Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB otvára verejnú konzultáciu o všeobecných zásadách ku klimatickým a environmentálnym rizikám

20. mája 2020

  • ECB vyzýva bankový sektor a ďalšie zainteresované strany na predkladanie pripomienok.
  • Od bánk sa očakáva začlenenie klimatických a environmentálnych rizík do obchodnej stratégie, podnikového riadenia, riadenia rizík a procesu zverejňovania informácií.
  • Konzultácia potrvá do polnoci SEČ 25. septembra 2020.

Európska centrálna banka (ECB) dnes na účely konzultácie zverejnila všeobecné zásady, v ktorých vysvetľuje, ako majú banky podľa jej očakávaní na základe súčasného prudenciálneho rámca bezpečne a obozretne riadiť klimatické a environmentálne riziká a transparentne o nich informovať. Podľa ECB majú banky na tieto riziká prihliadať, keďže sú faktormi vývoja existujúcich prudenciálnych rizikových kategórií a mohli by mať na reálnu ekonomiku a banky výrazný vplyv.

Všeobecné zásady stanovujú, ako majú banky podľa očakávaní bankového dohľadu ECB zohľadňovať klimatické a environmentálne riziká vo svojich rámcoch podnikového riadenia a riadenia rizík a pri stanovovaní a realizácii svojej obchodnej stratégie. Naznačujú tiež, ako by mali banky podľa očakávaní ECB zvýšiť mieru transparentnosti rozšírením okruhu zverejňovaných informácií o klimatických a environmentálnych rizikách.

ECB si je vedomá toho, že banky v dôsledku pandémie koronavírusu (COVID-19) čelia vážnym ťažkostiam. Hoci ECB momentálne svoju pozornosť venuje predovšetkým pandémii, je aj naďalej odhodlaná pokračovať v snahách o zlepšovanie riadenia a vykazovania klimatických a environmentálnych rizík v bankovom sektore.

Cieľom všeobecných zásad je zvýšiť informovanosť odvetvia o klimatických a environmentálnych rizikách a zlepšiť ich riadenie. Dokument má byť zároveň základom dohľadového dialógu. Od bánk sa očakáva, že posúdia mieru bezpečnosti a obozretnosti svojich súčasných postupov vo svetle očakávaní a že v prípade potreby začnú s ich adaptáciou.

Všeobecné zásady boli navrhnuté v medziach platných právnych predpisov Európskej únie a členských štátov. Ich cieľom je zvýšiť pripravenosť bánk na riadenie klimatických a environmentálnych rizík podľa platných prudenciálnych pravidiel, v súlade s akčným plánom Európskej komisie o financovaní udržateľného rastu a akčným plánom Európskeho orgánu pre bankovníctvo o udržateľnom financovaní.

Všeobecné zásady boli vypracované v spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi s cieľom zabezpečiť konzistentné uplatňovanie vysokých štandardov dohľadu v rámci celej eurozóny. Čerpajú tiež zo skúseností získaných pri hodnotení súčasných postupov bánk a ich prístupu ku klimatickým a environmentálnym rizikám.

Konzultácia o všeobecných zásadách prebieha oddnes do polnoci SEČ 25. septembra 2020. Všeobecné zásady sú spolu s odpoveďami na najčastejšie otázky k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB. Po skončení verejnej konzultácie ECB prijaté pripomienky zverejní spolu so súhrnným komentárom.

Pripomienky získané v rámci konzultácie budú pre ECB pri finalizácii týchto všeobecných zásad cenným zdrojom informácií.

Kontaktná osoba pre médiá: Uta Harnischfeger, tel.: +49 69 1344 6321

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)