Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΚΤ δημοσιεύει οδηγό σχετικά με την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας των θεσμικών συστημάτων προστασίας

12 Ιουλίου 2016
  • Σκοπός της ΕΚΤ είναι να εξασφαλιστεί συνοχή, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια σε σχέση με την πολιτική εποπτείας που θα εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση των θεσμικών συστημάτων προστασίας.
  • Με τη δημοσίευση του οδηγού ολοκληρώνεται η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε σήμερα οδηγό όσον αφορά την προσέγγιση σχετικά με την αναγνώριση των θεσμικών συστημάτων προστασίας για σκοπούς προληπτικής εποπτείας. Σκοπός του εγγράφου είναι να εξασφαλιστεί συνοχή, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια σε σχέση με την πολιτική εποπτείας που θα εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση των θεσμικών συστημάτων προστασίας. Με τη δημοσίευση του οδηγού ολοκληρώνεται η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης.

Ως θεσμικό σύστημα προστασίας (institutional protection scheme - IPS) ορίζεται στον κανονισμό για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (Capital Requirements Regulation - CRR) η συμβατική ή θεσμική ρύθμιση ευθύνης που συνομολογείται από ομάδα τραπεζών και προστατεύει τα μέλη, εξασφαλίζοντας ιδίως τη ρευστότητα και τη φερεγγυότητά τους. Σε ότι αφορά τα μέλη του, η αναγνώριση ενός θεσμικού συστήματος προστασίας οδηγεί στη χαλάρωση ορισμένων απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας που εφαρμόζονται σε μεμονωμένες τράπεζες. Με ανάλογο τρόπο αντιμετωπίζονται οι οντότητες ενός ενοποιημένου τραπεζικού ομίλου. Η εν λόγω αντιμετώπιση είναι δικαιολογημένη μόνο εάν πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία, όπως η ικανότητα του θεσμικού συστήματος προστασίας να παρέχει στήριξη στα μέλη του που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Στον οδηγό καθορίζεται η προσέγγιση που θα ακολουθεί η ΕΚΤ όταν αξιολογεί κατά πόσον πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις. Η τελική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση καθεστώτος θεσμικού συστήματος προστασίας θα λαμβάνεται κατά περίπτωση, βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στον οδηγό της ΕΚΤ.

Στην τελική έκδοση του οδηγού της ΕΚΤ έχουν ληφθεί υπόψη τα σχόλια που υπέβαλαν τα ενδιαφερόμενα μέρη στη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης. Τα σχόλια αυτά, μαζί με έγγραφο παρατηρήσεων, δημοσιεύονται επίσης στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Rolf Benders, τηλ.: +49 69 1344 6925.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων