Πρόγραμμα δραστηριοτήτων

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Προέδρου και της Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου

Η ΕΚΤ δημοσιεύει το μηνιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Προέδρου και της Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου με χρονική υστέρηση περίπου τριών μηνών.

Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο συμπληρώνει τις πληροφορίες που ήδη διατίθενται στον παρόντα δικτυακό τόπο (όπως το εβδομαδιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων), περιλαμβάνει συναντήσεις με εξωτερικούς φορείς, εκτός εάν η δημοσιοποίησή τους θα μπορούσε να υπονομεύσει την προστασία των διαφόρων πτυχών του δημόσιου συμφέροντος που αναγνωρίζονται σε επίπεδο ΕΕ.

Danièle Nouy Sabine Lautenschläger