Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ

Η ΕΚΤ ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον οδηγό της όσον αφορά τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους

20 Μαΐου 2020

  • Η ΕΚΤ προσκαλεί τους εκπροσώπους του κλάδου και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν τα σχόλιά τους.
  • Οι τράπεζες καλούνται να ενσωματώσουν τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους στην επιχειρηματική στρατηγική, τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση κινδύνων και τις δημοσιοποιήσεις τους.
  • Η περίοδος διαβούλευσης λήγει τα μεσάνυχτα (ώρα κεντρικής Ευρώπης) της 25ης Σεπτεμβρίου 2020.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε σήμερα προς διαβούλευση οδηγό που εξηγεί τις προσδοκίες της όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες θα διαχειρίζονται τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους με ασφάλεια και σύνεση και θα δημοσιοποιούν στοιχεία σχετικά με αυτούς υπό το ισχύον πλαίσιο προληπτικής εποπτείας. Η ΕΚΤ επιθυμεί οι τράπεζες να λαμβάνουν υπόψη τους συγκεκριμένους κινδύνους καθώς αυτοί αποτελούν παράγοντα που τροφοδοτεί τις υφιστάμενες κατηγορίες κινδύνου για τους σκοπούς της προληπτικής εποπτείας και μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την πραγματική οικονομία και τις τράπεζες.

Στον οδηγό διευκρινίζονται οι προσδοκίες της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ όσον αφορά το πώς οι τράπεζες θα λαμβάνουν υπόψη τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους στα πλαίσια διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων τους και κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της επιχειρηματικής στρατηγικής τους. Εξηγείται επίσης πώς η ΕΚΤ προσδοκά από τις τράπεζες να ενισχύσουν τη διαφάνειά τους, αυξάνοντας τα στοιχεία που δημοσιοποιούν όσον αφορά το κλίμα και το περιβάλλον.

Η ΕΚΤ αναγνωρίζει ότι οι τράπεζες αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις ως συνέπεια της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19). Ενώ η προσοχή της ΕΚΤ είναι άμεσα στραμμένη προς την πανδημία, εμμένει στη δέσμευσή της για περαιτέρω πρόοδο ως προς τη διαχείριση των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων και τη δημοσιοποίηση των σχετικών στοιχείων στον τραπεζικό τομέα.

Σκοπός του οδηγού είναι να ευαισθητοποιήσει περαιτέρω τον κλάδο σχετικά με τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους και να βελτιώσει τη διαχείριση αυτών των κινδύνων. Επιπλέον, επιδιώκεται ο οδηγός να λειτουργήσει ως βάση για τον εποπτικό διάλογο. Οι τράπεζες καλούνται να αξιολογήσουν κατά πόσον οι τρέχουσες πρακτικές τους είναι ασφαλείς και συνετές υπό το φως των προσδοκιών και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να αρχίσουν να τις προσαρμόζουν.

Ο οδηγός καταρτίστηκε ώστε να εμπίπτει εντός των ορίων της εφαρμοστέας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. Σκοπός του είναι να ενισχύσει την ετοιμότητα των τραπεζών ως προς τη διαχείριση κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων υπό τους τρέχοντες κανόνες προληπτικής εποπτείας, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηματοδότηση της αειφόρου ανάπτυξης και το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για την αειφόρο χρηματοδότηση.

Ο οδηγός εκπονήθηκε σε στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές με σκοπό να διασφαλίσει τη συνεπή εφαρμογή υψηλών εποπτικών προτύπων σε όλη τη ζώνη του ευρώ. Βασίζεται επίσης στην εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την αξιολόγηση των τρεχουσών πρακτικών των τραπεζών και των προσεγγίσεων που ακολουθούν όσον αφορά τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Η διαβούλευση σχετικά με τον οδηγό αρχίζει σήμερα και λήγει τα μεσάνυχτα (ώρα κεντρικής Ευρώπης) της 25ης Σεπτεμβρίου 2020. Το κείμενο του οδηγού και σειρά απαντήσεων σε συνήθεις ερωτήσεις διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ. Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης η ΕΚΤ θα δημοσιεύσει τα σχόλια που θα έχει λάβει μαζί με έγγραφο παρατηρήσεων.

Η ΕΚΤ αναμένει ότι η συμβολή των σχολίων σχετικά με το παρόν έγγραφο διαβούλευσης θα είναι πολύτιμη για την οριστικοποίηση του οδηγού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Uta Harnischfeger, τηλ.: +49 69 1344 6321

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων