑΑ),
 2. το επιχειρησιακό συντονιστικό όργανο του έργου,
 3. την αποστολή εμπειρογνωμόνων σε θέματα εσωτερικών υποδειγμάτων στα κέντρα αρμοδιότητας TRIM που ήταν υπεύθυνα για την ανάπτυξη της μεθοδολογίας TRIM και για τη διενέργεια οριζόντιας επανεξέτασης των εκθέσεων αξιολόγησης της TRIM.
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων