Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB inleder ett offentligt samråd om sin vägledning om klimat- och miljörelaterade risker

20 maj 2020

  • ECB uppmanar branschen och andra aktörer att inkomma med synpunkter
  • Banker förväntas integrera klimat- och miljörelaterade risker i sin affärsstrategi, styrning, riskhantering och rapportering
  • Samrådsperioden löper fram till midnatt (CET) den 25 september 2020

Europeiska centralbanken (ECB) har idag offentliggjort en vägledning för samråd. I denna vägledning förklaras ECB:s förväntningar på hur banker ska hantera klimat- och miljörelaterade risker på ett säkert och ansvarsfullt sätt och rapportera om sådana risker på ett transparent vis enligt det gällande tillsynsregelverket. ECB vill att banker redogör för dessa risker i och med att de utgör drivande faktorer för befintliga kategorier av tillsynsrisker och potentiellt kan påverka både den reala ekonomin och banker.

I vägledningen anges hur ECB:s banktillsyn förväntar sig att banker ska hantera klimat- och miljörelaterade risker i sina ramverk för styrning och riskhantering och när de utformar och genomför sin affärsstrategi. Den beskriver även hur ECB förväntar sig att bankerna ska bli mer transparenta genom att förbättra sin klimat- och miljö rapportering.

ECB konstaterar att bankerna står inför stora utmaningar som följd av coronapandemin (covid 19). Även om ECB:s omedelbara uppmärksamhet gäller pandemin ligger dess åtagande fast vad gäller fortsatta framsteg i hanteringen och rapportering av klimat- och miljörelaterade risker i banksektorn.

Vägledningen har till syfte att få branschen att bli mer medveten om klimat- och miljörelaterade risker och att bli bättre på att hantera sådana risker. Vägledningen är också tänkt att utgöra underlag för tillsynsdialog. Banker förväntas bedöma om deras aktuella praxis är säker och ansvarsfull i förhållande till förväntningarna i denna vägledning, och om nödvändigt anpassa sin praxis.

Vägledningen är utformad att passa inom tillämplig unionslagstiftning och nationell rätt. Den har som mål att främja bankernas beredskap för att hantera klimat- och miljörelaterade risker under rådande tillsynsregler, i enlighet med Europeiska kommissionens handlingsplan för att finansiera hållbar tillväxt och Europeiska bankmyndighetens handlingsplan för hållbar finansiering.

Vägledningen har utarbetats i nära samarbete med nationella behöriga myndigheter och ska säkerställa att höga tillsynsstandarder tillämpas på ett enhetligt sätt i hela euroområdet. Den bygger också på den erfarenhet som samlats från bedömning av bankers nuvarande praxis och strategier i fråga om klimat- och miljörelaterade risker.

Samrådet inleds idag och avslutas vid midnatt (CET) den 25 september 2020. Vägledningen och en lista på vanliga frågor finns på ECB:s webbplats för banktillsyn. När det offentliga samrådet är avslutat kommer ECB att publicera de synpunkter som inkommit och ett feedbackdokument.

ECB räknar med att synpunkter på detta samrådsdokument kommer att bilda ett värdefullt underlag inför den slutliga vägledningen.

Frågor från media kan riktas till Uta Harnischfeger, tfn +49 69 1344 6321.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning