Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP algatab avaliku konsultatsiooni kliima- ja keskkonnariske käsitleva EKP juhendi kohta

20. mai 2020

  • EKP ootab tagasisidet pangandussektorilt ja teistelt sidusrühmadelt.
  • Pankadelt oodatakse kliima- ja keskkonnariskide integreerimist äristrateegiasse, sisejuhtimisse ja riskiohjesse ning nende riskidega seotud teabe avalikustamist.
  • Konsultatsioon lõpeb 2020. aasta 25. septembri südaööl Kesk-Euroopa aja järgi.

Euroopa Keskpank (EKP) avaldas täna avaliku konsultatsiooni eesmärgil juhendi, milles selgitatakse, kuidas pangad peavad praeguses usaldatavusnõuete raamistikus turvaliselt ja vastutustundlikult ohjama kliima- ja keskkonnariske ning avalikustama nendega seotud teabe. EKP eeldab, et pangad võtavad kliima- ja keskkonnariske arvesse, kuna need on olemasolevate usaldatavusriskide mõjuriteks ning võivad avaldada märkimisväärset mõju reaalmajandusele ja pankadele.

Juhendis selgitatakse, kuidas pangad peavad EKP pangandusjärelevalve ootuste kohaselt kliima- ja keskkonnariske arvesse võtma oma juhtimis- ja riskiohjeraamistikes ning äristrateegiate väljatöötamisel ja elluviimisel. Samuti täpsustatakse, kuidas krediidiasutused peaksid suurendama läbipaistvust, tõhustades kliima- ja keskkonnaandmete avalikustamist.

EKP möönab, et COVID-19 pandeemia tõttu seisavad pangad silmitsi suurte probleemidega. Ehkki EKP tähelepanu keskmes on praegu vältimatult pandeemia majandusmõjude ohjeldamine, on ta jätkuvalt pühendunud ka kliima- ja keskkonnariskide ohje edendamisele pangandussektoris ning seonduva teabe avalikustamisele.

Juhendi eesmärk on suurendada pangandussektori teadlikkust kliima- ja keskkonnariskidest ning tõhustada nende ohjamist. Samuti peaks juhend kujunema järelevalvealase dialoogi lähtekohaks. Pangad peavad hindama juhendis toodud ootuste alusel oma praeguste tavade turvalisust ja usaldusväärsust ning hakkama neid vajaduse korral kohandama.

Juhend on mõeldud kohaldamiseks ELi ja liikmesriikide kehtivate õigusnormide piires. Selle eesmärk on parandada pankade valmisolekut kliima- ja keskkonnariskide turvaliseks ja vastutustundlikuks ohjeks praeguses usaldatavusnõuete raamistikus kooskõlas Euroopa Komisjoni tegevuskavaga kestliku majanduskasvu rahastamiseks ning Euroopa Pangandusjärelevalve kestliku rahanduse tegevuskavaga.

Juhend on koostatud tihedas koostöös riiklike pädevate asutustega, et tagada rangete järelevalvestandardite järjepidev kohaldamine kogu euroalal. Selle koostamisel tugineti ka kogemustele, mis on saadud pankade seniste tavade ning kliima- ja keskkonnariskidega seotud lähenemisviiside hindamisel.

Juhendit käsitlev konsultatsioon algab täna ja lõpeb 2020. aasta 25. septembri südaööl Kesk-Euroopa aja järgi. Juhend ning vastused korduma kippuvatele küsimustele on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehel. Pärast avaliku konsultatsiooni lõppu avaldab EKP laekunud märkused koos tagasiside aruandega.

EKP loodab, et konsultatsioonidokumendi kohta laekuvad märkused annavad väärtusliku panuse juhendi valmimisse.

Meediakanalite küsimustele vastab Uta Harnischfeger (tel: +49 69 1344 6321).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
Rikkumisest teatamine