Menu

Надзорните приоритети за 2021 г.

През 2021 г. банковият надзор в ЕЦБ ще съсредоточи надзорните си усилия основно върху четири приоритетни области, засегнати съществено от пандемията от коронавирус (COVID-19): управление на кредитния риск, сила на капитала, устойчивост на бизнес моделите и институционално управление.

Ще продължим да извършваме и структурни действия, които не се ограничават с въздействието от пандемията през 2021 г., по-специално във връзка с изпълнението от страна на банките на очакванията, изложени в Ръководството на ЕЦБ относно рисковете, свързани с климата и околната среда и тяхната подготвеност за заключителните етапи на прилагането на Базел III. В зависимост от развитието на кризата някои надзорни дейности може да бъдат коригирани и приспособени към индивидуалния рисков профил на банките.

2021 г.
Надзорни приоритети
2021 г.
Надзорни приоритети

Нашите мерки във връзка с пандемията от коронавирус

Всички публикации

28 януари 2021 г.
Надзорните приоритети на ЕНМ за 2021 г.
7 октомври 2019 г.
Надзорните приоритети на ЕНМ за 2020 г.
30 октомври 2018 г.
Надзорните приоритети на ЕНМ за 2019 г.
18 декември 2017 г.
Надзорните приоритети на ЕНМ за 2018 г.
15 декември 2016 г.
Надзорните приоритети на ЕНМ за 2017 г.
6 януари 2016 г.
Приоритетите на ЕНМ за 2016 г.