Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB začína konzultáciu o všeobecných zásadách hodnotenia členov riadiacich orgánov

14. novembra 2016
  • ECB objasňuje kritériá a postupy dohľadu pri posudzovaní vhodnosti členov riadiacich orgánov.
  • ECB vydáva návrh všeobecných zásad na verejnú konzultáciu.
  • Konzultácia trvá oddnes do 20. januára 2017.

Európska centrálna banka (ECB) dnes začína verejnú konzultáciu o návrhu všeobecných zásad hodnotenia spôsobilosti a bezúhonnosti. Návrh všeobecných zásad objasňuje postup bankového dohľadu ECB pri posudzovaní kvalifikácie, zručností a bezúhonnosti kandidátov na pozície v riadiacich orgánoch banky, napríklad pozície výkonného riaditeľa alebo člena dozornej rady.

Kvalita vrcholového manažmentu v bankách má zásadný význam pre stabilitu finančnej inštitúcie a bankového systému ako celku. Úlohou ECB je zaistiť, aby banky dodržiavali pravidlá zamerané na zabezpečenie náležitého riadenia bánk.

Bankový dohľad ECB pri hodnotení spôsobilosti a bezúhonnosti uplatňuje príslušné právne predpisy Únie a ich transpozíciu do vnútroštátneho práva 19 krajín eurozóny. Tam, kde právo Únie členským štátom ponecháva možnosť určiť spôsob transpozície, môžu aj naďalej pretrvávať národné rozdiely.

Na hodnotení sa súčasne podieľajú príslušné vnútroštátne orgány a ECB. Všeobecné zásady vychádzajú z návrhov usmernení o posúdení vhodnosti členov riadiaceho orgánu a osôb zastávajúcich kľúčové funkcie v zmysle smernice 2013/36/EÚ a smernice Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy a Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) 2014/65/EÚ, ktoré EBA zverejnil na konzultáciu 28. októbra.

Výsledok konzultácie, ktorá sa začína dnes a trvá do 20. januára 2017, bude zohľadnený pri finalizácii všeobecných zásad. Príslušné dokumenty – návrh všeobecných zásad spolu s odpoveďami na najčastejšie otázky – sú k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

ECB v rámci konzultácie usporiada verejné vypočutie, ktoré sa uskutoční 13. januára 2017 v jej priestoroch vo Frankfurte nad Mohanom. Verejné vypočutie sa bude vysielať naživo ako webcast na stránke bankového dohľadu ECB. Na tejto stránke sú tiež k dispozícii informácie o registrácii účasti na vypočutí a spôsobe podávania pripomienok. Po skončení verejnej konzultácie zverejní ECB prijaté pripomienky spolu s ich vyhodnotením a odpoveďami.

Kontaktná osoba pre médiá: Rolf Benders, tel.: +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)