Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB publicerar en handbok om bedömning av godtagbarheten hos institutionella skyddssystem (IPS)

12 juli 2016
  • ECB vill härmed säkerställa samstämmighet, effektivitet och transparens om vilken tillsynspolicy som ska tillämpas vid bedömningen av institutionella skyddssystem
  • Offentliggörandet markerar slutet på det offentliga samrådet

Europeiska centralbanken (ECB) publicerade idag ECB:s handbok om tillvägagångssättet för erkännande av institutionella skyddssystem (IPS) för tillsynsändamål. Syftet med detta dokument är att säkerställa samstämmighet, effektivitet och transparens vad gäller den tillsynspolicy som ska tillämpas vid bedömningen av IPS. Offentliggörandet av handboken markerar slutet på det offentliga samrådet.

Ett IPS definieras i kapitalkravsförordningen (CRR) som ett avtalsgrundat eller lagstadgat skyddssystem för en grupp av banker som skyddar medlemsinstituten och särskilt sörjer för deras likviditet och solvens. Fastställande av ett IPS innebär att vissa tillsynskrav som gäller för enskilda banker mildras för institut som är medlemmar i detta. Det är jämförbart med hur enheter inom en konsoliderad bankgrupp behandlas. Detta förfarande är endast berättigat om kraven i lagstiftningen uppfylls, exempelvis skyddssystemets förmåga att stödja medlemmar som hamnat i svårigheter.

I handboken fastslås hur ECB ska genomföra bedömningen av huruvida dessa krav har uppfyllts. Det slutgiltiga beslutet om att bevilja status som institutionellt skyddssystem kommer göras från fall till fall med kriterierna i ECB:s handbok som grund.

Slutversionen av ECB:s handbok speglar kommentarer som erhållits från berörda parter under samrådsförfarandet. Dessa svar, ett feedbackdokument och förordningen har även publicerats på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Frågor från media kan riktas till Rolf Benders, tfn.: +49 69 1344 6925

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning