Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB uzsāk sabiedrisko apspriešanu saistībā ar norādījumiem par klimata pārmaiņu un vides riskiem

2020. gada 20. maijā

  • ECB aicina nozares pārstāvjus un citas iesaistītās puses sniegt komentārus.
  • Tiek sagaidīts, ka bankas iekļaus klimata pārmaiņu un vides riskus uzņēmējdarbības stratēģijā, pārvaldībā, riska vadībā un informācijas atklāšanā.
  • Apspriešanas periods noslēgsies 2020. gada 25. septembrī plkst. 24.00 pēc Viduseiropas laika.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publicēja norādījumus sabiedriskajai apspriešanai, kuros izskaidrots, ko tā sagaida no bankām, lai nodrošinātu drošu un pamatotu klimata pārmaiņu un vides risku pārvaldību un caurredzamu informācijas atklāšanu par šādiem riskiem saskaņā ar esošo prudenciālo ietvaru. ECB vēlas, lai bankas atspoguļotu šos riskus, ņemot vērā, ka tie ir esošo prudenciālo riska kategoriju noteicošie faktori un var būtiski ietekmēt reālo tautsaimniecību un bankas.

Norādījumos konkretizēts, kā bankām saskaņā ar ECB banku uzraudzības funkcijas gaidām jāņem vērā klimata pārmaiņu un vides riski, veicot pārvaldību un risku vadību un izstrādājot un īstenojot savu uzņēmējdarbības stratēģiju. Tajos arī izklāstītas ECB gaidas attiecībā uz banku caurredzamības palielināšanu, uzlabojot informācijas atklāšanu par klimata pārmaiņu un vides riskiem.

ECB apzinās, ka bankas saskaras ar būtiskiem sarežģījumiem koronavīrusa (Covid-19) pandēmijas rezultātā. Lai gan ECB uzmanība šobrīd pievērsta pandēmijai, tā saglabā apņemšanos turpmāk uzlabot klimata pārmaiņu un vides risku pārvaldību un informācijas atklāšanu banku sektorā.

Norādījumu mērķis ir vairot nozares izpratni par klimata pārmaiņu un vides riskiem, kā arī uzlabot šādu risku vadību. Tiek arī plānots, ka norādījumi tiks izmantoti uzraudzības dialoga pamatā. Tiek sagaidīts, lai bankas novērtē, vai to pašreizējā prakse ir droša un pamatota norādījumos pausto gaidu kontekstā un, ja nepieciešams, sāk veikt korekcijas.

Norādījumi izstrādāti, iekļaujoties spēkā esošo Eiropas Savienības un valstu tiesību aktu ietvaros. To mērķis ir uzlabot banku gatavību klimata pārmaiņu un vides risku pārvaldībai atbilstoši pašlaik spēkā esošajiem prudenciālajiem noteikumiem, saskaņā ar Eiropas Komisijas rīcības plānu attiecībā uz ilgtspējīgas izaugsmes finansēšanu un Eiropas Banku iestādes rīcības plānu ilgtspējīgai finansēšanai.

Norādījumu projekts tika izstrādāts ciešā sadarbībā ar valstu kompetentajām iestādēm, lai nodrošinātu augstu uzraudzības standartu konsekventu piemērošanu visā euro zonā. Norādījumu izstrādāšanā izmantota arī pieredze, kas gūta, vērtējot banku pašreizējo praksi un pieeju klimata pārmaiņu un vides riskiem.

Norādījumu apspriešana sākas šodien un noslēdzas 2020. gada 25. septembrī plkst. 24.00 pēc Viduseiropas laika. Norādījumu projekts un bieži uzdotie jautājumi pieejami ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē. Pēc sabiedriskās apspriešanas beigām ECB publicēs saņemtos komentārus kopā ar pārskatu par atbildēm.

ECB sagaida, ka komentāri par šo apspriešanas dokumentu palīdzēs pabeigt šo norādījumu izstrādi.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Utas Harnišfēgeres (Uta Harnischfeger, tālr. +49 69 1344 6321).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
Trauksmes celšana