Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • ARVAMUSARTIKKEL

EKP karmistab pankade juhtimisnõudeid

Yves Mersch, EKP juhatuse liige ja EKP järelevalvenõukogu aseesimees (arvamusartikkel avaldati mitmes Euroopa meediaväljaandes 1. oktoobril 2020)

1. oktoober 2020

Pangajuhtide usaldusväärsus ja pädevus on üks olulisemaid kaitseliine, mis aitab ära hoida juhtimisvigu ja pettusi. Paraku ei ole see kaitseliin alati kõige tugevam. Esmajoones vastutavad oma juhtide sobivuse tagamise eest pangad ise. Euroala suurimate pankade puhul teeb EKP lõpliku kvaliteedikontrolli ehk sobivuse ja nõuetekohasuse hindamise. See on üks meie keerulisemaid järelevalveülesandeid.

Ainuüksi 2019. aastal hindas EKP 2967 isiku sobivust rohkem kui 100 pangagrupis. Ka 2020. aastal peaks hindamiste arv jääma samasse suurusjärku.

Siiski ei muuda seda ülesannet raskeks pelgalt hindamiste suur arv. Juhte hinnatakse 2013. aasta Euroopa Liidu direktiivis sätestatud nõuete alusel. Eelkõige lähtutakse nende profiili hindamisel standarditest, nagu need on üle võetud liikmesriikide õigusesse. Seda on aga liikmesriigid teinud – või ei ole (veel) teinud – erineval moel. Muu hulgas on direktiivis ette nähtud, et pangajuhtidel peavad olema piisavalt hea maine ning piisavad teadmised, oskused ja kogemused oma ülesannete täitmiseks. Nad peavad tegutsema ausalt, usaldusväärselt ja sõltumatult ning olema suutelised pühendama piisavalt aega oma ülesannete täitmisele.

Selliseid mõisteid nagu maine, sõltumatus ja ametiülesannete täitmisele pühendatav aeg aga käsitletakse riikide õiguses sageli erinevalt. Erinevalt lähenetakse ka näiteks sellele, millised rikkumised võivad mõjutada (potentsiaalse) pangajuhi sobivust oma ametikohale ning mil määral tuleks arvesse võtta pooleliolevaid kohtumenetlusi ja varasemaid süüdimõistvaid kohtuotsuseid. Samuti on riiklikes õigusaktides sätestatud sobivuse ja nõuetekohasuse hindamiseks erineva pikkusega tähtajad (või need puuduvad üldse). Mõnes riigis peab juhtide ametisse nimetamisele eelnema järelevalveasutuse heakskiit, teistes antakse see pärast ametisse nimetamist.

Selliste riikidevaheliste erinevuste arvessevõtmiseks ja direktiivis sõnastatud nõuete täitmiseks on EKP teinud koostööd riikide järelevalveasutustega, et saavutada sobivuse ja nõuetekohasuse kriteeriumite ühtne tõlgendus, kui see on võimalik ja õiguslikult teostatav. See on võimaldanud ületada mõned peamised takistused, kuid sellest ei piisa.

Nüüd astume veel ühe sammu edasi. Praeguste lünkade kõrvaldamiseks hakkab EKP rakendama rangemaid ja rohkem sekkuvaid sobivuse ja nõuetekohasuse hindamisi. Suuname jätkuvalt oma tähelepanu sellele, milline peaks olema pangajuhtide roll pankade hea finantsseisundi ja stabiilsuse tagamisel. Kui hindamisel selgub, et isik ei ole ametikohale sobiv, teeb EKP negatiivse otsuse kooskõlas ELi eeskirjadega. Samuti kontrollime põhjalikumalt kõiki asjakohaseid fakte, millel võib olla negatiivne mõju kõnealuse isiku mainele. Näiteks võtame vaatluse alla varasemad süüdimõistvad kohtuotsused ning käimasolevad kohtu- või haldusmenetlused.

Juhtimisnõuete järkjärgulise karmistamisega kaasneb ka suurem läbipaistvus, et suudaksime oma ootusi pangajuhtidele paremini edasi anda. EKP avaldab ka sobivuse ja nõuetekohasuse hindamise ajakohastatud juhendi. Käsitleme põhjalikumalt juhtkonnaliikmete isiklikku vastutust: juhid, kes on toime pannud rikkumisi või vaatavad läbi sõrmede oma kolleegide väärkäitumisele, ei saa enam varjuda juhatuse kollektiivse vastutuse kaitsemüüri taha. Juhendis selgitatakse ka, millal ja kuidas võidakse uute oluliste faktide ilmnemisel teha otsus juba ametis olevate pangajuhtide sobivust uuesti hinnata.

Hindamisprotsessi aitab tõhusamaks ja kättesaadavamaks muuta veebiportaal, mille kaudu pangad saavad esitada juhikandidaatide sobivuse ja nõuetekohasuse hindamise taotlusi. EKP julgustab panku esitama taotlusi enne uute juhtide ametisse astumist, et järelevalveasutused saaksid oma hinnangud esitada juba enne seda. Samal ajal on EKP tugevdanud oma otsustusprotsesse ning asutanud spetsiaalse sobivuse ja nõuetekohasuse hindamise osakonna ning jõustamise ja sanktsioonide komitee, et suurendada sõltumatust ja tagada nõuetekohased menetlused.

Euroopa pangandussektor ei ole mitmes valdkonnas veel korralikult lõimunud. See puudutab ka pangajuhtide sobivust käsitlevaid eeskirju. Ebapiisavad juhtimistavad ja riikide nõuetes esinevad lahknevused on muutunud üha vähem aktsepteeritavaks. ELi õigusaktide ebatäielik ja erinev ülevõtmine riikide õigusesse ei tohi õõnestada EKP jõupingutusi kõrgemate juhtimisstandardite saavutamiseks Euroopa pangandussektoris. Kahtlemata toetaks seda protsessi riikide õigusaktide suurem ühtlustamine, mis võiks ideaalis toimuda vahetult kohaldatavate ELi eeskirjade kaudu.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
Rikkumisest teatamine