Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • DEBATTARTIKEL

ECB höjer ribban för bankstyrning

Debattartikel av Yves Mersch, ledamot i ECB:s direktion och vice ordförande för ECB:s tillsynsnämnd, publicerad i flera europeiska medier den 1 oktober 2020

1 oktober 2020

Integritet och kompetens hos en banks anställda i ledande ställning är en av de viktigaste försvarslinjerna för att bekämpa misskötsel och bedrägeri. Tyvärr är den inte alltid tillräckligt stark. Först och främst är det bankens ansvar att säkerställa sin lednings lämplighet. ECB gör den slutliga ”kvalitetskontrollen” – det som på tillsynsjargong kallas för lämplighetsbedömningen – för de största bankerna i euroområdet. Detta är en av de mest utmanande tillsynsuppgifterna.

Bara under förra året gjorde ECB lämplighetsbedömningar av 2 967 personer för fler än 100 bankgrupper. Vi räknar med ungefär samma antal i år.

Det är inte bara det stora antalet som gör uppgiften så utmanande. Vi bedömer ledningens levnadsbeskrivningar mot standarder som fastlades i ett EU-direktiv 2013. Närmare bestämt bedömer vi levnadsbeskrivningarna mot dessa standarder såsom dessa har införlivats i nationell lagstiftning. Hur medlemsstater har införlivat – eller för den delen (ännu) inte införlivat – detta direktiv i nationell lagstiftning varierar. Bland annat kräver direktivet att de anställda i ledande ställning ”ska ha tillräckligt gott anseende” och besitta tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenhet för att utföra sina funktioner. De ska alltid agera med ärlighet, integritet och oavhängighet och de ska kunna avsätta tillräcklig tid för att utföra sina uppdrag.

Begrepp som anseende, oavhängighet och tidsåtagande tolkas ofta olika från en lagstiftning till en annan. Vilken typ av förseelse skulle t.ex. potentiellt kunna påverka någons lämplighet att bli eller kvarstå som en anställd i ledande ställning? I vilken utsträckning bör pågående rättsliga förfaranden beaktas? Hur relevant är en tidigare dom för brott? Dessutom sätter olika nationella lagar korta, långa eller inga tidsfrister för lämplighetsbedömningar medan andra kräver tillsynsmyndigheternas godkännande innan en tillsättning sker. Andra kräver ett godkännande först när tillsättningen redan skett.

För att göra det lättare för oss att beakta dessa olikheter och följa de standarder som framgår av direktivet har ECB och de nationella tillsynsmyndigheterna tillsammans tagit fram en gemensam tolkning av lämplighetskriterier när så låter sig göras och det är rättsligt möjligt. På så vis har vi kunnat ta itu med flera av de viktigaste problemen. Detta räcker dock inte.

Nu tar vi nästa steg. ECB kommer att täppa till befintliga luckor genom att implementera striktare och mer ingående lämplighetsbedömningar. Vi kommer även framöver att fokusera på det inflytande som vi anser att ledningspersonalen ska ha på bankers hälsa och stabilitet. Om vår bedömning visar att en person inte är lämplig för en tilltänkt position kommer vi, i linje med EU:s regler, att utfärda ett negativt beslut. Vi kommer även att mer ingående granska samtliga relevanta uppgifter som kan ha negativa konsekvenser för den berörda personens anseende, t.ex. tidigare domar i brottsmål eller pågående rättsliga eller administrativa förfaranden.

Denna gradvisa justering kommer att åtföljas av ökad genomlysning för att bättre förmedla våra förväntningar på anställda i ledande ställning. ECB kommer att offentliggöra en reviderad vägledning för lämplighetsbedömningar. Vi kommer mer ingående att granska enskilda styrelseledamöters individuella ansvar. Anställda i ledande ställning som är skyldiga till försummelse, eller som blundat för försummelse hos sina kollegor kommer inte längre att kunna gömma sig bakom styrelsens kollektiva ansvar. Vägledningen kommer även att klargöra när och hur uppkomsten av nya väsentliga sakförhållanden kan leda till att vi gör en ny bedömning befintliga ledningars lämplighet.

Bedömningsprocessen kommer att göras mer effektiv och bli tillgänglig genom en webbportal där banker kan lämna in ansökningar om lämplighetsbedömningar av presumtiva anställda i ledande ställning. ECB kommer att uppmuntra bankerna att lämna in ansökningar innan enskilda individer tillträder sina befattningar så att tillsynsbedömningar kan göras i god tid. Samtidigt har ECB förstärkt sitt interna beslutsfattande genom att skapa en särskild avdelning för lämplighetsbedömningar och även en verkställighets- och sanktionskommitté för ökat oberoende och för att säkerställa ett rättssäkert förfarande.

På flera områden är den europeiska banksektorn fortfarande inte helt integrerad. Detta gäller även reglerna för ledningars lämplighet. Bristfällig ledning och olika nationella standarder bör inte längre accepteras. Att införlivandet av EU-lagstiftning i nationell lagstiftning varit disparat och ofullständig bör inte undergräva ECB:s ansträngningar att eftersträva ännu högre standarder för styrningen av europeiska banker. Denna process skulle utan tvivel gagnas av en ökad harmonisering av nationell lagstiftning. Detta uppnås bäst genom en direkt tillämplig EU-förordning.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning