Menu
Finns endast på engelska
 

Direktionsledamöters almanackor

ECB offentliggör månadsvisa sammanträdeskalendrar för tillsynsnämndens ledamöter med ungefär tre månaders fördröjning.

I kalendrarna innefattas möten med externa parter, vilket kompletterar den information som redan finns tillgänglig på denna webbplats (t.ex. veckoschemat), såvida inte offentliggörande av denna information skulle undergräva det skydd av allmänhetens intressen som erkänns på EU-nivå.

Tidigare tillsynsledamöters almanackor