Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • KOMENTÁR

ECB zvyšuje svoje nároky na riadenie bánk

Komentár Yvesa Merscha, člena Výkonnej rady ECB a podpredsedu Rady pre dohľad ECB, zverejnený 1. októbra 2020 vo viacerých európskych médiách

1. október 2020

Bezúhonnosť a kompetentnosť riadiacich pracovníkov bánk predstavuje jednu z najdôležitejších obranných línií proti neadekvátnemu riadeniu a podvodom. Žiaľ, nie vždy patrí medzi tie najpevnejšie. Zodpovednosť za zabezpečenie vhodnosti riadiacich pracovníkov je v prvom rade na pleciach samotných bánk. ECB v prípade najväčších bánk v eurozóne zodpovedá za konečnú „kontrolu kvality“ – jazykom dohľadu za „hodnotenie odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti“. Táto úloha je pre nás v bankovom dohľade jednou z najnáročnejších.

Len minulý rok ECB posúdila vhodnosť 2 967 osôb vo viac ako 100 bankových skupinách. Podobné čísla čakáme aj tento rok.

Náročnosť tejto úlohy však nespočíva len vo veľkom počte žiadostí. Profily riadiacich pracovníkov posudzujeme na základe štandardov stanovených v európskej smernici z roku 2013. Presnejšie povedané, posudzujeme ich na základe týchto štandardov v podobe, v akej boli transponované do vnútroštátnych právnych predpisov. Jednotlivé členské štáty však túto smernicu do svojich vnútroštátnych právnych predpisov transponovali – resp. (zatiaľ) netransponovali – rôznymi spôsobmi. Smernica od riadiacich pracovníkov bánk okrem iného vyžaduje „dostatočne dobrú povesť“ a dostatočnú úroveň vedomostí, zručností a skúseností na plnenie ich funkcií. Musia nepretržite konať čestne, bezúhonne a na základe nezávislého úsudku a výkonu svojich funkcií musia byť schopní venovať dostatok času.

Vo vnútroštátnych právnych predpisoch jednotlivých krajín sa však pojmy ako dobrá povesť, nezávislý úsudok a časová kapacita často vykladajú rôzne. Aký druh nezákonného konania by napríklad mohol mať vplyv na vhodnosť jednotlivca stať sa, resp. zostať riaditeľom banky? V akom rozsahu by sa mali brať do úvahy prebiehajúce súdne konania? Do akej miery je relevantné, že jednotlivec bol v minulosti odsúdený? Rôzne krajiny navyše vo svojich predpisoch stanovujú rôzne dlhé, resp. nestanovujú žiadne lehoty hodnotenia odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti. Niektoré krajiny vyžadujú schválenie orgánom dohľadu ešte pred vymenovaním do funkcie, zatiaľ čo iné ho vyžadujú až po vymenovaní.

ECB s cieľom zohľadniť tieto rozdiely medzi jednotlivými krajinami a zároveň dodržiavať štandardy stanovené v smernici spolu s vnútroštátnymi orgánmi bankového dohľadu v uskutočniteľnom a právne prijateľnom rozsahu vypracovala spoločný výklad kritérií hodnotenia odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti. Podarilo sa nám tak odstrániť niektoré z hlavných prekážok. To však nestačí.

V tejto otázke preto teraz robíme ďalší krok. V rámci odstraňovania existujúcich rozdielov bude ECB odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť posudzovať prísnejšie a dôkladnejšie. Aj naďalej sa budeme čoraz viac zameriavať na to, aký by podľa nás riadiaci pracovníci mali mať vplyv na zdravie a stabilitu bánk. Ak v rámci hodnotenia dospejeme k záveru, že jednotlivec na danú pozíciu nie je vhodný, v súlade s pravidlami EÚ vydáme negatívne rozhodnutie. Zároveň budeme dôkladnejšie overovať všetky relevantné skutočnosti, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na dobrú povesť jednotlivcov, napríklad či boli v minulosti odsúdení alebo či sú predmetom súdneho alebo správneho konania.

Toto postupné zvyšovanie našich nárokov bude sprevádzané vyššou transparentnosťou s cieľom lepšie objasniť naše očakávania v súvislosti s hodnotením riadiacich pracovníkov bánk. ECB zverejní aktualizované vydanie všeobecných zásad hodnotenia odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti. Budeme sa bližšie zaoberať individuálnou zodpovednosťou členov riadiacich orgánov: jednotlivci, ktorí sa dopustia nezákonného konania alebo ho tolerujú u ďalších členov, sa už nebudú môcť skryť za kolektívnu zodpovednosť riadiaceho orgánu. Všeobecné zásady tiež objasnia, kedy a akým spôsobom by mohlo zistenie nových závažných skutočností viesť k potrebe opätovného posúdenia vhodnosti terajších riadiacich pracovníkov.

Proces hodnotenia bude efektívnejší a prístupnejší vďaka internetovému portálu, pomocou ktorého budú banky môcť predkladať žiadosti o posúdenie odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti navrhovaných riadiacich pracovníkov. ECB bude bankám odporúčať, aby žiadosti predkladali ešte pred nastúpením jednotlivcov do funkcie, vďaka čomu bude možné hodnotenia uskutočniť v predstihu. ECB zároveň v záujme zefektívnenia interného rozhodovania vytvorila samostatné oddelenie hodnotenia odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti, ako aj výbor pre donucovacie a sankčné konania na zvýšenie nezávislosti a zabezpečenie riadneho procesu.

Európsky bankový sektor ešte vo viacerých oblastiach stále nie je plne integrovaný. Týka sa to aj pravidiel vhodnosti riadiacich pracovníkov bánk. Neadekvátne riadenie a rozdielne vnútroštátne normy sú prijateľné stále menej. Neúplná a rôznorodá transpozícia legislatívy EÚ do vnútroštátnych právnych predpisov by nemala brániť snahe ECB presadzovať v európskych bankách vyššie štandardy riadenia. Tomuto procesu by bezpochyby pomohla vyššia miera harmonizácie vnútroštátnych právnych predpisov, v ideálnom prípade prostredníctvom priamo uplatniteľného predpisu EÚ.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)